Досвід зарубіжних країн у правовому регулюванні працевлаштування випускників закладів освіти

Автор(и)

  • О. Нестерович Аспірант кафедри цивільно-правових дисциплін і трудового права імені проф. О.І. Процевського Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.71.31

Ключові слова:

молодь, роботодавець, держава, випускники закладів освіти, ринок праці, освіта, зарубіжний досвід

Анотація

У статті досліджено досвід зарубіжних країн у правовому регулюванні працевлаштування випускників закладів освіти, оскільки для найбільш якісного врегулювання відносин щодо працевлаштування молоді доцільно звернути увагу й на зарубіжний досвід вирішення аналогічних проблем. У дослідженні коротко розглянуто досвід деяких європейських країн у вирішенні проблем працевлаштування молоді на національному рівні, враховуючи національну специфіку, економічну і суспільну ситуацію. Зроблено висновок, що досвід країн із розвиненою ринковою економікою свідчить про те, що масштаби втручання держави в систему функціонування ринку праці є значними. Особливе місце в політиці зайнятості зазначених країн світу посідають заходи зі сприяння працевлаштуванню молоді, яка не має практичної професійної підготовки. Держави стимулюють роботодавців до прийому на роботу молоді шляхом надання їм спеціальних гарантій, субсидій, податкових пільг. Велике значення у регулюванні ринку праці молоді у світі надається професійній підготовці та перепідготовці кадрів, оскільки економічні витрати, пов’язані з наданням цих послуг, значно поступаються витратам на виплату допомоги на випадок безробіття. Наразі більшість держав-членів Європейського Союзу намагається полегшити процес адаптації молоді при входженні на ринок праці після здобуття освіти за допомогою поєднання, так званих, стратегій попиту та пропозиції. Стратегії пропозиції в основному включають програми, орієнтовані на професійне навчання молоді. Незважаючи на те, що кожна держава при реалізації програм стосовно зайнятості молоді враховує свою національну, економічну та соціальну специфіку, всі програми щодо працевлаштування молоді мають головну спільну рису – полегшення процесу входження різних категорій молоді на ринок праці шляхом забезпечення їх професійного навчання, отримання кваліфікації та надання першого робочого досвіду. Важливу роль у цьому процесі відіграють механізми тісної співпраці та взаємодії між системою освіти та ринком праці.

Посилання

Перепелюкова О. В., Мохамад Аль Джавад Ахмад Мух. Зарубіжний досвід працевлаштування населення та його значення для України. Ефективна економіка. 2017. № 8. URL: http://www.economy.nayka. com.ua/?op=1&z=6975

Бородін С. І., Борисова Ю. В., Літвінова Н. М., Хохрякова І. В. Сучасний європейський досвід формування та реалізації молодіжної політики : навч. посіб. Дніпропетровськ : Пороги, 2008. 116 с.

Никифорова А. А. Рынок труда: занятость и безработица. Москва : Междунар. отнош., 1991. 92 с.

Європейська політика і соціфьне партнерство в ЄС : навч. посіб. / за ред. Н. Г. Діденко. Донецьк : ДонДУУ, 2012. 152 с.

Котвіцька А. А., Живора Н. В., Котенко О. М., Красовський І. В. Дослідження міжнародного досвіду з організації професійної орієнтації та підготовки молоді до працевлаштування. Соціальна фармація в охороні здоров’я. 2017. Т. 3, № 1. С. 7-13. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sphhc_2017_3_1_5

International Labour Organization. URL: http://www.ilo.org/wcm sp5/groups/public/--- dgreports/--- inst/ documents/publication/wcms_449923.pdf

Буда Т. Й. Запозичення позитивного світового досвіду вирішення проблем зайнятості молоді в Україні. Інноваційна економіка. 2014. № 4(42). С. 161-165.

Леган І. М. Конкурентоспроможність молоді на ринку праці: шляхи забезпечення та напрями підвищення: дис. … канд. екон. наук : 08.00.07. Київ, 2015. 258 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-25

Номер

Розділ

Розділ 5. Трудове право; право соціального забезпечення