Res judicata, остаточність і законна сила судового рішення: співвідношення понять

Автор(и)

  • К. Пільков Кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник відділу міжнародного приватного права та порівняльного правознавства НДІППіП ім. академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8931-0413

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.71.6

Ключові слова:

остаточність, обов’язковість судового рішення, стандарт перегляду, законна сила, правова визначеність, стабільність судового рішення, res judicata

Анотація

Стаття присвячена розмежуванню понять res judicata, остаточності та законної сили судового рішення, які часто вживаються у юридичній літературі та судовій практиці як взаємозамінні категорії, іноді як складові одне одного, іноді як необхідні умови чи наслідки дії одне одного.

Стаття звертає увагу на те, що поняття «остаточність» часто вживається у двох контекстах. Перший зосереджений на властивості судового рішення як такого, яким завершується вирішення певного питання у відповідному провадженні, тобто мова йде про остаточність у самому провадженні, в якому рішення прийнято. З таким наповненням остаточність є однією з умов застосування принципу res judicata в наступних судових провадженнях, однак не самим цим принципом. Другий контекст стосується дії судового рішення для інших проваджень і з цим значенням «повага до остаточності» є синонімом поняття «повага до res judicata». Також автор звертає увагу на те, що поняття «res judicata» вживається двояко: для позначення принципу, який конкретизується у правилах про юридичні наслідки остаточного судового рішення, прийнятого в одному провадженні, для інших проваджень; а також для позначення остаточного судового рішення, яке виходить за межі суто того процесу, у якому його прийнято, тобто встановлює правову визначеність для сторін і, відповідно, може створювати згадані вище наслідки в інших судових провадженнях. У статті також обґрунтовується теза про те, що категорія «законна сила» стосовно судового рішення, хоча й успадкована з радянської доктрини, однак у сучасних умовах є корисною на практиці, не протистоїть і не конкурує з res judicata, а тому нею доцільно і надалі послуговуватись, перш за все, для створення прив’язки у часі до моменту, з якого судове рішення може набувати значення обов’язкового, остаточного і, відповідно, становити в окремих випадках res judicata.

Посилання

Çukaj L., Laçi D. Reviewing, as an Extraordinary Mean of Appeal. European Journal of Multidisciplinary Studies. 2020. Vol. 5(2). Pp. 74-91.

Finality of Decision for Purposes of Appeal. Harvard Law Review. 1920. Vol. 33, No. 8. Pp. 1076-1079.

Gusarov K., Terekhov V. Finality of Judgments in Civil Cases and Related Considerations: The Experience of Ukraine and Lithuania. Access to Justice in Eastern Europe. 2019. Issue No. 4(5). Pp. 6–29. DOI: 10.33327/ AJEE-18-2.4-a000020.

Loizou D., Christofi, D. The Concept of Res Judicata in the Common Law System with Emphasis on Cypriot and UK perspectives. Lexonomica. 2021. No. 13 (2). pp. 135-150.

Obregon E. S. Res Judicata and the Test of Finality. The Journal of Territorial and Maritime Studies. 2018. Vol. 5, No. 2. pp. 75-84.

Tulumello A. S., Whitburn M. Res Judicata and Collateral Estoppel Issues in Class Litigation. A Practitioner’s Guide to Class Actions. Marcy Hogan Greer (ed.). Chicago : American Bar Association, 2010. Pp. 605–620.

Yadav V. S. An Analytical Overview of Doctrine of Finality and Judicial Response in India. EPRA International Journal of Multidisciplinary Research. 2021. Volume 7, Issue 1. pp. 80-83. DOI: 10.36713/epra6078.

Андронов І. В. Принцип остаточності судового рішення «res judicata». Правове життя сучасної України : матеріали Міжнар. наук. конф. проф.-викл. та аспірант. складу / відп. за вип. В. М. Дрьомін ; НУ ОЮА, Півд. регіон. центр НАПрН України. Одеса : Фенікс. 2014. Т. 1. С. 376-378.

Андронов І. В. Судові рішення в цивільному процесі України : автореф. дис. д-р. юрид. наук, 12.00.03. Одеса. 2018. 42 c.

Братель О. Г., Білянська Н. В. Остаточність судового рішення в цивільній справі в контексті вичерпності національних засобів юридичного захисту. Науковий вісник публічного та приватного прав 2020. Випуск 2. С. 50-56. DOI: 10.32844/2618-1258.2020.2.9.

Гаврік P. O. Законна сила судових рішень у цивільних справах : автореф. дис. канд. юрид. наук, 12.00.03. Київ. 2011. 20 c.

Гуйван П. Д. Res judicata як елемент справедливого судочинства. Юридичний науковий електронний журнал. 2017. № 6. С. 360-364. С. 362.

Гусаров К. В. Вплив конституційної скарги на остаточність судового рішення та вичерпання національних засобів юридичного захисту у цивільному процесі. Вісник Національної академії правових наук України. 2017. № 1(88). С. 120–129.

Гусаров К. В. Перегляд судових рішень в апеляційному та касаційному порядках : монографія. Харків: Право. 2010. 352 с.

Комаров В. В. Цивільне процесуальне законодавство у динаміці розвитку та практиці Верховного Суду України. Xарків : Право. 2012. 624 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-25

Номер

Розділ

Розділ 1. Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень