Підвищення кваліфікації адвоката як один із його професійних обов’язків: загальні положення

Автор(и)

  • В. Заборовський Професор, доктор юридичних наук, професор кафедри цивільного права та процесу Ужгородського національного університету, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5845-7535
  • В. Фазикош Доцент, кандидат юридичних наук, професор кафедри цивільного права та процесу Ужгородського національного університету, Ukraine
  • О. Семерак Доцент, кандидат юридичних наук, професор кафедри кримінального права та процесу Ужгородського національного університету, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.70.71

Ключові слова:

правовий статус адвоката, адвокатська діяльність, професійні обов’язки адвоката, підвищення кваліфікації адвоката, професійний рівень адвоката

Анотація

Дана стаття присвячена розкриттю питань, які пов’язані із з’ясуванням сутності професійного обов’язку адвоката підвищувати свою кваліфікацію.

В рамках даної статті було досліджено різні підходи науковців, а також розкрито позицію законодавця щодо визначення правової природи інституту підвищення кваліфікації, що сприймається як один із визначальних професійних обов’язків адвоката. Аналізуються також міжнародні та регіональні стандарти, які мають вагоме значення для формування якісних національних (вітчизняних) стандартів організації та діяльності адвокатури.

Аргументується позиція, згідно з якою підвищення адвокатом своєї кваліфікації є одним із визначальних його обов’язків, закріплення якого насамперед має мету забезпечити належну реалізацію конституційного права особи на отримання професійної правничої допомоги. Акцентується увага на тому, що надання такої допомоги неможливе без наявності у адвоката відповідного комплексу знань та досвіду вирішення покладених на нього завдань, усвідомлення специфіки тактики та методів здійснення адвокатської діяльності, володіння широким комплексом як процесуальних, так і позапроцесуальних способів надання професійної допомоги.

Для досягнення поставленої мети, автором були застосовані характерні для правової науки методи. Дослідження проводилося із застосуванням насамперед системно-структурного методу та діалектичного методу пізнання правової дійсності.

На підставі проведеного дослідження, автор доходить висновку, що постійне і безперервне підвищення адвокатами своєї кваліфікації відіграє важливу роль у функціонуванні професійної адвокатури та являє собою одну з головних передумов для успішного функціонування всієї системи правосуддя загалом, а принцип професійної компетентності (безперервності юридичного навчання) адвоката розглядається як один з базових принципів організації адвокатури, що по своїй суті є обов’язковим стандартом адвокатської професії.

Посилання

Заборовський В.В. Особливості правового статусу адвоката-представника в цивільному судочинстві. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2015. Вип. 35. Ч. 2., Т. 3. С. 161- 168.

Заборовський В.В. Незалежний правовий статус адвоката. Порівняльно-аналітичне право. 2017. № 1. С. 266-268.

Заборовський В.В., Булеца С.Б. Щодо можливості отримання інформації з обмеженим доступом на запит адвоката. Visegrad journal on human rights. 2021. № 2. P. 322-328.

Заборовский В.В. Некоторые проблемные вопросы реализации адвокатом права на опрос лиц с их согласия за украинским законодательством. Новая правовая мысль. 2017. № 1 (68). С. 18-22.

Заборовський В.В., Бисага Ю.М. Професійні обов’язки як необхідний елемент структури правового статусу адвоката. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2017. Вип. 45. Т. 2. С. 144-151.

Заборовський В.В. Уникнення конфлікту інтересів в якості професійного обов’язку адвоката. Innovative research of legal regulation of public administration: International Scientific Conference (Lublin (Republic of Poland), 16-17 June 2017). Lubline: Fundacja Instytut Spraw Administracji Publicznej, 2017. P. 11-15.

Заборовський В.В., Булеца С.Б., Манзюк В.В. Індемнітет адвоката як одна з основних гарантій адвокатської діяльності. Порівняльно-аналітичне право. 2016. № 4. С. 287-291.

Заборовський В.В. Свідоцький імунітет адвоката. Порівняльно-аналітичне право. 2017. № 3. С. 237- 240.

Заборовський В.В. Окремі аспекти процедури притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності. Порівняльно-аналітичне право. 2014. № 5. С. 408-410.

Заборовский В.В. Некоторые проблемные аспекты привлечения адвоката к уголовной ответственности за совершение им преступлений в соответствии с украинским законодательством. Алтайский юридический вестник. 2017. № 3 (19). С. 83-88.

Заборовский В.В. Некоторые проблемные аспекты сдачи квалификационного экзамена на получение статуса адвоката по законодательству Украины и зарубежных стран. Право.by. 2017. № 2 (46). С. 107-112.

