Віктимологічний портрет жертви домашнього насильства

Автор(и)

  • В. Ладиченко Доктор юридичних наук, професор, професор кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Національного університету біоресурсів і природокористування України, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7823-7572
  • О. Гулак Доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного та фінансового права Національного університету біоресурсів і природокористування України , Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9004-0185
  • О. Артеменко Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного та фінансового права Національного університету біоресурсів і природокористування України, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2041-8925

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.70.62

Ключові слова:

домашнє насильство, віктимологія, психологічний стан, віктимність, психологічний портрет, жертва, потерпілий

Анотація

В умовах світової пандемії поступово зростає кількість випадків домашнього насильства, що безумовно вимагає особливої уваги з боку суспільства й держави та розробки дієвих шляхів мінімізації таких випадків. Зважаючи на те, що жертва насильства завжди потребуватиме захисту, необхідним є розуміння можливого віктимологічного портрету потенційної жертви.

Метою дослідження виступає комплексний аналіз віктимологічного портрету жертви домашнього насильства.

Методика аналізу проблеми. При дослідженні предмету наукової статті було використано комплекс загально-наукових (аналізу, синтезу, експерименту) та спеціально-юридичних ( порівняльно-правовий, синергетичний) методів.

Результати дослідження. В процесі дослідження було з’ясовано, що збільшення кількості випадків домашнього насильства, що відбувається протягом останніх років, має пряму кореляцію, у тому числі, із світовою пандемією Covid-19. Відтак, доводиться фіксувати, що у вирішенні проблематики домашнього насильства, незважаючи на її достатній ступінь дослідженості, донині відсутні єдині теоретичні та методологічні підходи. Визначено, що жертвою кримінального правопорушення є фізична особа, якій внаслідок або за умови її взаємовідносин зі злочинцем безпосередньо або опосередковано завдано фізичної, моральної або майнової шкоди. Визначальною ознакою жертви, якій заподіяно шкоду внаслідок або за умови взаємовідносин зі злочинцем, буде існування між вказаними особами саме таких стосунків, які призвели до її віктимізації. Аргументовано, що до основних компонентів, так званих підсистем кримінологічної характеристики особи, яка є жертвою насильницьких дій, слід віднести наступні: 1) соціально-демографічні параметри (стать, вік, освіта, сімейний стан, соціальні зв’язки); 2) морально-психологічну характеристику, що відображає сприймання особою соціальних цінностей і соціальних функцій, які вона виконує. Зроблено висновки, що особистість жертви кримінального насильства характеризується комплексом достатньо стабільних типових соціально-демографічних та морально-психологічних ознак, які за взаємодії із зовнішніми чинниками обумовлюють підвищену можливість індивіда стати жертвою кримінально - насильницької поведінки, оскільки більшість із них мають віктимний характер та схожі із характерними ознаками злочинця. Більше того, аналіз взаємостосунків злочинця й потерпілого дозволив встановити основні сфери профілактики насильницьких злочинів, а доповнюючи дослідження інформацією про поведінку потерпілого, ми визначили основні віктимні форми поведінки особи, яка є жертвою насильницьких дій.

Наукова новизна. У статті зроблено комплексну характеристику віктимологічного портрету жертви насильства з урахуванням останніх законодавчих змін. Аргументовано необхідність приділення більшої уваги саме психо-емоційному стану потенційної жертви насильницького правопорушення.

Практична значимість. Результати цього аналізу можуть бути використані для подальших досліджень у кримінології, зокрема віктимологічних особливостях жертви потенційного насильницького правопорушення.

Посилання

Ковальова С.С, Шпак Ю.С. Кримінально-правовий статус спеціальної конфіскації (аналіз ст.ст. 96-1 та 96-2 КК України). Науково-практичний журнал «Право. Людина. Довкілля». 2015 р. № 213. Ч. 1. URL:http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Pravo/article/view/5105/5019 (дата звернення: 23.02.2022).

Павліченко К. У 2021 році до поліції про домашнє насильство заявили на 56% більше громадян. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/katerina-pavlichenko-u-2021-roci-do-policiyi-pro-domashnye-nasilstvo-zayavili-na- 56 bilshe-gromadyan (дата звернення: 23.02.2022).

Перцева Т.О., Огоренко В.В., Кожина Г.М., Зеленська К.О., Носов С.Г., Терьошина І.Ф., Гненна О.М., Мамчур О.Й., Тимофєєв Р.М., Шорніков А.В. Актуальні проблеми сімейного насильства. Монографія. Дніпро, 2021. 188 с.

Присяжнюк Т. І. Інститут потерпілого у кримінальному праві України: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08. Інститут держави і права ім. В. М. Корецького Нац. акад. наук України. Київ. 2006 р. 20 с.

Сенаторов М. В. Потерпілий від злочину у кримінальному праві: дис... канд. юрид. наук: 12.00.08. Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. Харків. 2004 р. 215 с.

Юрченко О. Ю. Роль віктимної поведінки потерпілих при вчиненні тяжких насильницьких злочинів проти життя та здоров ́я особи в Україні: дис... канд. юрид. наук.: 12.00.08. Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. Харків. 2004 р. 188 с.

Ривман Д. В. Криминальная виктимология. СПб. Питер. 2002 р. 304 с.

Франк Л. В. Потерпевшие от преступления и проблемы советской виктимологии. Душанбе. «Ирфон», 1977 р. 237 с.

Христенко В. Е. Психология жертвы. Харьков. «Консум», 2001. 256 с.

Гулак О. В., Прилипко О. В. До питання криміналістичної характеристики вбивств на замовлення. International Scientific Journal. 2016. № 8. С. 123-125. URL: http://www.inter-nauka.com/uploads/ public/14750570948625.pdf (дата звернення: 23.02.2022).

Петин И. А. Механизм преступного насилия. Санкт-Петербург. 2004 р. 349 с.

Михайлов А. Е. Виктимологические аспекты профилактики некорыстных насильственных преступлений. Київ. НВТ “Правник” НАВСУ, 1998 р. 44 с.

Гумін О. М. Жертва кримінальної насильницької поведінки: віктимологічна характеристика особи. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки. 2015 р. № 825. 315-322 с. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2015_825_53 (дата звернення: 23.02.2022).

Тесленко В.В., Жукова, А. Ю. Домашнє насильство: хто і чому стає жертвою/злочинцем? Соціальна робота і сучасність: теорія та практика професійного й особистісного розвитку соціального працівника. матеріали Х Міжнародної наук.-практ. конф. (Київ, 18 груд. 2020 р.). КПІ ім. Ігоря Сікорського. Київ. «Ліра». 2020 р. 69–72 с.

Моїсеєв Є.М. Проблеми кримінальної віктимології: монографія. Київ: НАВСУ. «НТВ Правник», 1998 р. 84 с.

Кримінологія. курс лекцій. Зелінський А.Ф. Харків. Прапор. 1996 р. 113 с.

Савчук О.М. Наслідки подружнього насильства: індивідуально-психологічна перспектива. Наукові записки (спецвипуск). Київ. 2002 р. т. 20.

Осипова Н. П. Насильство в сім’ї: спільна проблема. Вісник Академії правових наук. Харків. 2000 р. № 1(20). 218-226 с.

Правові засади запобігання насильству в сім’ї. Гадяцьке районне управління юстиції. Гадяч, 2011 р. 47 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-18

Номер

Розділ

Розділ 8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право