Державний та громадський контроль та нагляд під час полювання

Автор(и)

  • І. Лучко Аспірант кафедри аграрного, земельного та екологічного права імені академіка В.З. Янчука, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.70.40

Ключові слова:

мисливство, полювання, контроль у галузі мисливства і полювання, державний, громадський контроль

Анотація

У статті досліджується стан законодавчого закріплення понять «мисливство» та «полювання», питання про їх співвідношення. Здійснено дослідження наукових підходів щодо визначення даних правових категорій. Порушено питання законодавчого закріплення системи суб’єктів, що здійснюють державний контроль у сфері мисливства і полювання, особливості розмежування їхніх повноважень, основні проблеми системи та можливі шляхи їх вирішення.

Дана проблематика висвітлювалась у працях таких науковців, як М.П Волик., В. В. Овдієнко, П. В. Тихий, О.О. Томин та ін. На підставі проведеного дослідження у статті вказується, що питання теоретичного і практичного характеру, пов’язані зі здійсненням державного та громадського контролю та нагляду під час полювання, не були об’єктом спеціального вивчення українських вчених, дане дослідження є необхідним і актуальним.

Також у статті проаналізовано окремі положення Закону України «Про мисливське господарство та полювання», зроблено критичний аналіз зазначеного наукового матеріалу. За результатами дослідження у статті сформульовані відповідні висновки та вироблений власний науковий підхід до визначення понять «мисливство» та «полювання».

В результаті дослідження законодавства, аналізу наукових праць, дійшли висновку, що поняття „мисливство” і „полювання” відрізняються. Сформовані певні пропозиції щодо вдосконалення діяльності суб’єктів, що здійснюють державний контроль в галузі мисливського господарства та полювання. Про необхідність узгодити компетенцію органів, які здійснюють управління в цій сфері, та виключити тотожні повноваження; наділити контролюючими повноваженнями у сфері мисливського господарства одного із суб’єктів державного регулювання в цій галузі та усунути дублюючі повноваження інших органів. Аналіз положень законодавства дає змогу визначити, що громадські інспектори беруть участь у здійсненні контролю у сфері мисливства, виконуючи частину функцій, покладених на органи державної влади.

Посилання

Про мисливське господарство та полювання: Закон України від 07.02.2017 №1832-VIII//База даних «Законодавство України»/ ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1478-14#Text (дата звернення 12.01.2022 р.).

Тихий П. В. Еколого-правове регулювання спеціального використання дикої фауни : автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право» Х.: 2000. 18 с.

Овдієнко В. В. Правове регулювання мисливства в Україні : автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право». Х., 2014. 20 с.

Волик М.П. Правове регулювання в Україні (На матеріалах південного регіону України) : дис. канд. юрид. наук : 12.00.06; Одеський держ. ун-т ім. І.І. Мечникова. Одеса, 1997. 171 с.

Про затвердження Положення про громадських інспекторів з охорони довкілля. Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 27 лютого 2002 року № 88. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/z0276-02#Text (дата звернення 12.01.2022).

Про затвердження Положення про громадських мисливських інспекторів. Наказ Державного комітету лісового господарства України від 1 березня 2002 року № 27. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0290- 02#Text (дата звернення 12.01.2022).

Томин О.О. Правове регулювання мисливства та полювання в Україні (на матеріалах Карпатського регіону). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. 12.00.06. Київ. 2009.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-18

Номер

Розділ

Розділ 6. Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право