Межі розгляду адміністративними судами вимог позову, апеляційної чи касаційної скарг в аспекті забезпечення ефективності правосуддя

Автор(и)

  • Я. Берназюк Доктор юридичних наук, професор заслужений юрист України, професор кафедри публічного та приватного права Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського, м. Київ, Україна, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2353-4836

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.70.42

Ключові слова:

ефективність, способи захисту порушеного права, межі судового розгляду, адміністративне судочинство, межі судового розсуду, офіційність з’ясування обставин справи, Верховний Суд, Європейський суд з прав людини

Анотація

Статтю присвячено визначенню меж розгляду судами адміністративного позову, апеляційної чи касаційної скарг з метою дотримання вимоги ефективності правосуддя в адміністративному судочинстві. Обґрунтовано, що із питанням щодо забезпечення ефективності судового захисту прав, свобод та інтересів особи в адміністративному судочинстві безпосередньо пов’язане питання щодо можливості суду самостійно, з виходом за межі позовних вимог або вимог апеляційної чи касаційної скарг, застосовувати найбільш ефективний за даних обставин спосіб захисту прав позивача (скаржника).

Автором розкрито зміст принципу офіційного з’ясування обставин справи та доведено, що цей принцип вимагає від адміністративного суду проявляти активність, за загальним правилом, сприяти стороні (позивачу), зокрема, допомагати із визначенням правових підстав позову, збором доказів, а також у деяких випадках – з визначенням найбільш ефективного способу захисту прав, свобод та інтересів особи. Аргументовано, що ефективність судового процесу вимагає від суду з’ясування низки питань, пов’язаних з предметом судового захисту, та надання оцінки відповідності обраного позивачем правового обґрунтування позову.

На підставі аналізу практики Верховного Суду в адміністративному судочинстві та практики Європейського суду з прав людини визначено підстави та умови, за наявності яких адміністративний суд може вийти за межі вимог позовної заяви, апеляційної чи касаційної скарги. Обґрунтовано, що суд самостійно може визначити правову норму, яку необхідно застосувати для вирішення спору, навіть щодо якої помиляються сторони. Досліджено зміст принципу «jura novit curia» («суд знає закони») та доведено, що цей принцип означає, що зазначення позивачем конкретної правової норми на обґрунтування позову не є визначальним під час вирішення судом питання про те, яким законом потрібно керуватися для вирішення спору.

Посилання

Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/254%D0%BA/96 %D0%B2%D1%80#Text.

Рішення Конституційного Суду України від 23 листопада 2018 року № 10-р/2018. URL : https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/v010p710-18#Text.

Берназюк Я. Принцип змагальності судового процесу як складова права на справедливий судовий розгляд. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені ЕО Дідоренка. 2019. Т. 3. Вип. 87. С. 14-15.

Берназюк Я. Конституційні гарантії судового захисту соціальних прав та можливість їх обмеження процесуальним строком. Судово-юридична газета. 2020. URL : https://bit.ly/2ZVEnG0.

Кодекс адміністративного судочинства України: Закон України від 06.07.2005 № 2747-IV. URL : http:// zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2747-15.

Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 № 1618-IV. URL : https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/1618-15#Text.

Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 № 1798-XII. URL : https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/1798-12#Text.

Короєд С.О. Окремі нормативно-процесуальні перешкоди ефективності цивільного судочинства. Науковий вісник Ужгородського національного університету : Серія: Право. 2014. Вип. 24. Т. 2. С. 53–56.

Постанова Верховного Суду від 18 вересня 2020 року у справі № 280/4380/19. URL : https://reyestr. court.gov.ua/Review/91643535.

Постанова Верховного Суду від 19 травня 2020 року у справі № 2а-8336/10/1370. URL : https://reyestr. court.gov.ua/Review/89295805.

Постанова Верховного Суду від 6 серпня 2021 року у справі № 805/1692/17-а. URL : https://reyestr. court.gov.ua/Review/98862066.

Про адміністративну процедуру: проєкт Закону від 14.05.2020, реєстр. № 3475. URL : http://w1.c1.rada. gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68834.

Дніпровська Д. Навіщо перенапружуватися? Захист хоче дозволити суддям визначати стандарти доказування, але боїться. Закон і бізнес. 2021. № 50 (1556). URL : https://zib.com.ua/ua/150016.html.

Ухвала Великої Палати Верховного Суду 12 грудня 2018 року у справі № 802/2474/17-а. URL : https:// reyestr.court.gov.ua/Review/77037429.

Постанова Верховного Суду від 10 лютого 2021 р. у справі № 640/14623/20. URL : https://reyestr.court. gov.ua/Review/94802578.

Постанова Верховного Суду від 18 березня 2021 року у справі № 826/3932/17. URL : https://reyestr. court.gov.ua/Review/95616239.

Постанова Верховного Суду від 19 травня 2021 року у справі № 826/13229/16. URL : https://reyestr. court.gov.ua/Review/97075138.

Постанова Верховного Суду від 31 липня 2018 року у справі № 826/11415/16. URL : https://reyestr.court. gov.ua/Review/75644221.

Постанова Верховного Суду від 2 листопада 2018 року у справі № 826/22323/15. URL : https://reyestr. court.gov.ua/Review/77587092.

