Теоретичні особливості та прикладні аспекти конституційного контролю внесення змін до конституції

Автор(и)

  • В. Ковтуняк Аспірантка кафедри конституційного права та порівняльного правознавства ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.71.12

Ключові слова:

конституційний контроль, основний закон держави, конституція, конституційне законодавство, внесення змін до конституції, конституціоналізм

Анотація

Вказується, ідея захисту конституції виникла одночасно з появою перших конституцій. Втілювалася вона поступово знаходячи своє вираження в самому конституційному тексті або випливаючи з розвитку судової практики. Такими засобами ставали інститут скасування актів, заснування гаранта і «хранителя» конституції, інститут конституційного контролю, процедура зміни конституції та інші. Такі правові інститути виникли спеціально для того щоб зберегти таку конституцію per se, передусім як певний набір матеріальних принципів і цінностей, а також як формально-визначений документ, в якому такі принципи і цінності фіксуються. В літературі такий особливий набір правового інструментарію наразі іменується захистом, охороною, гарантуванням конституції тощо. Передумовою захисту конституції в правовому значенні є певний суспільний консенсус з приводу ключових цінностей, наявність певної громадянської культури, розвинутого громадянського суспільства, автономного індивіда-власника, тобто усіх тих передумов конституціоналізму, без яких реалізація органічної конституції завжди буде стикатися з великою кількістю проблем.

Встановлено, внесення змін до конституції є важливим етапом конституційного процесу з метою забезпечення актуальності норм основного закону, відповідності тим відносинами, що складаються у суспільстві та забезпечують обмеження державної влади на користь народу з метою забезпечення та захисту прав і свобод людини та громадянина. Для запобігання порушення норм конституції, відповідності її принципам тих змін, які до неї вносяться, необхідно здійснювати заходи щодо її захисту та охорони. Одним із таких способів є конституційний контроль за процесом внесення змін до конституції.

Незважаючи на позитивні зрушення у практиці конституційного контролю щодо процесу внесення змін до конституції в Україні, залишаються невирішені проблемні питання компетенції Конституційного суду України у означеній сфері, також залишаються проблеми слабкої деталізації повноважень у сфері конституційного контролю іншими органами державної влади. Означене потребує активізації наукової та експертної спільноти з метою вирішення цих питань.

Посилання

Берченко Г. Конституційний контроль за внесенням змін до конституції: зарубіжний досвід. Публiчне право, № 3 (39), 2020. С. 9-16.

Кельман М. Конституційний контроль як засіб захисту конституцій у національних правових системах континентального права: автореф. дис. канд.. юр. наук; НАН України. Ін-тут держави і права ім. В. М. Корецького. Київ, 2001. 20 с.

Конституція України від 28 червня 1996 року (із змінами та доповненнями). URL: https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text

Купрій В. М. Конституційний процес: питання конституційно-правових обмежень : дис. канд. юр. наук : 12.00.02. Київ, 2019. 230 с.

Пілюк С. В. Сучасні моделі конституційного контролю. Форум права. 2012. №13. с. 550-557. URL: http:// www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-3/12pcvmkk.pdf

Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності: Закон України від 05.04.2007 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16#Text

Різник С. В. Проблеми попереднього конституційного контролю законопроектів про внесення змін до Конституції України. Віче. 2015. № 21. С. 22-25. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/viche_2015_21_15.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення підпункту 1 пункту 3 розділу IV Закону України «Про Конституційний Суд України» (в редакції Закону України від 4 серпня 2006 року N 79-V) (справа про повноваження Конституційного Суду України) № 13-рп/2008 від 26 червня 2008 року. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/v013p710-08#Text

Таран Д. П. Форми захисту Конституції на сучасному етапі: порівняльно-правовий аспект : автореф. дис. канд. юрид. наук : 12.00.02. Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків, 2016. 20 с.

Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 102 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України „Про внесення змін до Конституції України“, Закону України „Про внесення зміни до розділу IV „Прикінцеві та перехідні положення“ Закону України „Про Конституційний Суд України“№6-у/2008 від 5 лютого 2008 року. URL: https://ccu.gov.ua/sites/default/files/ndf/6-u/2008.doc

Шаповал В. М. Конституційне право зарубіжних країн. Академічний курс. Київ, 2010.464 с.

Шаповал В. Феномен конституції як основного закону. Право України. 2014. № 7. С.64-84.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-25

Номер

Розділ

Розділ 2. Конституційне право; муніципальне право