Проблемні питання взаємодії спеціальних суб’єктів запобігання корупції під час здійснення заходів з протидії корупційній злочинності в Україні

Автор(и)

  • Е. Расюк Професор кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Національної академії внутрішніх справ, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4065-5266

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.70.70

Ключові слова:

корупція, корупційна злочинність, запобігання, протидія, спеціальні антикорупційні суб’єкти, комунікація, взаємодія

Анотація

Дослідженню піддалася одна з найгостріших проблем, яка пов’язана із нездоровою конкурентною боротьбою серед спеціальних антикорупційних суб’єктів. Одвічно складається так, що відсутність координації, комунікації і взаємодії між спеціальними суб’єктами запобігання корупції призводить до неефективної, несистемної, неорганізованої, несвоєчасної, подекуди незаконної їх діяльності у протидії корупційній злочинності. Незважаючи на виклики і загрози, які сьогодні нависли нашою державою, проаналізований у статті сучасний стан і тенденції корупції і корупційної злочинності залишаються невтішними та загрозливими для української держави. Безпрецедентна кількість антикорупційних органів (наявних, так і новостворених) зовсім не вплинули на позитивні зрушення у динаміці, структурі і характері корупційної злочинності через неналежну комунікацію і взаємодію між ними. Особливо гостро постає питання щодо комунікації серед спеціальних суб’єктів запобігання корупції, саме сьогодні, оскільки дана проблема не дозволяє вирішити низку основних питань, зокрема й щодо створення дієвої, ефективної системи запобігання і протидії корупційній злочинності. У статті зосереджено увагу на відсутності ґрунтовного аналізу корупційної злочинності і публічного доступу до її статистичних даних, зокрема на викривленні, перебільшенні, несвоєчасності показників роботи спеціальних антикорупційних органів щодо запобігання і протидії корупційній злочинності. Загострено увагу на проблемі не вивчення причин та умов конкретного корупційного кримінального правопорушення, а відповідно й нездійсненні комплексного аналізу криміногенних детермінант усієї корупційної злочинності, що унеможливлює своєчасний запобіжний вплив на неї. Відповідно до цього проаналізовані принципи організації системи запобігання і протидії корупційній злочинності. Окреслено проблеми законодавчого забезпечення діяльності антикорупційних органів, зокрема й спеціальних. Запропоновано низка напрямів і заходів для налагодження координації, комунікації і взаємодії спеціальних антикорупційних суб’єктів, що сприятиме підвищенню ефективності протидії корупційній злочинності. Сконцентровано увагу на необхідності створення дорадчого органу при Кабінеті Міністрів України, одним з основних напрямів діяльності якого має стати запобігання і протидія корупційній злочинності, зокрема налагодження координації, комунікації і взаємодії усіх антикорупційних суб’єктів.

Посилання

Баганець О.В. Загальний стан протидії кримінальним корупційним правопорушенням в України за 2020 рік : Журнал «Naspravdi.Today» від 23 липня 2021 року. URL: https://naspravdi.today/uk/2021/07/23/zahalnyy- nbsp-stan-protydii-kryminalnym-koruptsiynym-pravoporushenniam-v-ukrainy-za-2020-rik.

Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики: підручник. 2-ге вид., доп. К.: ВЦ «Академія», 2009. 376 с. С.33.

Бацевич Ф. С. Словник термінів міжкультурної комунікації. К.: Довіра, 2007. 205 с. С.136.

Загальні відомості про кількість зареєстрованих кримінальні правопорушення та результати їх досудового розслідування за 2013 - 2021 роки : Офіс Генерального прокурора. / Статистика. URL: https:// www.gp.gov.ua/ua/stat_n_st?dir_id=113897&libid=100820#.

Індекс сприйняття корупції - 2021. URL: https://ti-ukraine.org/research/indeks-spryjnyattya-koruptsiyi-2021.

Колб О. Г., Дучимінська Л. М. Корупція як одна із загроз національній безпеці України. Кримінально- виконавча система: Вчора. Сьогодні. Завтра. 2020. № 1(7). С. 14–22.

Новіков О. В. Проблеми участі громадськості у запобіганні корупції в Україні. Питання боротьби зі злочинністю. 2019. Вип. 37. С. 58–72. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pbzz_2019_37_7.

Оболенцев В. Ф. Держава Україна як система: системний підхід до запобігання корупції. Проблеми законності. 2017. Вип. 138. С. 161–168. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64. exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ Pz_2017_138_17.pdf.

Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення: Наказ Генерального прокурора від 30.06.2020 № 298 «Про затвердження Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення» URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0298905-20#Text.

Про запобігання корупції: Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/1700-18#Text.

Про зареєстровані кримінальні правопорушення та результати їх досудового розслідування: Офіс Генерального прокурора. / Статистика. URL: https://gp.gov.ua/ua/posts/pro-zareyestrovani-kriminalni- pravoporushennya-ta-rezultati-yih-dosudovogo-rozsliduvannya-2.

Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки: Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1699-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1699-18/print.

Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 265. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/265-2015-%D0%BF#Text

Про затвердження плану заходів з виконання Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року: Постанова Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2012 року № 767. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/767-2012-%D0%BF#Text.

Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1209 - р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1209-2011-%D1%80#Text.

Шевченко О. В. Кримінологічна характеристика та запобігання корупційній злочинності: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право». Київ, 2012. 19 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-18

Номер

Розділ

Розділ 9. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність