Принцип свободи та особистої недоторканності в кримінально-виконавчому праві України

Автор(и)

  • Д. Пилипенко Завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін Криворізького навчально-наукового інституту Донецького державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1299-6178

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.70.63

Ключові слова:

принцип свободи та особистої недоторканності, фізичний аспект, психічний аспект, кореляційний зв’язок елементів, негативний та позитивний елементи

Анотація

Статтю присвячено визначенню сутності принципу свободи та особистої недоторканності в кримінально-виконавчому праві України. Розглянуто положення міжнародно-правових актів щодо визначення вказаного принципу. Наголошено на тому, що дослівний зміст вказаних міжнародно-правових норм дозволяє дійти висновку стосовно конкретизованої орієнтації авторів цих актів на визначення засади свободи та особистої недоторканності саме в межах правовідносин пов’язаних з розслідуванням кримінальних правопорушень. При цьому зазначено, що цей принцип доцільно розширено тлумачити з урахуванням його розповсюдження й на сферу кримінально-виконавчих відносин. В статті наведено погляди та позиції вітчизняних науковців щодо цього питання. Проаналізовано наукові концепції щодо визначення засади свободи та особистої недоторканності як одного з базових принципів кримінально-виконавчого права України. Зосереджено увагу на аналізі «свободи» та «особистої недоторканності» як відокремлених елементів узагальненого принципу. Наведено авторську точку зору щодо визначення сутності свободи у складі досліджуваного принципу. Також визначено сутнісну характеристику особистої недоторканності, в межах якої відокремлено два ключових елементи. До таких елементів належать: фізична та психічна недоторканність. В межах статті наголошено на кореляційному зв’язку зазначених елементів особистої недоторканності. Досліджено позитивний та негативний аспекти врегулювання державою правового визначення як елементу свободи так й особистої недоторканності як складових частини принципу свободи та особистої недоторканності. Визначено авторський погляд щодо вказаних аспектів правового врегулювання, зокрема зазначено, що позитивність полягає саме й нормативному визначенні критеріїв визначення та реалізації свободи та особистої недоторканності в межах кримінально-виконавчого права. Натомість елемент негативності полягає у формуванні певної внутрішньої політики неперешкоджання та невтручання у реалізацію принципу свободи та особистої недоторканності.

Посилання

Загальна декларація прав людини від 1948 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 1966 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/995_043#Text

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 1950 р. URL : https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/995_004#Text

Європейські пенітенціарні (в’язничні) правила від 1987 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/994_032#Text

Звільнення від відбування покарання. Допомога особам, які звільненні від відбування покарання. URL: https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%97%D0%

Назаров В.В. Конституційні права людини та їх обмеження у кримінальному процесі України. Х. : ТД «Золота миля», 2009. 400 с.

Корнуков В.М. Конституционные основы положення личности в уголовном судопроизводстве. Саратов: Изд-во Саратов. ун-та, 1987. 178 с.

Лукашева Е. А. Социалистическое право и личность. М. : Наука, 1987. 155 с.

Гробова В.П. Щодо визначення змісту категорії «особиста недоторканність». Форум права, 2009. № 2. С. 97-101. URL : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2009-2/09gvpkon.pdf.

Пунда О.О. Адміністративно-правове регулювання забезпечення здійснення особистих немайнових прав : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.07. Ірпінь, 2018. 472 с.

Майкут Х.В. Право на свободу та право на особисту недоторканність у контексті нормативного забезпечення та прецедентної практики європейського суду з прав людини. Юридичний науковий електронний журнал, 2021. № 4. С. 243-247.

Красицька Л.В. Цивільно-правове регулювання особистих немайнових прав громадян : монографія. Донецьк : Донецький інститут внутрішніх справ МВС України, 2002. 164 с.

Кожан В.В. Особисті права та свободи людини : загальнотеоретичне дослідження : дис. …. канд. юрид. наук : 12.00.01. Львів, 2016. 229 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-18

Номер

Розділ

Розділ 8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право