Інституційні принципи узгодження інтересів в еколого-правовому конфлікті

Автор(и)

  • З. Яремак Кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри трудового, екологічного та аграрного права Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4862-0570

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.71.34

Ключові слова:

компроміс, конфлікт інтересів, баланс інтересів, принцип пріоритетності публічного інтересу, принцип пріоритетності прав людини, право на безпечне для життя та здоров’я довкілля

Анотація

У статті проведено теоретико-правовий аналіз інституційних принципів екологічного права, які є основою юридичного механізму врегулювання еколого-правового конфлікту. Здійснено дослідження доктринальних підходів узгодження інтересів. В контексті цього проаналізовано концепцію балансу інтересів, що базується на «ієрархії» інтересів, пріоритетним в системі якої є публічний інтерес, та концепцію пріоритетності прав людини.

Екстраполюючи ці концепції у площину екологічного права, проаналізовано можливість їх застосування з метою узгодження інтересів та досягнення консенсусу в еколого-правовому конфлікті. Обґрунтовано, що інституційний механізм збалансування інтересів у екологічних відносинах базується на принципі сталого розвитку, в основу якого закладено концепцію узгодження екологічних, економічних та соціальних інтересів суспільства та принципі пріоритетності екологічних інтересів. Проведений системний аналіз екологічного законодавства та еколого-правової доктрини дав змогу виявити та дослідити дію принципу пріоритетності публічного інтересу, а саме публічного екологічного інтересу, у збалансуванні інтересів, які реалізують суб’єкти в еколого-правових відносинах. Разом з тим, досліджено, що сучасна антропоцентрична концепція екологічного права, його гуманістична спрямованість передбачає законодавче закріплення і принципу пріоритетності прав людини – права на безпечне для життя та здоров’я довкілля як невід’ємного абсолютного права особи. Доведено, що незважаючи на законодавче закріплення як принципу пріоритетності публічного екологічного інтересу, так і принципу пріоритетності права на безпечне для життя і здоров’я довкілля, колізійність правового регулювання відсутня. Це пояснюється тим, що в основі права на безпечне для життя і здоров’я довкілля лежить приватний екологічний інтерес в забезпеченні належного стану навколишнього природного середовища, що у підсумку співпадає з публічним екологічним інтересом.

Зроблено висновок, що інституційні принципи узгодження інтересів визначають загальну спрямованість державної політики та слугують лише передумовою досягнення балансу інтересів та пошуку компромісу в еколого-правових конфліктах.

Посилання

Краснова М., Макарова Т. Предмет екологічного права: погляд з позицій юридичної науки і законодавства Білорусі, Україні і Росії. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. 2014. Вип. 1. С. 9 – 14.

Кудрявцев В. Н., Казмирчук В. П. Современная социология права. М.: Юристь. 1995. 297 с.

Бобровник С. В. Компроміс і конфлікт у праві: антрополого-комунікативний підхід до аналізу: монографія. Київ, 2011. 383 с.

Соколова А. А. Механизм согласования интересов в процессе формирования права. Право и демократия: Сб. науч. тр. / Редкол.: В. Н. Бибило (отв. ред.) и др. Мн.: БГУ, 2003. Вып 14. URL: https://elib. bsu.by/bitstream/123456789/20957/1/4_соколова.pdf (дата звернення: 21.05.2022).

Резолюція Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй «Перетворення нашого світу: Порядок денний у сфері сталого розвитку на період до 2030 року». URL: https://sdgs.un.org/2030agenda (дата звернення: 24.05.2022).

Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року: указ Президента України від 30 вересня 2019 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019#Text (дата звернення: 24.05.2022).

Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року: закон України від 28.02.2019 р. № 2697-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19#Text (дата звернення: 24.05.2022).

Венедіктова І. В. Захист охоронюваних законом інтересів у цивільному праві: дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.03. Київ, 2013. 430 с.

