До питання розвитку законодавства про комерційне посередництво у сфері господарювання

Автор(и)

  • В. Манзюк Доцент, кандидат юридичних наук, доцент кафедри господарського права Ужгородського національного університету, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2133-1573
  • В. Заборовський Професор, доктор юридичних наук, професор кафедри цивільного права та процесу Ужгородського національного університету, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5845-7535
  • В. Вашкович Доцент, кандидат юридичних наук, доцент кафедри господарського права Ужгородського національного університету, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5726-5374

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.71.28

Ключові слова:

комерційне посередництво, торговельний посередник, агент, агентська діяльність, маклер

Анотація

В даній публікації проглядаються первинні законодавчі закріплення діяльності торговельних купців, посередників, агентів, маклерів як початкових різновидів комерційних посередників.

Нами були охоплені найбільш суттєві періоди Київської Русі, Російської імперії, Радянського Союзу, перше десятиліття України як самостійної держави, а також досліджено сферу нормативного закріплення інституту посередництва у вітчизняному законодавстві на теперішній час.

Для досягнення поставленої мети, автором були проаналізовані праці відомих істориків та правників, а також опрацьовані нормативно-правові акти періоду Російської імперії, СРСР та України. На основі аналізу останнього, було визначено, що законодавство про комерційне посередництво є помірно розвиненим у нашій державі, що є абсолютно консеквентним, оскільки у приватно-правових відносинах у сфері господарювання тільки практика може показати їхній достатній або недостатній рівень вругельованості. Також для досягнення поставленої мети, авторами були застосовані характерні для правової науки методи. Саме дослідження проводилося насамперед із застосування історико-правового, системно-структурного методів та діалектичного методу пізнання правової дійсності.

Проведене дослідження дає можливість дійти до висновку, комерційне посередництво, виникнувши як абсолютно природне явище, покликане врегулювати відносини товарообміну між індивідами, законодавче регулювання комерційного посередництва у сфері господарювання розвивалось поступово. Необхідність його була викликана тим фактором, що необхідність у професіоналізмі посередників дозволяла останнім проігнорувати звичайними людськими чеснотами, що ставило у невигідне фінансово-економічне положення принципалів. Певного застою отримав даний інститут в період існування СРСР, що стало логічним продовженням з одного боку політики націоналізації основних засобів виробництва, а з іншого – рівності, яку проголошував комунізм, і в яку не вписувалось приватне комерційне посередництво як один з різновидів хрематистики та «мистецтва збагачення».

Посилання

Галушина И.Н. Понятия представительства и посредничества в гражданском праве: сравнительно- правовой аспект. Журнал российского права. 2006. № 2. С. 139-147.

Грибовский В.М. Древнерусское право (Краткий обзор чтений по истории русского права). Вып. 1: Древнейший земско-княжеский период. Петроград : Тип. Двигатель, 1915. 131 с.

Гришин С.М. Коммерческое представительство и посредничество в правопорядках Российской Федерации и стран континентальной Европы : автореф. … дисс. канд. юрид. наук : 12.00.03. Москва, 2011. 27 с.

Кисловский Ю.Г. История таможенного дела и таможенной политики России. 3-е изд.,доп. / под общ. ред. А.Е. Жерихова. Москва : РУСИНА-ПРЕСС, 2004. 592 с.

Кулишер И.М. Очерк истории русской торговли. История русской торговли и промышленности. Москва : Социум, 2016. 487 с. Серия «Русский тариф».

Костомаров Н.И. Русская Республика. Северно-русские народоправства во времена удельного вечевого уклада: (История Новгорода, Пскова и Вятки). Москва: Чарли, 1994. 544 с. Серия «Актуальная история России».

Мельник С.В. Профессиональное коммерческое (торговое) представительство: дисс. канд. юрид. наук : 12.00.03. Санкт-Петербург, 2004. 204 с.

Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Т. 1. Введение. Торговые деятели. Изд. 4-е. Санкт-Петербург : Изд. Бр. Башмаковыхъ, 1908. 517 с.

Крупчан О.Д., Проценко В.В. Агентський договір: порівняльно-правовий аналіз за законодавством України та Республіки Молдова : монографія. Київ : НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України, 2011. 357 с.

Об учреждении Гоф-Маклера от 17 марта 1717 г. Полное собрание законов Российской империи. Т. 5 (1713-1719). Ст. 3074. С. 460.

Гришин С.М. Коммерческое представительство и посредничество в правопорядках Российской Федерации и стран континентальной Европы : автореф. … дисс. канд. юрид. наук : 12.00.03. Москва, 2011. 27 с

Вальденберг В. Краткий учебник торгового права и судопроизводства / изд. 4-е. Санкт-Петербург : Склад изд. в кн. магазинах Н.Я. Оглобина, 1909. 96 с.

Устав торговый Российской империи (изд. 1903 н., по прод. 1912 г.). Извлечение (c. 415-424). Биржа / Фритц А. Винер ; пер. с нем. и общ. ред. Р.С. Куракин, К.В. Мротцек. Москва : Волтерс Клувер, 2010. 544 с.

Устав торговый: (Т. 11, ч. 2. изд. 1903 г., по Сводному продолжению 1912 г.) / сост. Я.М. Гессен. 2-е изд., пересмотр. и доп. Санкт-Петербург : Изд. Юрид. Кн. склада «ПРАВО», 1914. 893 с.

Цитович П.П. Очерк основных понятий торгового права. Киев : Тип. И.Н. Кушнерева и Ко, 1886. 248 с.

О некоторых изменениях в постановлениях о биржах от 8 июня 1893 г. Собрание узаконений и распоряжений правительства. 10 июля 1893. Ст. 826.

Шершеневич Г.Ф. Учебник торгового права. Изд. 9-е (второе посмертное) / Московское научное издательство. Москва : Тип. «Московское Издательство, 1919. 373 с.

Закон о договоре торговой комиссии : Закон от 21 апреля 1910 г. (Новые правила комиссии и комиссионерах) / Ю.В. Александровский. Санкт-Петербург : Тип. М.Я. Квара, 1910. 76 с.

Якименко В.В. Регулирование частных имущественных отношений в России в период 1917-1929 г.г. (историко-правовой аспект) : автореф. дисс. … канд. юрид. наук : 12.00.01. Саратов, 2011. 26 с.

Конституция (Основной Закон) Российской Социалистической Федеративной Республики» от 10 июля 1918 г. / V Всероссийский съезд Советов. Собрание узаконений РСФСР. 1918. № 51. Ст. 582.

О спекуляции : Декрет СНК РСФСР от 22 июля 1918 г. Собрание узаконений РСФСР. 1918. № 3. Ст. 33.

О национализации внешней торговли : Декрет СНК РСФСР от 22 апреля 1918 г. Собрание узаконений РСФСР. № 33. Ст. 432.

О замене продовольственной и сырьевой разверстки натуральным налогом : Декрет ВЦИК от 21 марта 1921 г. Собрание узаконений РСФСР. 1921. № 26. Ст. 147.

Об обмене : Декрет Совета народных комиссаров Р.С.Ф.С.Р. от 24 мая 1921 г. Собрание узаконений РСФСР. 2021 г. № 40. Ст. 212.

О коммивояжерах государственных, торговых и промышленных предприятий : Положение СНК РСФСР от 2 января 1923 г. Собрание узаконений. 1923. № 1. Ст. 19.

О мерах к урегулированию торговых операций государственных учреждений и предприятий : Декрет СНК РСФСР от 2 января 1923 г. Собрание узаконений. 1923. № 1. Ст. 38.

Положение о порядке учреждения и регистрации комиссионных предприятий : Декрет СНК РСФСР от 2 января 1923 г. Собрание узаконений РСФСР. 1923. № 2. Ст. 23.

О товарных и фондовых биржах и фондовых отделах при товарных биржах : Положение ЦИК СССР и СНК СССР от 2 октября 1925 г. Собрание законов СССР. 1925. № 69. Ст. 511.

О документах, выдаваемых товарными складами в приеме товаров на хранение : Постановление ЦИК СССР и СНК СССР от 4 сентября 1925 г. Собрание законов СССР. 1925. № 60. Ст. 445.

О торговых агентах : Постановление ЦИК СССР и СНК СССР от 29 октября 1925 г. Собрание законов СССР. 1925. № 76. Ст. 569.

Петраш И.П. Коммерческое агентирование в торговом праве: сравнительно-правовое исследование : дисс. … канд. юрид. наук : 12.00.03. Москва, 2015. 200 с.

Уголовный кодекс РСФСР от 27 октября 1960 г. Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1960. № 40. Ст. 591.

О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РСФСР, Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР и Кодекс РСФСР об административных правонарушениях : Закон РСФСР от 5 декабря 1991 г. № 1982-1. Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР. 1991. № 52. Ст. 1867.

Дельцы и тунеядцы в курортных городах. Правда. Август, 1963.

О мероприятиях по жилищному хозяйству в городских поселениях : Постановление СНК Р.С.Ф.С.Р. от 15 ноября 1927 г. Собрание законов СССР. 1927. № 118. Ст. 800.

О мерах по дальнейшему развитию торговли и улучшению торгового обслуживания населения в одиннадцатой пятилетке : Постановление ЦК КПСС и СМ СССР от 14 января 1982 г. № 29 (с изм. и доп., внесенными Постановлениями ЦК КПСС, Совмина СССР от 18.01.1989 г. № 47). Собрание постановлений Правительства СССР. 1989. № 11. Ст. 30.

