Правове регулювання кримінального процесуального затримання в умовах воєнного стану

Автор(и)

  • Т. Лоскутов Доктор юридичних наук, професор, професор кафедри кримінально-правових дисциплін Криворізького навчально-наукового інституту Донецького державного університету внутрішніх справ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.70.67

Ключові слова:

затримання, воєнний стан, судовий контроль, доставлення затриманої особи, превентивне затримання, розумний строк

Анотація

У статті досліджуються питання правового регулювання кримінального процесуального затримання в умовах воєнного стану. Під час постановки проблеми зазначається, що для оптимального застосування заходів процесуального примусу до підозрюваних осіб необхідно привести процесуальні норми у відповідність до реальної обстановки проведення бойових дій. Вказується, що це питання, насамперед, відноситься до правового регулювання ізоляційних заходів процесуального примусу, зокрема, затримання за підозрою у вчинені кримінального правопорушення. У перебігу розкриття стану опрацювання відповідної проблематики підкреслюється, що на сьогоднішній день залишаються проблемні аспекті нормативного регулювання кримінального процесуального затримання в умовах воєнного стану. У процесі викладу основного матеріалу відмічається, що у період воєнного стану підлягає унормуванню процедура звільнення затриманої особи зв’язку із наступним: закінченням максимальних строків обмеження свободи; недоставлянням затриманої особи у визначений термін до суб’єкта, який має вирішити питання про застосування запобіжного заходу. Акцентується увага на тому, що за відсутності нормативної вимоги «безпосередності» («щойності») затримання суб’єкти органів досудового розслідування в умовах воєнного стану зможуть затримувати підозрювану особу незалежно від пройденого часу після скоєння злочину. Констатується, що обов’язковий подальший, максимально «наближений» судовий контроль за обставинами затримання підозрюваної особи є конче необхідним для ефективного забезпечення прав і свобод людини у кримінальному процесі в умовах воєнного стану. Визначається, що під час правового режиму воєнного стану нормативна вказівка на розумний строк доставлення затриманої особи до органу досудового розслідування чи прокуратури не буде зайвою. У ході дослідження відмічається необхідність приведення правового регулювання превентивного затримання у відповідність до регламентації затримання, що передбачена кримінальним процесуальним законом. Робиться загальний висновок про наявність проблем правого регулювання кримінального процесуального затримання в умовах воєнного стану, які потребують визначення шляхів вирішення.

Посилання

Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/4651-17#Text.

Гловюк І., Тетерятник Г., Рогальська В., Завтур В. Особливий режим досудового розслідування, судового розгляду в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі про-ведення антитерористичної операції чи заходів із забезпечення національної безпеки і обо-рони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та/або інших держав проти України: науково-практичний коментар Розділу IX-1 Кримінального процесуального кодек-су України. Електронне видання. Львів-Одеса, 2022. Станом на 25 березня 2022. 31 с.

Проєкт Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального ко-дексу України щодо удосконалення порядку здійснення кримінального провадження в умо-вах воєнного, надзвичайного стану»

№7183 від 20.03.2022. URL: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/1247144.

Лоскутов Т.О. Проблеми затримання особи за підозрою у скоєнні злочину. Науко-вий вісник Ужгородського національного університету. 2019. №57. Т.2. С. 97-101.

Лобойко Л.М. Реформування кримінально-процесуального законодавства в Україні (2006–2011 роки). Частина 1. Загальні положення і досудове розслідування : монографія. К. : Істина, 2012. 288 с.

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (з протоколами) від 04.11.1950. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text.

Лазукова О.В. Особливий режим досудового розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної операції: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09. Харків : Національний юридичний університет імені Ярослава Муд-рого, 2018. 263 с.

Закону України від 20 березня 2003 року «Про боротьбу з тероризмом». URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/638-15#Text.

Тетерятник Г.К. Превентивне затримання: питання нормативної регламентації. Віс-ник кримінального судочинства. 2020. №3-4. С. 80-91.

Фоміна Т.Г. Превентивне затримання: запобіжний або «позапроцесуальний» за-хід? Актуальні проблеми держави і права. 2019. Вип. 83. С. 240-246.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-18

Номер

Розділ

Розділ 9. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність