Адаптація українського правового регулювання скидання забруднювальних речовин до екологічного законодавства ЄС

Автор(и)

  • В. Уберман Кандидат технічних наук, провідний науковий співробітник лабораторії формування та регулювання якості вод НДУ «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем» Міндовкілля України, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2807-7937
  • Л. Васьковець Кандидат біологічних наук, професор, професор кафедри безпеки праці і навколишнього середовища Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7373-7113

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.71.33

Ключові слова:

екологічне законодавство, правове регулювання якості води, вимоги до скидання забруднювальних речовин, екологічне законодавство ЄС, порівняльне право

Анотація

Досліджується проблема адаптації українського правового регулювання скидання (РС) забруднювальних речовин (ЗР) з точкових джерел у поверхневі води до екологічного законодавства ЄС. Аналізуються вимоги водної політики України до РСЗР, як шляху правового забезпечення доброго хімічного стану та якості вод. Зазначається, що адаптація має ґрунтуватися на порівняльних дослідженнях правових механізмів лімітаційного регулювання у складі: інститутів екологічного законодавства ЄС: водних послуг, регулювання впливу промислової діяльності, інтегрованого управління за басейновим принципом, та інститутів спеціального водокористування і екологічної безпеки водного законодавства України. Виявлено, що головною проблемою адаптації є відмінність базових еколого-політичних принципів підінститутів РСЗР. Українське РСЗР ґрунтується на застарілому принципі «emission – immission» ЗР, який передбачає господарське використання властивості асимілювальної спроможності (АС) ділянок водних об’єктів у всіх випадках лімітаційного регулювання. Європейське регулювання здійснюється за комбінованим підходом і засновано на сучасних принципах «обережності» та «ліквідації шкоди довкіллю в першу чергу у його джерелі», а використання АС дозволяється як виняток лише щодо пріоритетних ЗР в окремих випадках. Визначається шлях та пропонуються зміни українського водного законодавства, які забезпечують адаптацію його РСЗР до європейського відповідника. Адаптацію можна виконати доповненнями та змінами Водного кодексу України (ВКУ), які перш за все стосуються поняттєво-категоріального апарату ВКУ та використання європейських термінів. Також у ВКУ необхідно змінити регулятивні норми у 9-и статтях та додати 4 нових статті. Для конкретизації нових вимог слід розробити та змінити 11 підзаконних нормативно-правових актів, половина з яких належить до завдань Кабінету Міністрів України. Запропонованими змінами створюється весь ланцюг еколого-правового регулювального впливу на скидання ЗР.

Посилання

Основні засади (стратегія) державної екологічної політики України на період до 2030 року (затв. Законом України від 28 лютого 2019 року № 2697-VIII). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19#Text. (дата звернення 20.05.2022).

Уберман В. І., Васьковець Л. А. Поетапне наближення українського еколого-правового інституту якості вод та її регулювання до законодавства Європейського Союзу. Chap. in book: Legislation of EU countries: history, shortcomings and prospects for the development : Coll. monograph. Frankfurt (Oder) : Izdevniecība “Baltija Publishing”, 2019. Р. 334–354. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/304678851.pdf . (дата звернення 20.05.2022).

Директива 2000/60/ЄС про встановлення рамок діяльності Співтовариства в галузі водної політики. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_962#Text . (дата звернення 20.05.2022).

Водний кодекс України. Відомості ВР України. № 24. 1995. Ст. 189.

Директива європейського Парламенту і Ради 2010/75/ЄС від 24 листопада 2010 року про промислові викиди (інтегрований підхід до запобігання забрудненню та його контролю) (Нова редакція). URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_004-10#Text .(дата звернення 20.05.2022)

Концепція реалізації державної політики у сфері промислового забруднення (схв. розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 травня 2019 р. № 402-р). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/402-2019- %D1%80#Text . (дата звернення 20.05.2022).

Правове регулювання відносин в сфері довкілля в Європейському союзі та в Україні / За заг. ред. В. Г. Дідика. К., 2007. 579 с.

Overview of the Status of Harmonizing the Ukrainian Legislation with the EU Requirements and the Baseline Plan for Harmonization of Ukraine’s legislation with the EU laws. Ukraine, 2011. Table of Concordance. URL: https:// mepr.gov.ua/files/docs/ 2000%2060%20%D0%84%D0%A1.pdf . (дата звернення 20.05.2022).

Уберман В. І., Васьковець Л. А. Понятійні відмінності законодавчого регулювання скидання речовин в ЄС та в Україні. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: юридичні науки. Т. 31 (70). № 4. 2020. С. 84–92. DOI: https://doi.org/10.32838/1606-3716/2020.4/14 . (дата звернення 20.05.2022).

Васьковець Л. А., Уберман В. І. Еколого-правові принципи та тенденції українського регулювання скидання забруднювальних речовин. Екологічне право. Вип. 1–4. 2021. С. 18–24. DOI https://doi. org/10.37687/2413-7189.2021.1-4.3 . (дата звернення 20.05.2022).

Directive 2008/105/EC on environmental quality standards in the field of water policy. URL: https://eur-lex.

europa.eu/eli/dir/2008/105/oj. (дата звернення 20.05.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-25

Номер

Розділ

Розділ 6. Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право