Особливості правової регламентації фінансової системи у сучасному світі

Автор(и)

  • І. Проць Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративно-правових дисциплін Львівського державного університету внутрішніх справ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6483-0121

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.70.56

Ключові слова:

фінансові відносини, фінанси, гроші, економіка, конституціоналізм, фінансова діяльність

Анотація

Стаття присвячена дослідженню комплексного системного аналізу сучасного стану фінансової системи і її елементів. Розглянуто чинне національне фінансове законодавство, підзаконні нормативно-правові акти та досвід формування фінансової системи в Європейському Союзі. Зазначено, що розробка та реалізація фінансової політики, організація сталого і стабільного грошового обігу в країні є одним з важливих напрямів діяльності держави. Саме тому питання фінансової системи завжди, так чи інакше, отримували відображення в конституціях, тобто вона була та залишається одним з об’єктів правового регулювання. У міру розвитку світової економіки актуальність, відповідно, всебічність її правової регламентації поступово посилювалася, розростаючись як углиб, так і вшир: з одного боку, збільшується число фінансових інститутів і відносин, що регламентуються конституцією і іншими джерелами конституційного права, а з іншого помітно зростає деталізація такого регулювання. Для того щоб зрозуміти точки дотику права та фінансової системи, причини, зміст і аспекти її правової регламентації, необхідно спробувати сформулювати загальне поняття фінансів і фінансової системи держави та її структури. Лише на основі аналізу суті та співвідношення названих феноменів можливе визначення місця та значення фінансів у праві. У даний час стоїть гостра необхідність в проведенні серйозних змін правової регламентації фінансово-економічних відносин. Сучасні фінансові перетворення охопили широке коло суспільних відносин, про що свідчить зміни податкового, бюджетного, валютного, страхового законодавства, проведення банківської та кредитної реформ. Однак дійсність показує, що вдосконалення всіх систем управління відбувається в умовах кризи викликаної військовим втручанням Росії у внутрішні справи України, в зв’язку з чим особливо гостро відчувається потреба у використанні досвіду Європейського Союзу. Це стосується не тільки бюджетної політики, а й, зокрема, питань оподаткування, банківської діяльності, побудови ефективної системи управління фінансами, створення ефективної структури фінансових органів.

Посилання

Проблеми та перспективи розвитку фінансової системи України : монографія / за ред. І. О. Школьник, І. І. Рекуненка. Суми : Сумський державний університет. 2017. 343 с.

Шершун К. П. Конституційно-правове регулювання економічних відносин: порівняльно-правове дослідження: автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец.: 12.00.02. Ужгород, 2016. 22 с.

Конституція ФРН. URL. https://www.1000dokumente.de/?c= dokument_de&dokument=0014_gru&l=ru &object=translation

Іспанська Конституція. URL. http://vivovoco.astronet.ru/ VV/LAW/SPAIN.HTM

Конституція Сполучених штатів Бразилії. URL. http://www.concourt.am/armenian/legal_resources/world_ constitutions/constit/brazil/brazil-r.htm

Кафарський В. Концепти конституції у правовій і політичній науці. URL. https://ipiend.gov.ua/wp-content/ uploads/2018/08/kafarskyi_kontsepty.pdf

Фінансове право : навчальний посібник / М.Г. Волощук, Т.О. Карабін, М. В. Менджул. Вид. 3-тє, доповнене та перероблене. Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2017. 244 с.

Мейш А. В., Лисак О. М. Перспективи розвитку фінансової системи України. Вісник Хмельницького національного університету. 2019. № 1. С. 70-74.

Конституція України : Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. Законодавство України. URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 254%D0%BA/96Text

Про Регламент Верховної Ради України: Закон України від 10.02.2010 р. URL. https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/1861-17#Text

Про комітети Верховної Ради України: Закон України від 04.04.1995 р. URL. https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/116/95-%E2%F0#Text

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-18

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право