Постанова Верховного Суду від 22 листопада 2018 року у справі № 826/14323/16. URL : https://reyestr. court.gov.ua/Review/78077125.

Постанова Верховного Суду від 14 лютого 2019 року у справі № 820/10582/15. URL : https://reyestr. court.gov.ua/Review/79846345.

Рішення Конституційного Суду України від 1 грудня 2004 року у справі № 18-рп/2004. URL : https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/v018p710-04#Text.

Case of Le Compte, Van Leuven and De Meyere v. Belgium: decision of the European Court of Human Rights,12.10.1982,№6878/75,7238/75.URL: https://hudoc.echr.coe.int/rus#{%22fulltext%22:[%22Le%20Compte,

%20Van%20Leuven%20and%20De%20Meyere%20v.%20Belgium%22],%22documentcollectionid2% 22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22 [%22001-57521%22]}.

Case of Gorou v. Greece: decision of the European Court of Human Rights, 20.03.2009, № 12686/03. URL: https://hudoc.echr.coe.int/rus#{%22fulltext%22 [%22Gorou%20v.%20Greece%22],%22documentcollectionid2%22 [%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-91848%22]}.

Case of Boulois v. Luxembourg: decision of the European Court of Human Rights, 03.04.2012, № 37575/04. URL: https://hudoc.echr.coe.int/rus#{%22fulltext%22 [%22Boulois%20v.%20Luxembourg%22],%22 documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001- 110164%22]}.

Case of Sporrong and Lunnroth v. Sweden: decision of the European Court of Human Rights, 18.12.2004, № 7151/75, 7152/75. URL : https://hudoc.echr.coe.int/rus#{%22fulltext%22:[%22Sporrong%20 and%20%20v.%20Sweden%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22 CHAMBER%22]}.

Case of Benthem v. the Netherlands: decision of the European Court of Human Rights, 23.10.1985, № 8848/80. URL : https://hudoc.echr.coe.int/rus#{%22fulltext%22 [%22Benthem%20v.%20the%20Netherlands%22],%22documentcollectionid2%22 [%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22]}.

.Постанова Великої Палати Верховного Суду від 23 грудня 2021 р. у справі № 370/2759/18. URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/86310237.

Постанова Верховного Суду від 4 грудня 2019 року у справі № 917/1739/17. URL : https://reyestr.court. gov.ua/Review/102170712.

Постанова Верховного Суду від 23 жовтня 2019 року у справі № 761/6144/15-ц. URL : https://reyestr. court.gov.ua/Review/85467416.

Постанова Верховного Суду від 30 січня 2020 року у справі № 904/1093/19. URL : https://reyestr.court. gov.ua/Review/87329888.

Постанова Верховного Суду від 20 січня 2020 року у справі № 902/803/17. URL : https://reyestr.court. gov.ua/Review/86999015.

Постанова Верховного Суду від 5 лютого 2020 року у справі № 924/196/19. URL : https://reyestr.court. gov.ua/Review/87422333.

Про судове рішення у цивільній справі: постанова Пленуму Верховного Суду України від 18 грудня 2009 року № 14. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0014700-09.

Сімейний кодекс України від 10.01.2002 № 2947-III. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947- 14#Text.

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435- 15#Text.

Постанова Верховного Суду від 17 лютого 2020 року у справі № 820/1961/18. URL : https://reyestr.court. gov.ua/Review/87624692.

Постанова Великої Палати Верховного Суду від 26 травня 2020 року у справі № 910/8322/19. URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/89825063.

Постанова Великої Палати Верховного Суду від 19 січня 2021 року у справі № 916/1415/19. URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/94803669.

Постанова Великої Палати Верховного Суду від 2 лютого 2021 року у справі № 925/642/19. URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/95439652.

Постанова Великої Палати Верховного Суду від 6 квітня 2021 року у справі № 910/10011/19. URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/96695006.

Постанова Великої Палати Верховного Суду від 22 червня 2021 року у справі № 200/606/18. URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/98483110.

Постанова Великої Палати Верховного Суду від 23 листопада 2021 року у справі № 359/3373/16-ц. URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/101829985.

Постанова Верховного Суду від 7 квітня 2021 року у справі № 924/199/20. URL : https://reyestr.court.gov. ua/Review/96145756.

Постанова Великої Палати Верховного Суду від 22 червня 2021 року у справі № 334/3161/17. URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/98483113.

Окрема думка на постанову Великої Палати Верховного Суду від 22 червня 2021 року у справі № 334/3161/17. URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/98433105.

Постанова Великої Палати Верховного Суду від 15 вересня 2021 року у справі № 9901/897/18. URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/99890777.

Бабій Р. Господарський процесуальний кодекс: настав час змін. Судово-юридична газета. 2021. URL : https://sud.ua/ru/news/blog/192099-gospodarskiy protsesualniy-kodeks-nastav-chas-zmin.

Окрема думка до ухвали Верховного Суду від 13 травня 2021 року у справі № 9901/897/18. URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/96977702.

Додаткове рішення Верховного Суду від 20 листопада 2018 року у справі № 9901/637/18. URL : https:// reyestr.court.gov.ua/Review/78002073.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-18

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право