Зародження та розгортання суфражистського руху в Українських губерніях Російської Імперії

Автор(и)

  • С. Петреченко Доцент кафедри адміністративної діяльності Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, кандидат юридичних наук, доцент, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7329-0219

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.71.5

Ключові слова:

суфражистки, виборче право, виборче рівноправ’я, суфражистки Наддніпрянщини, статус жінки, рівноправність

Анотація

Стаття присвячена дослідженню зародження та динаміки процесу становлення виборчого рівноправ’я в українських губерніях Російської імперії. Розглянуто правове становище жінки та розкрито особливості перебігу суфражистського руху на українських землях, що входили до складу Російської імперії. Досліджуються розвиток та зміни у правовому статусі жінок, що не були результатом продуманих кроків, а носили характер поступок самодержавства, здобутих під тиском соціальних та національних визвольних рухів. У праці представлена проблема надання політичних прав жінкам. Зародившись в Англії, суфражизм також знайшов свій відбиток і на територіях українських губерній Російської імперії, що ознаменувався істотними змінами, втіленими насамперед у розвитку боротьби за рух у наданні рівних політичних прав.

Для реалізації конкретних заходів із формально-юридичного та правозастосовного забезпечення рівноправ’я жінок і чоловіків слід всебічно дослідити історичний досвід. Це дає змогу виокремити умови та причини формування руху за жіноче рівноправ’я. Безумовно важливо звертатися до історичного досвіду ХІХ – початку ХХ ст., де формувалася чітка тенденція до демократизації та лібералізації суспільно-політичного життя. На українських землях у складі Російської імперії вона проявила також національно-визвольне значення. Безпосередньою її складовою став жіночий рух. Відтак, дослідження правового статусу жінок на українських землях у складі Російської імперії має беззаперечну наукову та практичну актуальність.

Крім того, зміни у становищі жінки в Україні імовірні за умови ведення послідовної гендерної політики, зокрема в аспекті виборчого права. Тому доцільним є вивчення зародження руху, що передував теперішнім змінам. Підгрунтям таких стратегій є відродження демократичних традицій історично високого суспільного статусу української жінки, насамперед, підтримка прагнень жінки розкрити нові горизонти, досягати омріяних вершин та врешті заявити про свій повноцінний та паритетний статус членкині громадянського суспільства.

Посилання

Кондратюк О. В. Державно-правовий статус українців у Російській імперії URL: https://www.lvduvs.edu. ua/documents_pdf/visnyky/nvsy/02_2014/14kovuri.pdf

Великий тлумачний словник сучасної української мови / за ред. В. Т. Бусел : Ірпінь : Перун, 2004. 1426 с.

Левченко К. Б. Права жінок : зміст, стан та перспективи розвитку. URL: http://zakoni.com.ua/node/645

Миронець Н. Жінки Української Центральної Ради / Слово і час. 1996.

Бондаренко Н. О. Розвиток прав жінок в УРСР : національний та міжнародний аспекти (1917−1991) : автореферат: спец. 12.001. 2004. С.21.

Рабій-Карпінська С. Призначення жінки в творах Шевченка / Тарас Шевченко. Збірник доповідей Світового конгрессу української вільної науки для вшанування сторіччя патрона НТШ. URL: https://chtyvo.org.ua/authors/Naukove_tovarystvo_imeni_Shevchenka/Zapysky_Tom_176_Taras_Shevchenko_Zbirnyk_ dopovidei_Sv-tovoho_Konhresu_Ukrainskoi _Vilnoi_Nauky/

Смоляр Л. Минуле заради майбутнього. Жіночий рух Наддніпрянської України ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст. URL:https://shron1.chtyvo.org.ua/Smoliar_Liudmyla/Mynule_zarady_maibutnoho_ Zhinochyi_rukh_ Naddniprianskoi_Ukrainy_II_pol_XIX_-_poch_XX_st_Storinky_ist.pdf

Аніщук Н. В. Правове становище українських жінок в історичному минулому / Право України, 2012. № 3. йС. 155–158.

Мірна 3. Жіночий рух на Великій Україні. URL:http://ethnic.history.univ.kiev.ua/data/2000/7/articles/2.pdf

Богачевська-Хомяк М., Веселова О. М. Жіночий рух в Україні. Енциклопедія історії України : Т. 3. URL : http://www.history.org.ua/?termin=Zhinochy_rukh_v_Ukraini

Еволюція правового становища жінок: історія і сучасність. URL : https://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/ STAN_WOOMEN_2000.html

Богачавська-Хомяк М. Білим по білому: Жінки в громадському житті України, 1884 - 1939. URL : http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-25

Номер

Розділ

Розділ 1. Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень