Право відводу суду (судді) у цивільному процесі : проблемні питання

Автор(и)

  • О. Коптєвський Здобувач вищої освіти ІІІ курсу Навчально-наукового інституту права та інноваційної освіти ДДУВС, Ukraine
  • В. Нікітенко Здобувач вищої освіти ІІІ курсу Навчально-наукового інституту права та інноваційної освіти ДДУВС, Ukraine
  • Д. Моісеєнко Доцент кафедри ЦПД, кандидат юридичних наук Навчально-наукового інституту права та інноваційної освіти ДДУВС, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.71.19

Ключові слова:

відвід, відвід судді, підстави відводу судді, незалежність та неупередженість суду, суд

Анотація

У статті відвід розглядається як невід’ємний елемент та міра реалізації завдань справедливого судочинства. Адже безсторонній та неупереджений розгляд і вирішення судових справ – один із головних обов’язків кожного судді, а також складова частина присяги судді, порушенням якої визнається, зокрема, вчинення суддею дій, що можуть викликати сумнів у його неупередженості та підірвати довіру до судової влади в цілому з боку громадськості.

Статтю присвячено дослідженню поняття відводу суддів у цивільному процесі та, зокрема, проблемам даного інституту. Зазначається, що в Європейському Суді з прав людини напрацьована багаторічна практика щодо з’ясування того, чи був національний суд, розглядаючи конкретну справу, безстороннім та об’єктивним у розумінні п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. Так, п. 1 ст. 6 Конвенції вимагає, щоб «суд», що підпадає під його дію, був неупередженим.

В статті аналізуються підстави відводу суддів та проблема доведеності тієї чи іншої підстави в світлі практики деяких судів. Зокрема, ЄСПЛ у своїх рішеннях проводить відмінність між об’єктивним підходом, тобто визначенням, чи були судді надані достатні гарантії, щоб виключити обґрунтовані сумніви в цьому відношенні, та суб’єктивним підходом, тобто прагненням переконатися в суб’єктивному обвинуваченні або інтересі певного судді у конкретній справі.

У статті також проаналізовані приклади випадків, у яких може постати питання щодо недостатньої безсторонності суду, стосується, наприклад, виконання однією особою різних функцій в межах судового провадження, або ієрархічні чи інші зв’язки між цією та іншою особою в межах того ж провадження, має особистий характер і є наслідком поведінки судді у даній справі.

На підставі проведеного аналізу зроблено висновок, що законодавство України в сфері відводу є недосконалим та потребує змін. Реалізація права на справедливий, неупереджений і незалежний суд шляхом відводу судді майже не працює на практиці, оскільки доведення підстав і фактів, необхідних для відводу судді, є досить складним аспектом.

Отже, у цьому дослідженні демонструємо складність питання доведення підстав і фактів, необхідних для відводу судді, аналізуючи деякі рішення суддів. Надано пропозиції щодо вдосконалення норм національного законодавства та приведення його у відповідність до міжнародних стандартів.

Посилання

Застереження України від кумівства. УНІАН: інформаційне агентство. URL: https://www.unian.ua/ politics/1056808-gensek-radi-evropizasterig-ukrajinu-vid-kumivstva.html (дата звернення - 09.05.2022р.).

Черненко О. А. Відвід судді в господарському процесі. Приватне право і підприємництво. 2015. Вип. 14. С. 89-93.

Оцінка громадянами діяльності влади, рівень довіри до соціальних інститутів та політиків, електоральні орієнтації громадян (лютий 2020р. соціологія). Разумков Центр. 24 лютого 2020. URL: https://razumkov.org. ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/otsinkagromadianamy-diialnosti-vlady-riven-doviry-do-sotsialnykh- instytutiv-tapolitykiv-elektoralni-oriientatsii-gromadian-liutyi-2020r.

Курило М. П. Уніфікація функцій суду як суб’єкта процесуального права. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2013. № 8. С. 58.

Колісник О. В. Суд як суб’єкт цивільних процесуальних правовідносин: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03. Xарків. 2008. 224 с.

Цивільний процесуальний кодекс України (Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2004. № 40-41, 42, ст. 492. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text.

Бабич О.М. Відвід судді в цивільному процесі. Сучасна цивілістика: матеріали 9-ої Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених. Одеса. 2014. С. 293 - 296

Фурса С. Я. Цивільний процесуальний кодекс України: науково-практичний коментар. Київ: Видавець Фурса С. Я.: КНТ. 2010. Т. 1. 368с.

Ухвала Томаківського районного суду Дніпропетровської області від 11 квітня 2019 року у справі № 195/416/16-ц. Єдиний державний реєстр судових рішень URL: https://reyestr.court.gov.ua/ Review/81086529

Газета «Закон і Бізнес». На відстані витягнутої руки. Самовідводи та відводи суддів: чи зможуть нові норми вирішити старі проблеми? ULR: https://zib.com.ua/ua/141670.html.

Закон України. Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України щодо вдосконалення порядку розгляду судових справ. Відомості Верховної Ради України. Документ 460-IX від 15.01.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/460-20#Text.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-25

Номер

Розділ

Розділ 3. Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право