Васильева С. В. Отражение публичных и частных интересов в решениях Конституционного Суда Российской Федерации. Интерес в публичном и частном праве: сб. ст. М., 2002. С. 36–44.

Иванец Г. И. Право как нормативное выражение согласованных интересов: автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 2001. 30 с.

Курбатов А. Я. Защита прав и законных интересов в условиях «модернизации» правовой системы России. М.: Юстицинформ, 2013. 172 с.

Конституція України: закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР (в ред. Від 01.01.2020 р.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 24.05.2022).

Пьянкова А. Ф. Обеспечение баланса интересов в гражданско-правовых договорах: монография. Пермь, 2014. 244 с.

Про охорону навколишнього природного середовища: закон України від 25.06.1991 р. № 1264-XII (в ред. від 01.01.2022 р.) URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12#Text (дата звернення: 24.05.2022).

Васильева М. И. Публичные экологические интересы: проблемы теории. Экологическое право. 2004. № 4. С. 12 – 20.

Макарова Т. И. Эколого-правовая концепция как научная основа юридического закрепления отношений в сфере взаимодействия общества с окружающей средой. Право и демократия: сб. науч. тр.; редкол.: В. Н. Быбило (отв. ред.) [и др.]. Минск: БГУ, 2006. Спец. вып. С. 45 – 62.

Анісімова Г. В. Теоретичні засади розвитку екологічного законодавства в контексті природно-правової доктрини: монографія. Харків: Право, 2019. 672 с.

Шеховцов В. В. Збалансування публічних та приватних інтересів як фактор ефективності правового регулювання відносин власності на тваринний світ. Право і суспільство. 2020. № 2. Ч. 2. С. 100 – 106.

Шахрай И. С. Правовые проблемы обеспечения баланса публичных и частных интересов в сфере природопользования. Журнал Белорусского государственного университета. Право. 2020. № 3. С. 127– 134.

Цивільний кодекс України: закон України від 16.01.2003 р. № 435-IV (в ред. від 07.05.2022 р.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text (дата звернення: 24.05.2022).

Кобецька Н. Р. Екологічне право України: навч. посіб. 2-ге вид., перероб. і допов. К.: Юрінком Інтер, 2009. 352 с.

Краснова М. В., Краснова Ю. А. Реалізація та захист екологічних прав громадян: теоретико-правові аспекти: наукове видання. Київ: ФОП Ямчинський О. В., 2021. 148 с.

Малышева Н. Р. Методологические основы развития экологического права в условиях глобализации. Приоритетные направления развития экологического, земельного и аграрного права: материалы Респ. круглого стола, приуроч. к юбилею д-ра юрид. наук проф. Т. И. Макаровой / редкол.: С. А. Балашенко [и др.]. Минск: Изд. центр БГУ, 2017. С. 48 – 52.

Андрейцев, В. І. Еволюція наукових доктрин екологічного права / В. I. Андрейцев / Правова доктрина України : у 5 т. Харків: Право, 2013. Т. 4 : Доктринальні проблеми екологічного, аграрного та господарського права / Ю. С. Шемшученко [та ін.].; за заг. ред. Ю. С. Шемшученка. С. 97–129.

Андрейцев В. І. Проблеми інтеграції антропозахисного права в системі екологічного права та системі права України. Проблеми інтеграції та диференціації в екологічному праві: матер. всеукр. наук.-практ. круглого столу. (25 вересня 2014 р. м. Дніпропетровськ). НГУ, 2014. С. 34 – 57.

Краснова М. И. Научно-методологические вопросы приоритетов в экологическом праве Украины. Приоритетные направления развития экологического, земельного и аграрного права: материалы Респ. круглого стола, приуроч. к юбилею д-ра юрид. наук проф. Т. И. Макаровой / редкол. : С. А. Балашенко [и др.]. Минск: Изд. центр БГУ, 2017. С. 45 – 48.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-25

Номер

Розділ

Розділ 6. Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право