Загальнотеоретичні аспекти відповідальності державних службовців

Автор(и)

  • А. Грищук Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративно-правових дисциплін Інституту права Львівського державного університету внутрішніх справ, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6289-6656

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.71.39

Ключові слова:

інститут державної служби, державне управління, державний службовець, державна служба, юридична відповідальність, правове регулювання

Анотація

У статті досліджується зміст поняття юридичної відповідальності державних службовців, як елементу правового статусу державного службовця, розкривається її нормативне закріплення, види (дисциплінарна, адміністративна тощо), підкреслюється важливість діяльності державних службовців, яка спрямована на підвищення рівня законності та правопорядку в суспільстві. Відповідальність державних службовців виділяється як окремий інститут, в якому міститься підстави притягнення до юридичної відповідальності державних службовців, наприклад за неналежне виконання своїх повноважень державний службовець може бути притягнений, наприклад до дисциплінарної відповідальності тощо.

Вітчизняна законодавча база системно оновлюється, зокрема й в контексті державної служби, що є важливим для адаптації інституту державної служби до європейських стандартів. Важливою подією для нашої держави було підписання у 2014 році Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом, оскільки даний документ здійснив великий влив на вітчизняну систему державного управління, статус державного службовця в який входить й юридична відповідальність, власне яка є необхідною умовою забезпечення стабільності, престижності та неупередженості державної служби загалом. Попри це, все ж система нормативно-правового регулювання державної служби ще не повністю задовільняє потреби громадянського суспільства, зокрема в необхідності надання якісних державних послуг.

Проаналізовано проблемні аспекти притягнення державних службовців до юридичної відповідальності наприклад, недостатня публічність накладення дисциплінарних стягнень, що може призвести до «замовчування» процесу або уникнення їх від юридичної відповідальності тощо; висловлено пропозиції щодо визначення поняття юридична відповідальність державних службовців та її основних ознак.

Посилання

Охріменко Н.М. Питання правового регулювання юридичної відповідальності посадових осіб міністерства України в процесі здійснення нормотворчості. Н.М. Охріменко. Державне управління: теорія та практика. 2012. № 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Dutp_2012_2_41

Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text

Любимов О.К. Юридична відповідальність як елемент правового статусу державного службовця. Соціальне право № 1/2019. С.20-26.

Долгіх Н. Юридична відповідальність державних службовців в Україні та державах-членах Європейського Союзу. Актуальні проблеми дежавного управління. № 1(81).2020. С. 102-106.

Державна служба : навч. посіб. за заг. ред. С. М. Серьогіна. Київ : Сік груп Україна, 2012. 526с.

Лазарев Б. М. Специфика ответственности должностных лиц. Б. М. Лазарев: Государственная служба: сб. научн. труд. М., 1986. С. 32–38.

Про державну службу: Закон України від 10.12.2015 № 889-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/889-19#Text

Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. № 435-IV URL: https://zakon.rada. gov.ua/ laws/show/435-15/ed20210527

Про матеріальну відповідальність військовослужбовців та прирівняних до них осіб за шкоду, завдану державі: Закон України від 03.10.2019 № 160-ІХ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/160-20#Text

Скоріков В. Види відповідальності держаних службовців. Державне управління та місцеве самоврядування. 2017. Вип. 1. С. 145-151. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dums_2017_1_23

Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон України від 07.12.1984 №8073-Х. URL: http:.zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10.

Кримінальний кодекс України : Закон України від 05.04.2001 № 2341-ІІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2341-14#Text

Бантишев О. Ф. Відповідальність за злочини у сфері службової діяльності : питання кваліфікації злочинів, передбачених розділом XVII Кримінального кодексу України: навч. посібник. О. Ф. Бантишев, В. І. Рибачук. К.: Ін Юре, 2003. 116 с.

Зубрицький Н.І. Кримінальна відповідальність державних службовців. Науковий Вісник публічного та приватного права, Випуск 2, ч 4. 2016. С. 284-288.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-25

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право