Адвокатське самоврядування у правовій доктрині: аналіз наукових розвідок дореволюційного періоду (кінець ХІХ – 1917 рр.)

Автор(и)

  • С. Веснін Аспірант кафедри адміністративного та митного права, університет митної справи та фінансів, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6607-1659

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.71.38

Ключові слова:

адвокатське самоврядування, органи, правова доктрина, законодавство, судова реформа

Анотація

Здійснено узагальнення наукових досліджень та нормативного закріплення засад адвокатського самоврядування у правовій доктрині дореволюційного періоду. Зокрема, наголошено, що процес створення будь-яких концепцій реформування та розвитку публічно-правових інституцій, систем управління, галузей законодавства і т.д. на початкових етапах обов’язково має передбачати кропітку роботу з аналізу історичних умов та обставин, передумов та ретроспективи сучасного функціонування того чи іншого об’єкту реформування. Так званий ретроспективний аналіз дає змогу вивчити відповідне явище у ґенезі його формування, встановити помилки під час попередніх етапів його існування, врахування яких дасть змогу їх уникнути, що у свою чергу створить умови для системного удосконалення відповідного механізму.

Зауважено, що активізація нормативного закріплення правового статусу органів адвокатського самоврядування у діючому на той момент законодавстві призвела до каталізації досліджень зазначеної проблематики та зумовила інтерес як з боку вчених-юристів, так і практиків – адвокатів, повірених, суддів. Наголошено, що незважаючи на те, що здебільшого безпосереднім предметом вивчення виступали, як правило, відповідні законодавчі положення судової реформи або аналіз реальної практики створення та функціонування рад присяжних повірених чи інших органів адвокатського самоврядування, у поле зору вчених потрапляли й проблемні аспекти функціонування органів адвокатського стану, пропонувалися шляхи їх вирішення, детально вивчався зарубіжний, робилися успішні спроби ретроспективного аналізу. Підкреслено, що висновки вчених-юристів та практиків цього періоду частково лягли в основу формування сучасного уявлення про важливість та необхідність незалежності та самостійності адвокатської діяльності та ролі у цьому питанні ефективного функціонування органів адвокатського самоврядування.

Посилання

Словник іншомовних слів за ред. О. С. Мельничука. 1-е видання, Київ: Головна редакція «Українська радянська енциклопедія» (УРЕ), 1974. 776 с.

Бакаянова Н. М. История возникновения адвокатского самоуправления на украинских землях. Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. 2015. № 3. С. 13–20.

Бородин Д. Н. Исторический очерк русской адвокатуры: (к 50-летию присяж. адвокатуры): 1864–1914. Ч. 1: иллюстрированное изд. Петербург: Петроград. коммерч. типо-лит., 1915. 101 с.

Васьковский Е. В. Организация адвокатуры. СПб : Типография П.П., 1893. Ч. 1 : Очерк общей истории адвокатуры. 312 с.

Винавер М. Очерки об адвокатуре. Санкт-Петербург: Типография М. М. Стасюлевича, 1902. 98 с.

Гернет М. Н. (ред.) История русской адвокатуры. Том 2. Сословная организация адвокатуры. М.: Издание советов присяжных поверенных, 1916 г. 443 с.

Гессен И.В. История русской адвокатуры. Том 1. Адвокатура, общество и государство. М.: Издание советов присяжных поверенных, 1914. 624 с.

Невядомский Д. Вечные вопросы адвокатуры (по поводу «Этюда по адвокатской этике» Г. А. Джаншиева). Москва. 1886, 60 с.

Пестржецкий А. Л. Об адвокатуре у римлян во Франции и в Германии. Москва: Университетская типография, 1876. 126 с.

Стоянов А. История адвокатуры. Выпуск 1-ый. Древний мир: Египет, Индия, Евреи, Греки, Римляне. Харьков: Университетская типография, 1869. 141 с.

Пестржецкий А. Л. Об адвокатуре, судоустройстве, судопроизводстве и несостоятельности. 1895. 125 с.

Миттермайер К. О сословии адвокатов. Сочинение гейдельбергского профессора К. Ю. А. Миттермайера. Издание Бартенева, Ведринского. С. - Петербург. 1864. 123 с.

Российское законодательство Х-ХХ веков : в 9 т. под общ. ред. О.И. Чистякова. М. :«Юридическая литература», 1984. Т. 1 : Законодательство Древней Руси. 432 с.

Юшков С. Руська Правда. Тексти на основі 7 списків та 5 редакцій. Склав та підготував до друку проф. С. Юшков. К. : Видавництво Української академії наук, 1935. 144 с.

Яртых И. С. Функции и правовой статус адвакатуры и ее общественных объединений в условиях формирования гражданского общества в российской федарации: дис. … докт. юрид. наук : 12.00.11. Мосвка, 2008. 388 с.

Меланчук А. В. Правовий статус органів адвокатського самоврядування у Російській імперії за судовою реформою 1864 року та сучасній Україні. Університетські наукові записки. 2016. № 57. С. 224-235.

Спасович В.Д. Застольные речи (1873–1901). Лейпциг : Изд. Э.Л. Каспоровича, 1903. 104 с.

Арсеньев К.К. Заметки о русской адвокатуре. Заметки о русской адвокатуре :статьи, речи, очерки / сост. И.В. Потапчук. Тула : Автограф, 2001. 456 с.

Судебные уставы 20 ноября 1864 г. с изложением рассуждений, на коих они основаны : в 2 ч. СПб. : Типография 2 отделения Собственной Е. И. В. Канцелярии, 1867. Ч. 1. 763 с.

История Харьковской адвокатуры URL: http ://xoka.advokat.org.ua/histor

Історія адвокатури України / за ред. Т.В. Варфоломеєвої, О.Д. Святоцького. К. : Либідь, 1992.145 с.

Статут Союзу Українських адвокатів у Львові. Життя і Право. Львів, 1929. Ч. 2. С. 23-28. Сучасна публікація тексту статуту : М. Петрів. Сторінки історії адвокатури України : Союз Українських адвокатів у Львові 1923–1940 рр.. Адвокат. 2002. № 4/5. С. 98-106

Історія держави і права України : навч. посіб. / за ред. А.С. Чайковського. К. : Юрінком Інтер, 2000. 384 с.

Дурнов Є. С. Адвокатура в Україні: історико-правове дослідження (кінець хіх-хх ст.): автореф. дис. … докт. юрид. наук : 12.00.01. Харків, 2018. 34 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-25

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право