Історико-правові передумови впровадження конституційно-правового інституту Вищої ради правосуддя в Україні

Автор(и)

  • А. Іванов Здобувач кафедри конституційного права та порівняльного правознавства Ужгородського національного університету, м. Ужгород, Україна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.71.10

Ключові слова:

Вища рада правосуддя, незалежність суддів, судова система

Анотація

У науковій статті розглянуто та проаналізовано еволюційний шлях розвитку української судової системи з початку проголошення незалежності до сьогодні в аспекті функціонування органів суддівського врядування.

Встановлено, що Конституція України 1996 року задекларувала створення Вищої ради юстиції, до функціонального призначення якої серед іншого належало повноваження щодо здійснення подання про призначення та звільнення суддів. Згодом законом України «Про Вищу раду юстиції» від 1998 року було передбачено порядок утворення та організацію роботи Вищої ради юстиції, особливості здійснення нею компетенції.

Визначено, функціонування Вищої ради юстиції на момент її створення вважалося позитивним кроком на шляху до зміцнення суддівської незалежності. Поряд з цим, безперечно вже тоді простежувалися певні моменти, до прикладу, щодо визначення місця зазначеної інституції у системі органів державної влади. Ще однією проблемою було і те, що досліджуваний орган не був визначений на законодавчому рівні як, власне, орган державної влади.

Встановлено, що необхідно розрізняти поняття «відправлення правосуддя» та «здійснення судочинства». Остання згадана нами правова категорія є явищем значно ширшим, оскільки, на наше переконання, не кожне судочинство є, власне, правосуддям. Така позиція простежується у працях більшості сучасних дослідників, котрі займаються проблематикою здійснення судовою влади її функціонального призначення та державно-владних повноважень.

Встановлено, адаптивність та інноваційність – це ті інструменти, котрі мають стати у нагоді для діяльності Вищої ради правосуддя, оскільки вони дозволять швидко реагувати на зміни у будь-якій сфері державного та суспільного життя та працювати якісно і ефективно. Розвиток навичок дистанційного спілкування у цьому ключі є пріоритетом. Інновації, освіта, інституційна комунікація, мобільність та управління людськими ресурсами повинні сприяти покращенню діяльності Вищої ради правосуддя та утвердженню у конституційній ролі гаранта незалежності судової влади.

Посилання

Боровицький О.А. Повноваження Вищої ради правосуддя з формування суддівського корпусу. Sciences of Europe. 2020. №54-3 (54). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/povnovazhennya-vischoyi-radi-pravosuddya-z- formuvannya-suddivskogo-korpusu (дата звернення: 19.03.2021).

Про статус суддів: Закон України. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1993. N 8. Ст.56. (втратив чинність).

Про кваліфікаційні комісії, кваліфікаційну атестацію і дисциплінарну відповідальність суддів судів України: Закон України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3911-12#Text (втратив чинність) (дата звер- нення: 22.05.2022).

Висновок N 190 (1995) Парламентської Асамблеї Ради Європи щодо заявки України на вступ до Ради Європи. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_590#Text (дата звернення: 22.05.2022).

Конституційний договір між Президентом України та Верховною Радою України про основні засади організації та функціонування державної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції України. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1995. N 18. Ст.133 (втратив чинність).

Про судоустрій України: Закон України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3018-14#Text (втратив чинність) (дата звернення: 22.05.2022).

Про судоустрій і статус суддів: Закон України. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2010. № 41-42, № 43, № 44-45 Ст.529.

Про судоустрій і статус суддів: Закон України. Відомості Верховної Ради (ВВР). 2016. № 31. Ст.545.

Про Вищу раду юстиції: Закон України. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1998. № 25. Ст.146 (втратив чинність).

Рудей В.С. Особливості формування складу Вищої ради юстиції. 2013. №2. URL: https://cyberleninka. ru/article/n/osoblivosti-formuvannya-skladu-vischoyi-radi-yustitsiyi (дата звернення: 30.03.2021).

Назаров И. В. Проблематика формирования состава Высшего Совета юстиции Украины. Проблеми законності. 2012. №121. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problematika-formirovaniya-sostava-vysshego- soveta-yustitsii-ukrainy (дата обращения: 30.03.2021).

РусаковаІ.Г.Органиуправліннявсферіформуваннясуддівськогокорпусузарубіжнихкраїн.2014.№1.URL: https://cyberleninka.ru/article/n/organi-upravlinnya-v-sferi-formuvannyasuddivskogo-korpusu-zarubizhnih-krayin (дата звернення: 30.03.2021).

Про відновлення довіри до судової влади в Україні: Закон України. Відомості Верховної Ради (ВВР). 2014. № 23. Ст. 870.

Основні принципи незалежності судових органів, схвалені резолюціями 40/32 та 40/146 Генеральної Асамблеї від 29 листопада та 13 грудня 1985 року. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_201#Text (дата звернення: 30.03.2021).

Рекомендація Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо суддів: незалежність, ефективність та обов’язки від 17 листопада 2010 року № (2010) 12. https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/995_201#Text (дата звернення: 30.03.2021).

Пушкар П. Чому незалежність судової влади є однією із ключових складових довіри до Феміди. Закон і бізнес. 2019. Інтернет-видання. URL: https://zib.com. ua/ua/139885-chomu_nezalezhnist_ sudovoi_ vladi_ e_ odnieyu_ z_ klyuchovih _ skla. html (дата звернення: 16.12.2021).

Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя): Закон України. Відомості Верховної Ради (ВВР). 2016. № 28. Ст.532.

Про Вищу раду правосуддя: Закон України. Відомості Верховної Ради (ВВР). 2017. №7-8. Ст.50.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень законів України «Про судоустрій і статус суддів» від 2 червня 2016 року № 1402-VIII, «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування» від 16 жовтня 2019 року № 193-IX, «Про Вищу раду правосуддя» від 21 грудня 2016 року № 1798-VIII. https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/v004p710-20#Text (дата звернення: 16.12.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-25

Номер

Розділ

Розділ 2. Конституційне право; муніципальне право