Проблеми права на доступ до інформації в контексті сучасних комунікативних практик у вітчизняній науці

Автор(и)

  • Х. Кметик-Подубінська Кандидат юридичних наук, асистент кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права Львівського національного університету імені Івана Франка, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6572-7134

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.71.11

Ключові слова:

джерельна база права на доступ до інформації, інформаційне суспільство, комунікативні практики, концептуалізація доступу до інформації, наукові дослідження права на доступ до інформації

Анотація

Питання висвітлення права на доступ до інформації в контексті сучасних комунікативних практик у вітчизняній науці є однією із основних теоретико-прикладних проблем, адже без її з’ясування на рівні дослідницької свідомості навряд чи можна вести мову про всебічне дослідження проблематики в цілому. Власне тому, метою статті є проведення аналізу права на доступ до інформації в контексті сучасних комунікативних практик у вітчизняній науці, а також з’ясування ролі наукових досліджень для розвитку сучасної теорії соціальних комунікацій та права на доступ до інформації.

Методологічною основою дослідження є комплекс філософсько-світоглядних підходів, загально- наукових та спеціально юридичних методів.

У статті проаналізовано проблеми права на доступ до інформації як науковий фундамент формування уявлень про доступ до інформації у контексті сучасних комунікативних практик у вітчизняній науці. Розглянуто наукові погляди та дискусії провідних учених та дослідників цієї проблеми. Виокремлено спроби пізнання проблеми доступу до інформації в контексті комунікативних практик як у сфері юридичних, так і в контексті історичних, філософських, соціально-психологічних, політологічних та технічних досліджень. Досліджено наукові джерела, присвячені проблемам інформації та права на доступ до неї у світлі становлення та розвитку комунікативних практик в інформаційному суспільстві.

Автором встановлено певні неузгодженості у поглядах науковців щодо розуміння в цілому інформації як категорії соціальних комунікацій та комунікативних практик, ототожнення права на доступ до інформації з правом на інформацію. Разом з тим, зроблено висновок про безперечну дослідницьку цінність проаналізованої джерельної бази для подальших наукових розвідок. З’ясовано, що наукові дослідження різних періодів розвитку людства не втратили свого значення, будучи основою для розвитку сучасної теорії соціальних комунікацій та права на доступ до інформації в контексті сучасних комунікативних практик.

Посилання

Арістова І.В. Наука «Інформаційне право» на новому етапі розвитку інформаційного суспільства. Правова інформатика. № 1 (29), 2011. С. 3-11.

Атаманова Ю.Є. Захист прав інтелектуальної власності в мережі Інтернет: світовий досвід та вітчизняні перспективи. Право та інновації. № 3 (7), 2014. С. 7-14.

Богдан Ю.В. Конституційно-правові основи забезпечення доступу до інформації в Україні та країнах Європейського Союзу : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.02. Київ, 2019. 228 с.

Гулак Л.С., Лук’янова Г.Ю., Крикавська І.В. Правове регулювання відносин у галузі обробки персональних даних. Юридичний науковий електронний журнал. № 7, 2020. С.254-257.

Дзьобань О.П., Пилипчук В.Г. Феномен інформації: історико-правові та філософські аспекти. Інформація і право. 2015.№1.С.5-14.

Єсімов С.С. Захист персональних даних у контексті розвитку динамічних інформаційних систем. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. № 3, 2013. С. 198-208.

Інформаційне законодавство України: науково-практичний коментар / за ред. Ю.С. Шемшученка, І.С. Чижа. Київ, 2006. 232 с.

Каменська Н.П. Реалізація права на доступ до публічної інформації за інформаційними запитами. Інформація і право. № 3 (3), 2011. С. 64-69.

Кардаш А.В. Конституційно-правовий захист інформації про особу (порівняльно-правовий аспект) : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.02. Харків, 2019. 244 с.

Костова Н.І. Порівняльний аналіз публічної інформації українського законодавства та країн ЄС. Часопис цивілістики. Випуск 22, 2017. С. 99-102.

Кушакова-Костицька Н.В. Право на інформацію в інформаційну епоху (порівняльне дослідження) : монографія / за ред. М.В. Костицького. Чернівці : Технодрук, 2018. 300 с.

Кушнір І.В. Конституційне право особи на доступ до публічної інформації та його забезпечення Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.02. Київ, 2018. 251 с.

Ларін Є.О. Конституційно-правові засади реалізації права на інформацію в Україні : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.02. Київ, 2020. 22 с.

Малєєва Н.С. Комунікативні Інтернет-практики залежної від соціальних мереж молоді : автореф. дис. … канд. псих. наук : 19.00.05. Київ, 2017. С. 3.

Марущак А.І. Визначення поняття «доступ до інформації». Правова інформатика. № 3 (11), 2006. С. 69-74.

Нестеренко О.В. Право на доступ до інформації в Україні: конституційно-правовий аспект : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.02. Харків, 2008. 22 с.

Політанський А.І. Право на інформацію як фундаментальне право людини : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01. Харків, 2016. 24 с.

Правове забезпечення інформаційної діяльності в Україні : колективна монографія / за ред. Ю.С. Шемшученка, Чижа І.С. Київ, 2006. 320 с.

Правове регулювання відносин у мережі Інтернет: монографія / А.П. Гетьман та ін. ; за ред. С.В. Глібка, К. В. Єфремової. Харків : Право, 2016. 360 с.

Правові засади забезпечення ефективних комунікативних практик в сучасному інформаційному суспільстві: реалії та перспективи: науково-аналітична доповідь / Ю.С. Шемшученко та ін. Київ : Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України,2021. 98 с.

Рудник Л.І. Право на доступ до інформації : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07. Київ, 2015. 18 с.

Скнар О.М. Комунікативні практики розвитку самосвідомості особистості: визначення та підходи до розуміння. Наукові студії із соціальної та політичної психології. 2016. Випуск 38. С. 102-112.

Соціальна і цифрова трансформація: теоретичні та практичні проблеми правового регулювання : матеріали науково-практичної конференції, м. Київ, 10 грудня 2020 р. Київ : Фенікс, 2020. С. 40-48.

Чиж І.С. Конституційне право на поширення інформації: питання теорії і практики : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.02. Київ, 2021. 25 с.

Шабаєва Л.М. Комунікативні практики: основні підходи до вивчення. Філософія і політологія в контексті сучасної культури. 2012. Випуск 3. С. 136-141.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-25

Номер

Розділ

Розділ 2. Конституційне право; муніципальне право