Заборовский В.В. Особенности процессуальной и непроцессуальной формы деятельности адвоката и их разграничение. Правовая парадигма. 2020. № 3 (19). С. 108-116

Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 5 липня 2012 р. № 5076-VI. Офіційний вісник України. 2012. № 62. Ст. 17.

Воронов А.А. Повышение профессиональногоуровня квалификации юристов как условие надлежащего осуществления их практической деятельности. Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС: тезисы Всероссийскойі научно-практической конференции (г. Воронеж, 22 октября 2020). Воронеж, 2020. С. 207-210.

Дидык Э. М. К вопросу о квалификации адвоката -представителя в конституционном судопроизводстве. Пробелы в российском законодательстве. 2016. № 3. С.216-218.

Бакаянова Н. М. Підвищення кваліфікації адвоката у світлі реалізації принципів організації та діяльності адвокатури. Право і суспільство. 2012. № 2. С. 328-331.

Рагулин А.В., Шайхуллин М.С. Современные проблемы и тенденции профессионального развития адвоката. Евразийская адвокатура. 2013. № 2(3). С.42-57.

Сорока М.М. Сучасні проблеми розвитку інституту адвокатури в Україні. Українські перспективи у світовому розвитку: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 4 листопада 2016 р.). К.: Університет економіки та права «КРОК», 2016 С.111-113.

The Training of Judges and Legal Practitioners – Ensuring the Full Application of EU Law. Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs. 2017 April, 12. URL: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ IDAN/2017/583134/IPOL_IDA(2017)583134_EN.pdf

Порядок підвищення кваліфікації адвокатів України (нова редакція), затверджений Рішенням Ради адвокатів України від 03.07.2021 № 63. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vr063871-21#Text

Іванцова А. В. Підвищення кваліфікації адвокатів як запорука надання якісної правової допомоги. Адвокатура України: сучасний стан та перспективи розвитку (з нагоди 145-річчя створення Ради присяжних повірених при Харківському окружному суді). Харків: Право, 2019. С.82-84.

Colin J. Lawyers’ Wellbeing and Professional Legal Education. The Law Teacher. 2008. 42(1). URL: https:// www.researchgate.net/publication/ 230757484_Lawyers’_Wellbeing_and_Professional_Legal_Education

Lincoln А. National Life Foundation. Attributed in Bulletin. 11 July 1949. URL: https://www.quotery.com/ quotes/lawyers-time-advice-stock-trade

Трунов И.Л. Что делать с противоправным воспрепятствованием деятельности адвоката. Адвокат. 2005. № 12. С. 11-18.

Женина М. А. Повышение профессионального уровня адвоката как способ предотвращения дисциплинарного правонарушения. Бизнес в законе. 2009. № 3. С. 168-171.

Барбашин С. Підвищення кваліфікації: чи потрібне воно адвокату? 2019. URL: https://unba.org.ua/ publications/4588-pidvishennya-kvalifikacii-chi-potribne-vono-advokatu.html?fbcl

Основні положення про роль адвокатів, прийняті VIII Конгресом ООН по запобіганню злочинам від 1 серпня 1990 р. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/995_835

Хартія основних принципів європейської адвокатської професії ВІД 25 листопада 2006 року. URL: https://ips.ligazakon.net/document/MU06301

Про вступ Національної асоціації адвокатів України до Ради адвокатських та правових товариств Європи (CCBE): рішення РАУ від 4 липня 2016 року № 77. URL: http://unba.org.ua/assets/uploads/legislations/ rishennya/2015.07.04 rishennya-77.pdf

CCBE Model Scheme for Continuing Professional Training. URL: https://www.ccbe.eu/NTCdocument/en_ training_ccbe_mod1_1182247022.pdf

Recommendation № R(2000)21 of the Committee of Ministers to member States on the freedom of exercise of the profession of lawyer, adopted by the Committee of Ministers on 25 October 2000 at the 727th meeting of the Ministers’ Deputies. URL: https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet? command=com.instranet. CmdBlobGet&InstranetImage=533749&SecMode=1&DocId=370286&Usage=2

IBA Policy Guidelines for Training and Education of the Legal Profession (Part II). Adopted by the IBA Council 23 October 2014. URL: https://www.ibanet.org/MediaHandler?id=1ff85676-0cdb-4ead-91c3-b533fdc79550

Вільчик Т., Святоцька В. Міжнародні стандарти адвокатури: проблеми імплементації у національну правову систему. Право України. 2019. № 12. С. 54-69.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-18

Номер

Розділ

Розділ 10. Судоустрій; прокуратура та адвокатура