Цифровізація адміністративних послуг в Україні: проблеми та перспективи розвитку

Автор(и)

  • А. Краковська Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри господарського та адміністративного права Донецького національного університету імені Василя Стуса, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0577-8909
  • М. Бабик Здобувач вищої освіти Донецького національного університету імені Василя Стуса, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.70.52

Ключові слова:

цифровізація, адміністративна послуга, електронна адміністративна послуга, сервісна держава, ЦНАП, інтернет-технології

Анотація

Стаття присвячена з’ясуванню та дослідженню сучасного стану та перспектив розвитку цифровізації адміністративних послуг в Україні як однієї з основних складників формування сервісної держави. У статті визначено, що основною ідеєю цифровізації державних послуг є забезпечення населення якісними послугами адміністративного характеру в електронній формі. Під електронною адміністративною послугою розуміється адміністративна послуга, що надається суб’єкту звернення в електронній формі за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій.

У процесі дослідження було розглянуто та проаналізовано погляди різних вчених-правознавців на сучасний стан інтеграції адміністративних послуг в цифрове середовище. Зроблено акцент на чинниках, які актуалізують процес удосконалення рівня цифровізації адміністративних послуг в Україні. Досліджено чинники, які сприяють переходу держави на електронні адміністративні послуги. Акцентовано, що наслідком цифровізаційних процесів є формування сервісної держави, тобто держави, основною функцією якої є захист інтересів та задоволення потреб громадян шляхом їх обслуговування. Обраний Україною курс на цифровізацію адміністративних послуг спрямований на підвищення якості надання державних та муніципальних послуг, а також забезпечення високого рівня доступності послуг такого виду.

У процесі аналізу досліджуваної проблеми зроблено висновок, що наразі українці не можуть сповна користуватися своїм правом на отримання електронних адміністративних послуг, з огляду на ряд процесуальних недоліків, а також прогалин в правовому регулюванні. Розглянуто сучасний стан законодавчого врегулювання цифровізації адміністративних послуг в Україні, а також практику отримання громадянами електронних адміністративних послуг. Вироблено рекомендації, метою яких є підвищення рівня надання адміністративних послуг за допомогою використання інтернет-технологій. Зроблено висновок, що лише за умови системного підходу до вирішення досліджених проблем, вдасться забезпечити якісний рівень функціонування системи електронних адміністративних послуг в Україні.

Посилання

Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації: Розпорядження КМУ від 07.03.2022. Офіційний вісник України. 2018. № 16. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/826-2020-%D0%BF.

Баранов О.А., Попова І.М. Правові проблеми дистанційного надання адміністративних послуг. Університетські наукові записки. 2011. № 2. С. 242-247. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/ cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_ name=PDF/Unzap_2011_2_41.pdf

Венедіктова І.В. Юридична природа публічних послуг. Вісник Харківського національного університету. 2009. № 1 (5). С. 89-91.

Петренко Н.О., Машковська Л.О. Цифровізація державних адміністративних послуг в Україні: нормативно-правові аспекти. Розбудова держави і права: питання теорії та конституційної практики. 2020. № 2. С. 112-119. URL: http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2020/2_2020/part_1/20.pdf.

Єгорова-Луценко Т. П. Цифровізація у сфері надання адміністративних послуг. Цифрові трансформації України 2020: виклики та реалії: зб.наук.пр. НДІ ПЗІР НАПрН України № 1 за матеріалами круглого столу, 18 березня 2020 р. Харків: НДІ ПЗІР НАПрН України, 2020. С. 53-62. URL: https://openarchive.nure.ua/bitstream/ document/13904/1/ndipzir9.pdf.

Про адміністративні послуги: Закон України від 06.09.2012 р. № 5203-VI. URL: https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/5203-17#Text.

Питання Єдиного державного вебпорталу електронних послуг та Реєстру адміністративних послуг: Постанова КМУкраїни від 04.12.2019 р. № 1137. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1137-2019-%D0%BF#Text.

Ковальова Т.В., Гунбіна О.В. Правові проблеми надання адміністративних послуг з використанням інтернет-технологій. Наукові перспективи. Серія «Право». 2021. № 9 (15). С. 260-271. URL: http://perspectives. pp.ua/index.php/np/article/download/483/486.

Питання Міністерства цифрової трансформації: Постанова КМ України від 18.09.2019 р. № 856. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/856-2019 %D0%BF#Text.

Вінник О.М. Проблеми цифровізації: правовий аспект. Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів. Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції. 2020. С. 215-221. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/78995/1/Vinnyk_digitalization.pdf.

Мохова Ю. Л. Оцінка діяльності центрів надання адміністративних послуг в умовах цифровізації України. Публічне управління та митне адміністрування. 2021. № 2 (29). С. 22 – 28. URL: http://212.1.86.13/jspui/ bitstream/123456789/4416/1/6%20%D0%9C%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%AE.%20%D0%9B..pdf.

Тищенкова І. О. Адміністративні процедури надання електронних публічних послуг публічною адміністрацією в Україні. Форум права. Юридичний форум. 2017. № 2. С. 124-129. URL: http://irbis-nbuv. gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_ DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/FP_index.htm_2017_2_21.pdf

Кравчук І.М. Правове регулювання надання адміністративних послуг при використанні інтернет- технологій. Правова інформатика. 2021. URL: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/15909/1/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-18

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право