Аспекти врахування зарубіжного досвіду при формуванні органів конституційної юрисдикції в Україні

Автор(и)

  • І. Іванів Львівський національний університет імені Івана Франка, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.71.9

Ключові слова:

орган конституційної юрисдикції, правова охорона конституції, суддя органу конституційної юрисдикції, формування складу органу конституційного контролю, незалежність суддів

Анотація

У публікації досліджуються питання формування суддівського корпусу органів конституційної юрисдикції як в Україні, так і в зарубіжних державах. Аналізуються різні підходи до формування складу органів конституційного контролю, визначено історичні, економічні, політичні та ніші чинники, що зумовили певний порядок формування таких органів. Відзначається важлива роль особливостей формування складу органів конституційної юрисдикції у забезпеченні незалежності цього органу й у забезпеченні належної правової охорони конституції. Відзначено, що аналіз зарубіжного досвіду в означеному питанні є поштовхом для розширення наукової та експертної дискусії у цьому напрямку з метою віднайдення найоптимальніших шляхів подолання проблеми якісного формування Конституційного Суду України, зважаючи на усталені успішні практики зарубіжних держав.

Встановлено, роль та значення органу конституційної юстиції у суспільстві та правовій і політичній системі сучасної конституційної, демократичної держави є надзвичайно вагомою. Конституційний Суд як орган конституційного контролю посідає важливе місце у механізмі легітимації державної влади, оскільки він покликаний захищати закріпленні Конституцією суверенні права народу від протиправних дій та рішень органів публічної влади. Для цього Суд має виступати як безумовний авторитетний орган державної влади, що наділений не тільки правом, а й реальною можливістю здійснювати заходи спрямовані на охорону Конституції. Одним із важливим елементів забезпечення такого статусу є належне та якісне наповнення Суду високопрофесійними кадрами, що в першу чергу пов’язано із процесами формування складу КСУ.

Однак, як відзначається у науково-експертному середовищі, навіть у тих європейських країнах, де використовується так званий змішаний принцип формування складу органу конституційної юрисдикції (як в Україні), не використовується якогось універсального підходу до призначення суддів конституційного суду, адже кожна держава регулює це питання по-своєму. А тому висловлюються пропозиції, зокрема, зважаючи на особливості нашої політичної системи та незавершеність судової реформи, було б доцільно виключити з’їзд суддів з-поміж суб’єктів, які уповноважені формувати склад Конституційного Суду України (не забуваймо, що для цього потрібні зміни до Конституції), а саму процедуру відбору суддів КСУ доручити відповідній комісії, члени якої номінувалися б як національними, так і міжнародними експертами. Вирішення означених питань є надзвичайно актуальним, а тому є поштовхом для розширення наукової та експертної дискусії у цьому напрямку з метою віднайдення найоптимальніших шляхів подолання проблеми якісного формування Конституційного Суду України, зважаючи на усталені успішні практики зарубіжних держав.

Посилання

Act on the Federal Constitutional Court (Bundesverfassungsgerichtsgesetz – BVerfGG). URL: http://www. bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Downloads/EN/Gesetze/BVerfGG.pdf? blob=pu blicationFile&v=5.

Bettermann K. A. Opposition und Verfassungsrichterwahl. Festschrift für Konrad Zweigert. Tübingen : Mohr, 1981. 941 S.

BverfGE (Bundesverfassungsgericht Entscheidung) 65, 152 (157). URL: http://www.servat.unibe.ch/dfr/ bv001184.html.

La Loi constitutionnelle №2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve Republique. URL: http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019237256.

Niebier E. Plenarentscheidungen des Bundesverfassungsgerichts gem. § 16 BVerfGG / Hrsg. von P. Badura; Rupert Scholz. Wege und Verfahren des Verfassungslebens : Festschrift für Peter Lerche zum 65. Geburtstag. München : Beck, 1993.

Organic law 2/1979 on the Constitutional court of Spain, of 3 october 1979. URL: https://www. tribunalconstitucional.es/es/tribunal/normativa/Normativa/LOTC-en.pdf

Ronald Faber. The Austrian Constitutional Court – An Overview. Vienna Journal on International Constitutional law. 1/2008. P. 49-53.

Special Majority Act of 9 March 2003. Moniteur belge, 11 April 2003, 1st edition.

The Law on the Constitutional Court. URL: http://www.lrkt.lt/en/about-the-court/legal-information/the-law-on- the-constitutional-court/193.

Арутюнян Г. Г. Конституційний контроль: характер функціонування і розвитку системи. Монографія. Москва, 1997. 176 с.

Гультяй М. Досвід функціонування інституту конституційної скарги у Федеративній Республіці Німеччині та перспективи його запровадження в Україні. Питання конституційного права. Вісник № 3(66). С. 55 - 67.

Конституционное право государств Европы : учеб. пособие / Отв. ред. Д. А. Ковачев. Москва : Волтерс Клувер, 2005. 320 с.

Марусяк О. Формування конституційного суду в Україні та зарубіжних країнах. Українська правда. UR

: https://www.pravda.com.ua/columns/2020/12/2/7275590/.

Ментух Н., Шевчук О. Зарубіжний досвід адміністративно-правового регулювання діяльності органів юстиції. Актуальні проблеми правознавства. Випуск 3 (15). 2018. С. 23-27

Основи конституційного права України. За ред. В.В. Копєйчикова. Київ : Юрінком Інтер, 1998. 480 с.

Портнов А. В. Особливості інституту конституційного контролю в Швейцарській Конфедерації. Вісник Вищої ради юстиції. № 3 (11) 2012. С. 139-146.

Порядок призначення суддів конституційних судів ФРН, Литви та Польщі Інформаційна довідка, підготовлена Європейським інформаційно-дослідницьким центром на запит народного депутата України. URL : http://euinfocenter.rada.gov.ua/uploads/documents/29245.pdf

Федорчук А. Імплементація зарубіжного досвіду адміністративно-правового регулювання правового статусу суддів URL : http://www.pgp-journal.kiev.ua/archive/2019/8/22.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-25

Номер

Розділ

Розділ 2. Конституційне право; муніципальне право