Щодо визначення поняття «кримінальне правопорушення»

Автор(и)

  • І. Сидорук Кандидат юридичних наук, декан факультету № 2 Інституту з підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції Львівського державного університету внутрішніх справ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.70.64

Ключові слова:

кримінальне правопорушення, кримінально - протиправне посягання, суспільно небезпечне діяння, протиправне діяння, неправомірне діяння

Анотація

Стаття присвячена загальним проблемам неузгодженості національного законодавства у плані термінології і тлумачення окремих ключових понять кримінального права.

Недоліки закону про кримінальну відповідальність можуть спричинити катастрофічні наслідки для цілої низки суб’єктів: правопорушники, потерпілі, органи досудового розслідування, судді тощо.

Одним із найбільш обговорюваних у наукових і практичних колах питань виступає новела Кримінального кодексу України, яка з першого липня 2020 року ввела в правозастосовний оббіг термін “кримінальне правопорушення”, як збірний по відношенню до термінів “злочин” і “кримінальний проступок”. Головною причиною для цього стала виключна завантаженість слідчих, прокурорів і суддів дрібними кримінальними справами. Відповідно їх планується розглядати у спрощеному форматі дізнання. Такий крок, безумовно, є виправданим, але він призвів до необхідності комплексного перегляду і внесення термінологічних правок до цілої низки нормативних актів, які, у свою чергу, стали причиною виникнення великої кількості як внутрішніх, так і зовнішніх неузгоджень.

Відповідно до нових редакцій статей 11 і 12 Кримінального кодексу (далі – КК) України, вводиться поняття «кримінальне правопорушення», кримінальні правопорушення поділяються на кримінальні проступки (далі – проступок) і злочини; проступок відрізняється від злочину лише формально – покаранням: воно не може передбачати позбавлення волі, а штраф за проступок не може перевищувати трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Відтак 11 стаття КК України зазначає, що кримінальне правопорушення – це суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб’єктом кримінального правопорушення.

Врешті ж проступок і злочин майже нічим не відрізняються: як і злочин, проступок є суспільно небезпечним винним діянням; як і злочин, проступок тягне за собою судимість; вина як у злочині, так і в проступку має бути встановлена обвинувальним вироком суду. Попри це, порядок досудового розслідування і судового розгляду проступків, відповідно до Закону №2617-VIII, значно відрізняється від аналогічного порядку щодо злочинів. Відповідно до положень статей 38, 40-1, 71, 214, 219, 298-3, 298-4, 300 Кримінального процесуального кодексу (далі – КПК) України така форма досудового розслідування, як дізнання набуває нового змісту – для досудового розслідування проступків.

Посилання

Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року № 4651-VI. Редакція від 03.04.2022. URL. https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text.

Дудоров О.О., Хавронюк М.І. Кримінальне право: Навчальний посібник. За заг. ред. М.І. Хавронюка. К.: Ваіте, 2014. 944 с.

Кримінальне право. Загальна частина. Підручник. За загальною редакцією О.М. Литвинова. Харків. ХНУВС. 2020. с. 428.

Круглов О. Щодо поняття кримінального правопорушення. Вісник пенітенціарної асоціації України. 2021 / № 2(16). С. 24 – 32.

Галушко, Б. С. Поняття злочину в кримінальному праві України. Актуальні проблеми держави і права. (68). (2012. 591-597.

Мірошниченко Н.М. Щодо визначення поняття «кримінальне правопорушення». Право і суспільство. № 6. частина 2. 2015. С. 153-158.

Малеин Н.С. Правонарушение: понятие, причины, ответственность. М. : Юрид. лит., 1985. 192 с.

Скакун О.Ф. Теорія держави і права : підручник. Харків : Консум, 2001. 656 с.

Хачатуров Р.Л. Общая теория юридической ответственности: Монография. СПб.: Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2007. 950 с.

Словник української мови: в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. Київ : Наукова думка, 1970–1980. Т. 8. 896 с.

Хавронюк М. Проступок, його сутність і порядок досудового розслідування та судового розгляду: новітні середньоазійські підходи у порівнянні із вже відомими. Право України. 2020. №02. 19 с.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень: Закон України від 22 листопада 2018 року№ 2617-VIII. Редакція від 20.12.2019. URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2617-19#n12

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-18

Номер

Розділ

Розділ 8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право