Деякі аспекти становлення та розвитку дослідницьких інфраструктур та суб’єктів наукової та науково-технічної діяльності

Автор(и)

  • А. Любчич К.ю.н., учений секретар НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6492-4179
  • І. Огієнко К.ю.н., науковий співробітник НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України доцент кафедри трудового, аграрного, екологічного права та соціального захисту населення Харківського університету, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2919-5513

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.70.76

Ключові слова:

дослідницька інфраструктура, інноваційні дослідження, наука, суб’єкти наукової та науково-технічної діяльності, дослідники

Анотація

Стаття присвячена дослідженню окремих питань дослідницьких інфраструктур. Проаналізовано особливості Європейських дослідницьких інфраструктур та загальні положення суб’єктів дослідницької інфраструктури. Визначено, що впровадження нової парадигми Відкриті інновації, Відкрита наука, Відкритість до світу дозволяє Україні брати участь у відкритих європейських інноваційних екосистемах як для вирішення спільних глобальних викликів так і для спільної участі в ланцюгу створення доданої вартості у високотехнологічних галузях промисловості Цифрового єдиного ринку. У статті здійснено огляд окремих організаційно-правових форм дослідницьких інфраструктур, в тому числі у формі Європейського консорціуму дослідницької інфраструктури (ERIC), де наша країна може безпосередньо брати участь. Зазначено, що наукова спільнота є безпосереднім учасником дослідницьких інфраструктур і тому якість суб’єктів науково-дослідної та науково-технічної діяльності є одним з ключових факторів їх результативної діяльності. Закцентовано увагу на високому рівні наукового потенціалу людських ресурсів в Україні, що дає можливість проводити наукові дослідження на світовому рівні. Розглянуті негативні чинники, в тому числі і військові дії на території України, та їх потенційні наслідки для дослідницької інфраструктури і наукової спільноти держави. Зроблено висновки, що хоча реформи і розпочато, але їх темпи і процес впровадження повільні, тому існує небезпека втрати частини свого науково-технічного потенціалу і можливостей для науки, які вони відкривають. Визначено коло проблем, які потребують вирішення в процесі становлення та розвитку дослідницьких інфраструктур і запропоновано шляхи вирішення, наголошено на необхідності створення умов для залучення до співпраці бізнесу, який би був економічно зацікавлений у проведенні інноваційних досліджень з метою подальшого впровадження цих розробок в реальний сектор економіки країни.

Посилання

Глібко С.В., Розгон О.В., Подрєз-Ряполова І.В. Щодо обговорення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної цільової програми розвитку дослідницьких інфраструктур в Україні на період до 2026 року». Актуальні проблеми господарської діяльності в умовах розбудови економіки Індустрії 4.0 : зб. наук. пр. НДІ ПЗІР НАПрН України № 4 за матеріалами круглого столу, м. Харків, 21 травня 2021 р. Харків: НДІ ПЗІР НАПрН України, 2021. С. 6-18.

Назаренко К. Д., Стріжкова А.В. Дослідницька інфраструктура: розуміння терміну в Україні та закордоном. Інноваційна система та інформаційні технології в сучасній науці : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, м. Київ, 20 жовт. 2017 р. Харків : Право, 2017. С. 81-85.

Головащенко О. С. Розвиток дослідницької інфраструктури в умовах глобалізації: досвід Чеської Республіки. Право та інновації. 2021. № 4(36). С.112-116. DOI: 10.37772/2518-1718-2021-4(36)-16.

Council Regulation (EC) No 723/2009 of 25 June 2009 on the Community legal framework for a European Research Infrastructure Consortium (ERIC). URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2009.206.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2009%3A206%3ATOC [in Ukrainian]. (дата звернення: 17.05.2022).

Шевченко А.Ю. Аналіз трендів розвитку Європейського дослідницького та інноваційного простору (стислий виклад). URL: https://www.civic-synergy.org.ua/wp-content/uploads/2018/04/Analiz-trendiv-rozvytkuYEvropejskogo-doslidnytskogo-ta-innovatsijnogo-prostoru.pdf (дата звернення: 17.05.2022).

Кривецький О. Закон про науку. Шляхи розвитку української науки. Інформаційно-аналітичний бюллетень. Додаток до журналу «Україна: події, факти, коментарі». 2016. № 1 (122). С. 76-80. URL: https:// www.nas.gov.ua/siaz/Ways_of_development_of_Ukrainian_science/Issues1/1601.01.pdf

Барабаш Г.О. Загальна характеристика суб’єктів наукової і науково-технічної діяльності: правовий аспект. Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. 2004. № 4 (12). С. 140–144.

Примуш М.В. Загальна соціологія: Навчальний посібник., Київ: Професіонал, 2004.

Концепція Державної цільової програми розвитку дослідницьких інфраструктур в Україні на період до 2026 року Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 р. № 322-р. / Кабінет Міністрів України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-2021-р#Text (дата звернення: 20.05.2022.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-18