Щодо особливостей окремих способів збирання доказів у кримінальному провадженні

Автор(и)

  • В. Вапнярчук Доктор юридичних наук, професор, професор кафедри кримінального процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, м. Харків, Україна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.70.65

Ключові слова:

збирання доказів, способи збирання доказів, витребування доказів, отримання доказів, ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, інші дії як способи збирання доказів

Анотація

У статті запропоновано вдосконалення класифікації способів збирання доказів (формування доказової основи правової позиції певного суб’єкта доказування) на: (1) способи, що використовуються суб’єктами, які здійснюють кримінальне провадження та (2) способи, які використовуються суб’єктами, які захищають у кримінальному провадженні свій або представлювальний ними інтерес. Досліджено сутність окремих способів збирання доказів (формування доказової основи правової позиції певного суб’єкта доказування), зокрема таких як: витребування та отримання, ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, а також проведення інших дій стороною захисту, потерпілим, представником юридичної особи щодо якої здійснюється провадження, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів. Розглянуті особливості терміновживання щодо названих способів відповідно до чинного КПК України; проаналізовані питання щодо об’єктів витребування та отримання, можливих як процесуальних, так і не процесуальних дій, які здатні забезпечити подання до суду належних і допустимих доказів. Висловлені критичні зауваги стосовно порядку нормативного регламентування та використання того чи іншого способу, а також загалом щодо доцільності виділення такого способу як ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій. З приводу останнього підтримана висловлена в науковій літературі думка про те, що таке «ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій» варто розглядати не як спосіб збирання доказів стороною захисту, а як одну з можливостей участі сторони захисту в доказуванні, яке здійснює сторона обвинувачення. Окрема увага приділена особливостям документального оформлення порядку використання всіх розглянутих способів збирання доказів (формування доказової основи правової позиції певного суб’єкта доказування).

Посилання

Абрамович С. Д. Риторика загальна та судова : навч. посіб. Київ : Юрінком Інтер, 2002. 416 с.

Олійник О. Юридична риторика. Теорія та практика : навч. посіб. Київ : Кондор, 2009. 214 с.

Олійник О. Б. Теоретичні проблеми становлення юридичної риторики як складової теорії держави та права : дис. д-ра юрид. науки : 12.00.01. Київ, 2010. 435 с.

Смирнов А.В. Уголовный процесс : учебник. 2-е изд. Санкт-Петербург : Питер, 2006. 699 с.

Про адвокатуру та адвокатську діяльність : Закон України від 05.07.2012 № 5076-VI. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/5076-17#Text

Кримінальний процесуальний кодекс України : наук.-практ. коментар / за ред.: С. В. Ківалова, С. М. Міщенка, В. Ю. Захарченка. Харків : Одіссей, 2013. 1098 с.

Лукашкіна Т. В. Участь сторони захисту в доказуванні на досудовому розслідуванні у кримінальному провадженні України. Порівняльно-аналітичне право. 2017. №2. С. 189-195.

Мирошниченко Т. М. Щодо питання реалізації нормативного змісту засади забезпечення обвинуваченому права на захист у ході збирання доказів. Науковий вісник Ужгород. нац. ун-ту. Сер. Право. 2015. Вип. 32. Т. 3. С. 132-137.

Яновська О. Правова позиція захисту в кримінальному провадженні: шляхи відстоювання у процесі доказування. Право України. 2014. №10. С. 124-132.

Стоянов М. М. Інші дії, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів як засіб збирання та перевірки доказів стороною захисту, потерпілим у кримінальному процесі. Актуальні проблеми доказування у кримінальному провадженні : матеріали Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. (м. Одеса, 27 листоп. 2013 р.). Одеса : Юрид. літ., 2013. С. 257-259.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-18

Номер

Розділ

Розділ 9. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність