Становлення дізнання як виду процесуальної діяльності

Автор(и)

  • Є. Лук’янчиков Доктор юридичних наук, професор, професор кафедри інформаційного, господарського та адміністративного права Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5763-6972
  • Б. Лук’янчиков Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри інформаційного, господарського та адміністративного права Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» , Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4761-5980

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.70.68

Ключові слова:

дізнання, слідство, розслідування, орган дізнання, підрозділ дізнання, злочин, кримінальний проступок, оперативно-розшукові заходи

Анотація

Розглядається процес виникнення, розвитку та нормативного врегулювання діяльності державних органів та осіб, що спрямована на збирання та збереження інформації про обставини правопорушення та створення належних передумов для судового розгляду. Залежно від нормативного регулювання такої діяльності та функціональних обов’язків органів, на які покладалося її здійснення, запропоновано виділення відповідних етапів.

Акцентується на необхідності поглибленого дослідження процесуальних засобів доказування під час дізнання, як форми досудового розслідування.

Зазначається, що на початковому етапі розвитку розшукового процесу, дізнання проводилося за нормами звичаєвого права, його процесуальна форма нормативно не визначалася, а зібрані матеріали не визнавалися доказами.

Наступний етап розвитку дізнання характеризується виділенням у ньому двох видів залежно від ступеня тяжкості кримінального правопорушення, за яким воно проводилося. За одним з них воно здійснювалося у тих випадках, коли досудове слідство не проводилося, а за другим передувало попередньому слідству. В обох випадках на дізнання покладався обов‘язок збереження слідів злочину та усунення для підозрюваного можливості зникнути.

Розглядаються етапи та передумови формування дізнання як самостійної форми досудового розслідування, що здійснювалося, спочатку спеціально визначеними для цього підрозділами (починаючи з 60-х років минулого століття), а потім самостійними органами дізнання.

Доводиться недоцільність змішування дізнання, як виду процесуальної діяльністю, здійснення якої покладалося на органи дізнання, з оперативно-розшуковою діяльністю спрямованою на розкриття злочинів, яка покладається на визначені законом оперативні підрозділи.

Обґрунтовуються пропозиції щодо унормування засобів перевірки інформації про кримінальні проступки на початковому етапі, для з’ясування обставин його вчинення.

Посилання

Закон України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень. ВВР, 2019, № 17, ст. 71 https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/2617-19#Text (дата звернення 10.03.2022 р.)

Строгович М. С. Уголовный процесс. М.: Юриздат, 1946. 511 с.

Чельцов М. А. Уголовный процесс. М.: Юриздат, 1948. 624 с.

Письменний Д. П., Андрушко О. В. Дізнання в органах прикордонної служби Ук-раїни: процесуальні та організаційні аспекти: монографія. Одеса, 2009. 204 с.

Джига М. В., Баулін О. В., Лук’янець С. І., Стахівський С. М. Провадження дізнан-ня в Україні: навч.- практичний посібник. К., 1999. 156 с.

Чельцов М. А. Советский уголовный процесс. М., 1951. 511 с.

Чайковський А. С., Губар С. В., Довбня В. А. Дізнання та досудове слідство: історія і сучасність. К.: РВВ МВС України, 2004. 180 с.

Лукьянчиков Б. Є., Лук`янчиков Є. Д. Повноваження органу дізнання на застосу-вання оперативно- розшукових заходів. Вісник Луганського Державного університету внут-рішніх справ. 2006. Вип. 1. С. 175-180.

Михеєнко М. М., Нор В. Т., Шибіко В. П. Кримінальний процес України: підруч-ник. К.: Либідь, 1999. 536 с.

Петренко В. М. Производство дознания. М., 1965. 48 с.

Оцінка впровадженості кримінальних проступків в Україні. Київ, 2021. 59 с. https://rm.coe.int/ukr- criminal-misdem-research-final-main-body/1680a1e989» (дата звернення 10.02.2022 р.)

Єдиний звіт про кримінальні правопорушення за січень – грудень 2021 року: Ре-жим доступу: https:// docs.google.com/spreadsheets/d/1bKkHNlDmeq-bWq-4fmz-XfYAJLgt0M9_ScWuahHoSBk/edit#gid=570749586 (дата зверненя 10.02.2022 р.)

Юридична енциклопедія: В 6 т. Т. 2. К. : Укр. енцикл., 1999. 744 с.

Мамка Г. Хто провалює запровадження інституту кримінальних проступків? Ре-жим доступу: http:// www.golos.com.ua/article/324118 (Дата звернення 10.03.2020 р.)

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-18

Номер

Розділ

Розділ 9. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність