Межі адміністративної та кримінальної відповідальності за правопорушення у сфері прав інтелектуальної власності

Автор(и)

  • С. Запара Доктор юридичних наук, професор професор кафедри приватного та соціального права Сумського національного аграрного університету, Ukraine
  • І. Кравченко Доктор юридичних наук, доцент доцент кафедри адміністративного та інформаційного права Сумського національного аграрного університету, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.71.42

Ключові слова:

правопорушення у сфері прав інтелектуальної власності, кримінально-правова охорона, кримінальна відповідальність, кримінальний проступок у сфері прав інтелектуальної власності

Анотація

Стаття присвячена дослідженню питання розмежування адміністративної та кримінальної відповідальності за правопорушення у сфері прав інтелектуальної власності. Висвітлена поточна проблематика реалізації вказаних видів відповідальності в залежності від законодавчого підходу щодо відображення відповідних положень в нормативно-правових актах. Проведений аналіз диспозицій і санкцій окремих адміністративних правопорушень та кримінальних правопорушень у сфері прав інтелектуальної власності. Встановлені недоліки практичного застосування адміністративної та кримінальної відповідальності за вказані правопорушення і визначено недосконалість вітчизняного законодавства в питаннях відсутності систематизації правопорушень проти прав інтелектуальної власності, як в межах адміністративного, так і кримінального законодавства України. У статті також проведено узагальнення відмінностей між адміністративною та кримінальною відповідальністю за правопорушення у сфері прав інтелектуальної власності на підставі основних ознак юридичної відповідальності із висвітленням сучасних теоретичних і практичних проблем та визначенням окремих напрямків їх вирішення. Також проведено аналіз поточного стану реалізації юридичної відповідальності у сфері захисту прав інтелектуальної власності із врахуванням їх особливостей та обґрунтуванні напрямків щодо усунення існуючих недоліків. Обґрунтовано, що з практичної точки зору, правова охорона об’єктів інтелектуальної власності в Україні потребує комплексної трансформації адміністративної та кримінальної відповідальності у напрямку розроблення ефективного процесуального механізму їх реалізації, усунення недоліків та суперечностей в положеннях чинного законодавства України. Запропоновано посилення кримінальної відповідальності за кримінальні правопорушення у сфері прав інтелектуальної власності, акцентовано на потребі виділення самостійного інституту кримінально-правової охорони сфери інтелектуальної власності в Україні.

Посилання

Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів від 24.07.1886 року № 995_051. / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_051#Text.

Всесвітня конвенція про авторське право від 06.09.1952 року № 995_052. / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_052#Text.

Жогов В.С. Адміністративно-правові засади забезпечення в Україні захисту об’єктів авторських і суміжних прав, що виражені у цифровій формі. : дис…канд. філ. наук : 081.08. Одеса, 2020. 223 с.

Загальна декларація прав людини від 10.12.1948 року, № 995_015. / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text.

Золота В.Л. Адміністративно-правова охорона права інтелектуальної власності у сфері наукової діяльності в Україні : дис…канд.юр.наук : 12.00.07. Суми, 2019. 229 с.

Калєніченко Л.І. Юридична відповідальність як форма державно-правового примусу: загальнотеоретична характеристика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец 12.00.01. МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2018. 41 с.

Капітаненко Н.П. Адміністративні правопорушення у сфері реалізації прав інтелектуальної власності: загальна характеристика. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 1. С. 370–374.

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. № 8073-X. Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток до № 51, ст.1122.

Конституція України від Відомості Верховної Ради України. 1996. URL: http://zakon3.rada.gov.ua.

Костюк В.В. Кримінологічна характеристика злочинності у сфері інтелектуальної власності :дис… канд. юр. наук : 12.00.08. Харків, 2019. 219 с.;

Кримінальний Кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341-III. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2001. № 25-26, ст.131

Лісовий А.К. Запобігання порушенням авторського права в мережі Інтернет : дис… канд. юр. наук: 081. Київ, 2021. 251 с.

Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891 року № 995_134. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_134#Text.

Макушев П.В., Руденко І.О. Теоретичні засади адміністративної відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності. Право і суспільство. 2020. № 5. 83-89 с.

Микитин В.І. Теоретичні аспекти цивільно-правової відповідальності та підстави її виникнення : дис… канд. юр. наук : 12.00.03. Київ, 2016. 224 с.

Митний кодекс України від 13.03.2012 р. № 4495-VI. / Відомості Верховної Ради України. URL: http:// zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4495-17.

Міжнародна конвенції з охорони нових сортів рослин від 02.12.1961 року № 995_856 / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_856#Text (дата звернення 18.04.2022 р.)

Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування : Закон України від 17.01.2002 р. № 2953-III. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2002. № 17. ст.121.

Про охорону прав на винаходи і корисні моделі : Закон України від 15.12.1993 р. № 3687-XII. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1994. № 7. ст. 32.

Про охорону прав на знаки для товарів і послуг : Закон України від 15.12.1993 р. № 3689-XII. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1994. № 7. ст. 36.

Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів: Закон України від 05.11.1997 р. № 621/97-ВР. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1998. № 8. ст. 28.

Про охорону прав на промислові зразки : Закон України від 15.12.1993 р. 3688-XII. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1994. № 7. ст. 34.

Про охорону прав на сорти рослин : Закон України від 21.04.1993 р. № 3116-XII. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1993. № 21. ст.218.

Про правову охорону географічних зазначень : Закон України від 16.06.1999 р. № 752-XIV. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1999. № 32. ст.267.

, Романюк І.М. Інтелектуальна власність: кримінально-правові аспекти дослідження. Наукові записки Львівського університету бізнесу і права: зб. наук. праць з юридичних наук. 2016. Вип. 15. с. 119–124.

Таран О.В., Гавловський В.Д. Захист інтелектуальної власності в мережі Інтернет. Інформація і право. 2020. № 4(35). С. 73-81.

Теорія держави і права: підручник / за ред. О. В. Петришина. Харків. 2014. 368 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-25

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право