Актуальні питання правового регулювання абортів в Україні

Автор(и)

  • Д. Білич Студентка 3 курсу факультету юстиції Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого (м. Харків), Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.71.1

Ключові слова:

життя, право на життя, початок життя, ембріон, право на самовизначення , штучне переривання вагітності

Анотація

Стаття присвячується висвітленню основних питань, повʼязаних із реалізацією права на життя ще не народженої дитини, а також правом матері на самовизначення, що стосується можливості розпоряджатися власним тілом. Також досліджено питання моменту початку життя дитини. В рамках визначення моменту початку життя автором здійснено розмежування понять «ембріон» і «плід».

Проаналізовано актуальність роботи у зв’язку із постійними дискусіями та дебатами, які точаться серед науковців, правотворців, медиків та біологів не лише в Україні, а й на загальносвітовому рівні. Зазначено актуальність проблеми у зв’язку із початком російської агресії та окупації українських земель.

Розглянуто такі підходи як «pro life» та «pro choice» щодо визначення початку життя особи. Зазначено поділ держав, у залежності від законодавчого дозволу на проведення аборту, а також соціальних, економічних та медичних показників.

Проаналізовано українське законодавство, відповідні положення Цивільного кодексу України, проєкти законів України, які були винесені на розгляд, але не набрали чинності, а також позицію Європейського Суду з прав людини щодо права на життя для ембріона. Наведено думки та висловлювання зарубіжних науковців щодо можливості матері вирішувати подальшу долю своєї дитини в утробі. Зазначено поділ держав, у залежності від законодавчого дозволу на проведення аборту, а також соціальних, економічних та медичних показників. Досліджено актуальність зазначеної проблеми у зв’язку із початком російської агресії та окупації українських земель.

Запропоновано власний погляд на проблему, який визначає початком життя особи саме запліднення, а не народження під час фізіологічних пологів. Також розглянуто можливість внесення змін до Конституції України та аргументація необхідності зазначених змін у вітчизняному законодавстві задля подальшого точного визначення моменту початку життя людини та усунення законодавчих колізій.

Посилання

Конституція України від 28.06.1996. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення 20.05.2022).

Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435- 15#Text (дата звернення 20.05.2022).

Про реалізацію статті 281 Цивільного кодексу України: Постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.2006. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1442006-%D0%BF#Text (дата звернення 20.05.2022).

Тобес Б. Право на здоровье: Теория и практика. М., 2001. С. 243.

Judith Jarvis Thomson: A Defense of Abortion. Philosophy & Public Affairs. 1971. №1. P. 47-66.

Терешкевич Г. Т. Гідність та недоторканість людського життя як фундаментальні цінності державотворення. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 12. URL: http://www.dy.nayka. com.ua/?op=1&z=1542 (дата звернення: 25.05.2022).

Основи законодавства України про охорону здоровʼя, 1992 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/2801-12#Text. (дата звернення: 25.05.2022).

Про внесення змін щодо деяких законодавчих актів щодо обмежень по проведенню штучного переривання вагітності (абортів): Проект Закону України від 27.03.2017. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/ zweb2/webproc4_1?pf3511=61424 (дата звернення: 25.05.2022).

Пояснювальна записка до законопроєкту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмежень по проведенню операцій штучного переривання вагітності (абортів)», 2017 р. URL: https://ips. ligazakon.net/document/view/gh4tb00a?ed=2017_03_27. (дата звернення: 25.05.2022).

Про заборону абортів в Україні : електронна петиція від 23.05..2022 №22/138582-еп. URL : https:// petition.president.gov.ua/petition/138582 (дата звернення: 25.05.2022).

Paton v United Kingdom 8416/78/ (1981): Рішення Європейського суду з прав людини. URL : http:// medicallaw.org.ua/uploads/media/09_02.pdf (дата звернення: 25.05.2022).

Паррілло проти Італії : рішення Європейського суду з прав людини від 27.08.2015. URL: https://hudoc. echr.coe.int (дата звернення: 25.05.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-25

Номер

Розділ

Розділ 1. Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень