Вирішення спорів про припинення трудового договору за угодою сторін

Автор(и)

  • Д. Кравцов Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри трудового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого , Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4110-7181
  • І. Зіноватна Кандидатка юридичних наук, доцентка, старша викладачка кафедри трудового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3018-4934
  • Ю. Бурнягіна Кандидатка юридичних наук, доцентка, асистентка кафедри трудового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3520-2852
  • Н. Орлова Кандидатка юридичних наук, доцентка, асистентка кафедри трудового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Ukraine
  • О. Соловйов Кандидат юридичних наук, доцент, асистент кафедри трудового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого , Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8589-3041
  • О. Конопельцева Кандидатка юридичних наук, асистентка кафедри трудового права Нацiонального юридичного унiверситету iмені Ярослава Мудрого, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4610-9370

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.70.34

Ключові слова:

угода сторін, анулювання, припинення трудових правовідносин, ініціатор, домовленість, волевиявлення

Анотація

Стаття присвячена викладу тих питань, що розкривають особливості припинення трудового договору за згодою сторін. Автори звертають увагу на певні проблеми щодо порядку припинення трудового договору з даної підстави. Крім того, автори зосереджені на вивченні особливостей застосування основи «за згодою сторін». Проведено аналіз наукових досліджень кращих сучасних фахівців науки трудового права, наведено їх найважливіші гіпотези та наукові надбання. З урахуванням позицій та правових висновків Верховного Суду зроблені узагальнюючі висновки про звільнення з даної підстави.

Сьогодні значна увага має бути приділена правилам захисту прав та інтересів працівників, а особливо, при припиненні трудових правовідносин. Це питання набуває нового змісту ще й тому, що у зв’язку із російською агресією, оголошеним воєнним часом та масштабними змінами трудового законодавства, значно скоротилися норми, спрямовані на захист прав та інтересів працівників.

Чинне законодавство України не містить законодавчо визначеного відповідного порядку та умов розірвання трудового договору за згодою сторін. Особливо зараз ця підстава може стати завуальованою, вдаваною підставою припинення трудових правовідносин, що приховує справжнє волевиявлення сторін трудового договору. Відсутність належного документального оформлення угоди сторін може мати негативні наслідки як для працівника, так і для роботодавця, а також ускладнити розгляд та вирішення індивідуальних трудових спорів. Саме ці обставини вимагають визначення у трудовому законодавстві України порядку досягнення та оформлення угоди сторін щодо припинення трудового договору за п.1 ст. 36 КЗпП України.

Реальна можливість захисту прав працівників під час розірвання трудового договору з цієї підстави залежить від ефективності механізму судового та державного контролю за дотриманням роботодавцем процедури звільнення за згодою сторін.

Судова практика на рівні Верховного суду дає відповіді на питання, які чітко не врегульовані законом, дозволяючи роботодавцям та працівникам приймати обґрунтовані та законні рішення у цій сфері. Слід зазначити, що на сьогоднішній день нормативне регулювання положень про порядок розірвання трудового договору за згодою сторін та приведення їх у відповідність із правозастосовчою практикою потребує вдосконалення.

Посилання

Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text

Русаль Л.М. Юридичні факти як підстава припинення індивідуальних трудових правовідносин : автореф. дис. канд. юрид. наук : 12.00.05. Київ, 2012. 16 с.

Русаль Л.М. Юридичні факти у трудовому праві: проблеми припинення індивідуальних трудових правовідосин. Митна справа. 2015. № 2(98). Ч. 2. Кн. 1. С. 125–129.

Прощина О. С. Правове регулювання припинення та розірвання трудових правовідносин з надомними працівниками. Європейські перспективи. 2012. № 2. Ч. 2. С. 170-175.

Сидоренко А.С., Микитенко Д.О., Чирвон О.С. Проблемні питання припинення трудового договору за угодою сторін. Молодий вчений. 2018. № 10 (62). С. 679–683.

Шишлюк В.Р. Припинення трудового договору за законодавством України і Польщі: дис. канд. юрид.

наук: 12.00.05 Одеса, 2017. 249 с.

Трудове право України: підруч. / за загальною редакцією М. І. Іншина, В. Л. Костюка, В. П. Мельника. Вид. 2-ге, перероб. і доп. Київ: Центр учбової літератури, 2016. 472 c.

Грекова М. М. Угода сторін як підстава припинення трудового договору: проблеми правового регулювання. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2012. Вип. 19. Том 3. С.14-17.

Шишлюк В.Р. Правове регулювання припинення трудового договору за угодою сторін за законодавством України та Республіки Польща. Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. 2016. № 8. С. 117-123.

Вареник О. С. Правове регулювання порядку припинення трудового договору за законодавством України: автореф. дис. … канд.. юрид. наук: 12.00.05. Київ, 2018. 21 с.

Про практику розгляду судами трудових спорів: постанова Пленуму Верховного суду України № 9 від 6 листопада 1992 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v000970092?find= 1&text=%EF%F0%E8%EF%E8%ED%E5%ED%ED%FF+%E7%E0+%F3%E3%EE%E4%EE%FE+%F1% F2%EE%F0%B3%ED#w 11 (дата звернення: 23.02.2022).

Коваленко О. О. Філософсько-правовий аспект волі як чинника, що обумовлює поведінку суб’єкта трудового права. Збірник наукових праць Харківського національного університету ім. Г. С. Сковороди

«Право». Харків, 2011. Вип. 17. С. 53–55. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_pravo_2011_17_9 (дата звернення: 18.02.2022).

Коваленко О. О. Правові проблеми свободи волі сторін при укладенні, зміні та припинені трудового договору: автореф. дис. док-ра. юрид. наук.: 12.00.05. Київ, 2015. 39 с.

Постанова Верховного Суду від 31.10.2019 р. (КАС) у справі №1340/6082/18. URL: https://zakononline. com.ua/court-decisions/show/85323818 (дата звернення: 18.02.2022).

Постанова Верховного Суду від 05.04.2020 р. (КЦС) у справі № 524/466/17. URL: https://zakononline. com.ua/court-decisions/show/88062795 (дата звернення: 18.02.2022).

Постанова Верховного Суду від 01.12. 2021 р. справі № 591/1375/19 (провадження №61–13478св20) URL: https://ips.ligazakon.net/document/view/C021195?an=111 (дата звернення: 18.02.2022).

Постанова Верховного Суду від 24.03.2020 р. у справі №553/629/18 (провадження №61-48739св18) URL: http://iplex.com.ua/doc.php?regnum=88448939&red=10000383b548d00e686248d7f87c711748983e&d=5 (дата звернення: 20.02.2022).

Постанова Верховного Суду від 20 травня 2020 р. у справі № 825/3587/15-а URL: https://zakononline. com.ua/court-decisions/show/83632561 (дата звернення: 20.02.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-18

Номер

Розділ

Розділ 5. Трудове право; право соціального забезпечення