О совершенствовании комиссионной торговли непродовольственными товарами : Приказ Министерства торговли СССР от 23 февраля 1990 г. № 26. Библиотека нормативно-правовых актов Союза Советских Социалистических Республик. URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_16270.htm Об условиях и оплате труда нештатных страховых агентов : Инструкция Министерства финансов СССР от 14 декабря 1984 г. № 182. Собрание постановлений Правительства СССР. 1984. № 28. Ст. 155.

О некоторых мерах по развитию оптовой торговли средствами производства : Постановление СМ СССР от 23 января 1990 г. № 68. Библиотека нормативно-правовых актов Союза Советских Социалистических Республик. URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_16196.htm

О неотложных мерах по улучшению торгового обслуживания населения в РСФСР : Постановление СМ СССР от 5 августа 1988 г. № 971. Библиотека нормативно-правовых актов Союза Советских Социалистических Республик. URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_14952.htm

Об упорядочении торгово-закупочной деятельности кооперативов и регулировании цен на товары (услуги), реализуемые кооперативами населению и организациям : Постановление Верховного Совета СССР от 17 октября 1989 г.

О сближении законодательств государств-членов ЕС в отношении независимых коммерческих агентов : Директива Совета № 86/653/ЕЭС от 18 декабря 1986 г. /Европейское экономическое сообщество. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_949#Text

Про підприємництво : Закон України від 7 лютого 1991 р. № 698-ХІІ (втратив чинність). Відомості Верховної Ради УРСР. 1991. № 14. Ст. 168.

Про підприємства в Україні : Закон України від 27 березня 1991 р. № 887-ХІІ (втратив чинність).

Відомості Верховної Ради УРСР. 1991. № 24. Ст. 272.

Про господарські товариства : Закон України від 19 вересня 1991 р. № 1576-ХІІ. Відомості Верховної Ради України. 1991. № 49. Ст. 682.

Про затвердження Положення про державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності та про реєстраційний збір за державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності : Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 1994 р. № 276 (втратив чинність). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/276- 94-%D0%BF#Text

Про довірчі товариства : Декрет Кабінету Міністрів України від 17 березня 1993 р. № 23-93 (втратив чинність). Урядовий кур’єр. 1993.

Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436-IV. Голос України. 2003. №49.

Постанова Вищого господарського суду України від 31 вересня 2006 р. № 10/279. URL: http://www. reyestr.court.gov.ua/Review/110408

Про порядок провадження діяльності страховими посередниками : Постанова Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1996 р. № 1523. Урядовий кур’єр. 1997.

Про затвердження Ліцензійних умов провадження тур операторської діяльності : Постанова Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 р. № 991. Офіційний вісник України. 2015. № 97. Ст. 3319.

Кодекс торговельного мореплавства України від 23 травня 1995 р. № 176/95-ВР. Голос України. 1995.

Про затвердження Положення про порядок ведення реєстру комерційних агентів (комерційних представників) банків : Постанова Правління Національного банку України від 20 вересня 2012 р. № 386. Офіційний вісник України. 2012. № 80. Ст. 3228.

Про деякі питання провадження митної брокерської діяльності : Наказ Міністерства фінансів України від 27 вересня 2021 р. № 517. Офіційний вісник України. 2021. № 99. Ст. 6537.

Про затвердження Положення про провадження діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах : Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10 червня 2021 р. № 380. офіційний вісник України. 2021. № 65. Ст. 4149.

Про затвердження Вимог (правил) щодо здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андерайтингу, управління цінними паперами : Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 3 листопада 2020 р. № 640. офіційний вісник України. 2021. № 6. Ст. 328.

Про затвердження Порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери : Постанова Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2009 р. № 1200. Офіційний вісник України. 2009. № 87. Ст. 2939.

Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) : Постанова Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 929. Урядовий кур’єр. 2016. № 240.

Про державну підтримку кінематографії в України : Закон України від 23 березня 2017 р. № 1977-VIII. Голос України. 2017. № 75.

Про вдосконалення виставково-ярмаркової діяльності в України : Постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2007 р. № 1065. Урядовий кур’єр. 2007. № 162.

Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав : Закон України від 15 травня 2018 р. № 2415- VIII. Відомості Верховної Ради України. 2018. № 32. Ст. 242.

Про електронні довірчі послуги : Закон України від 5 жовтня 2017 р. № 2155-VIIІ. Голос України. 2017. № 206.

Галкина И.В. История экономических учений. Учеб.-метод. пособ. Гомель : БелГУТ, 2019. 89 с.

Катасонов В.Ю. Капитализм. История и идеология «денежной цивилизации». Москва : Институт русской цивилизации, 2017. 1120 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-25

Номер

Розділ

Розділ 4. Господарське право, господарсько-процесуальне право