Строки, що застосовуються під час визнання правочинів боржника недійсними у процедурі банкрутства

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.70.33

Ключові слова:

банкрутство, неплатоспроможність, визнання правочину недійсним, позовна давність, підозрілий період

Анотація

Кодекс України з процедур банкрутства (далі – КУзПБ) по-новому врегулював цілий ряд інститутів права неспроможності (банкрутства), у тому числі зміни торкнулись інституту визнання правочинів боржника недійсними. Стаття 42 КУзПБ передбачає підстави, з яких правочини, вчинені боржником після відкриття провадження у справі про банкрутство або протягом трьох років, що передували відкриттю провадження у справі про банкрутство, можуть бути визнані господарським судом недійсними у межах справи про банкрутство.

Метою статті є розкриття особливостей застосування строків під час визнання правочинів боржника недійсними у межах справи про банкрутство, виявлення проблемних аспектів, що виникають під час застосування позовної давності та «підозрілого періоду» у справі про банкрутство, виявлення спільних та відмінних рис даних строків.

За результатами проведеного дослідження автор доходить висновку, що розглядаючи справи про визнання недійсними правочинів боржника у межах справи про банкрутство, господарський суд застосовує як загальні положення про позовну давність, передбачені цивільним законодавством, так і особливий трирічний строк, передбачений ст. 42 КУзПБ. Строк, передбачений ст. 42 КУзПБ, який у теорії конкурсного процесу називають «підозрілим періодом», на перший погляд, може нагадувати строк позовної давності, але суттєво від нього відрізняється. По-перше, позовна давність є проміжком часу, який відведено особі для можливості звернення до суду за захистом свого порушеного права, а «підозрілий період» визначає проміжок часу, в який господарським судом оцінюються правочини боржника з точки зору їх відповідності добросовісності та впливу на платоспроможність боржника. По-друге, початком відліку строку позовної давності є момент, коли особа дізналася або могла була дізнатися про порушення свого права, тоді як для відліку строку «підозрілого періоду» ключовою є дата відкриття провадження у справі про банкрутство. По-третє, строк позовної давності за наявності певних умов може перериватися, зупинятися, поновлюватися, тоді як трирічний строк, передбачений ст. 42 КУзПБ, є присікальним, чітко визначеним, і поновленню не підлягає.

Посилання

Кодекс України з процедур банкрутства : Закон України від 18 жовтня 2018 року № 2597-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2019. № 19. Ст. 74.

Бутирська І. А. Функції господарського суду у справі про банкрутство. Вісник господарського судочинства. 2015. № 4. С. 106–111.

Крат В. І. Недійсність у процедурі банкрутства: окремі прояви. Теорія і практика правознавства. 2014. Вип. 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tipp_2014_1_7 (дата звернення: 12.04.2022).

Бутирський А. А. До проблемних питань визначення підвідомчості справ адміністративним судам.

Держава і право. 2009. Вип. 45. С. 253–257.

Бутирський А. А. Правове регулювання принципів здійснення правосуддя в адміністративному та господарському судочинстві. Судова апеляція. 2010. № 2. С. 33–40.

Гончаренко О., Черненко О., Ковалишин О. Правова природа трирічного строку, передбаченого статтею 42 Кодексу України з процедур банкрутства. Підприємництво, господарство і право. 2021. № 6. С. 73–79.

Смолов К. «Підозрілий період» в механізмі юридичного складу недійсності за статтею 42 Кодексу України з процедур банкрутства. Збірка наукових статей та судової практики Верховного Суду щодо застосування Кодексу України з процедур банкрутства / за загальною редакцією д.ю.н. судді Верховного Суду В. С. Жукова. Київ: Алерта, 2021. С. 200–214.

Реформування цивільного права в умовах євроінтеграції : навч. посіб. / кол. авт. [Резворович К. Р. (кер.), Юнін О. С., Круглова О. О. та ін.]. Дніпро : Видавець Біла К. О., 2019. 180 с.

Беляневич О. Про особливості застосування норм про позовну давність у справах про банкрутство.

Підприємництво, господарство і право. 2017. № 10. С. 5–9.

Постанова Верховного Суду у складі судової палати для розгляду справ про банкрутство Касаційного господарського суду від 11 лютого 2020 року у справі № 10/5026/995/2012. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/88017551 (дата звернення: 12.02.2022).

Постанова Верховного Суду у складі судової палати для розгляду справ про банкрутство Касаційного господарського суду від 02 червня 2021 року у справі № 904/7905/16. URL: https://verdictum.ligazakon. net/document/97806436?utm_source=biz.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=bizpress01 (дата звернення: 12.04.2022).

Дутка В. В. Зловживання правами у справі про банкрутство : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.04 / Донецький державний університет внутрішніх справ. Маріуполь, 2021. 206 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-18

Номер

Розділ

Розділ 4. Господарське право, господарсько-процесуальне право