Деякі питання правового регулювання реквізиції в Україні

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.70.32

Ключові слова:

право власності, припинення права власності, набуття права власності, реквізиція, примусове відчуження майна, вилучення майна

Анотація

Право власності в Україні гарантоване як на рівні Конституції України, так і на рівні багатьох інших законодавчих актів. Належне правове регулювання цього правового інституту є запорукою економічного розвитку нашої держави та збереження її потенціалу. Цивільний кодекс України, як основний акт цивільного законодавства, питанням регламентації відносин власності приділяє особливу увагу. При цьому, ефективному врегулюванню в умовах євроінтеграційних процесів підлягають як підстави набуття права власності, так і його припинення, а у сучасний період особливої актуальності набувають питання реквізиції.

Реквізиція є способом припинення права власності на майно (у тому числі на земельні ділянки) у разі стихійного лиха, аварії, епідемії, епізоотії, в умовах воєнного або надзвичайного стану та за інших надзвичайних обставин з метою суспільної необхідності та є одночасно способом виникнення винятково права державної власності. У законодавстві України також надано визначення примусового відчуження майна та вилучення майна: примусове відчуження майна – позбавлення власника права власності на індивідуально визначене майно, що перебуває у приватній або комунальній власності та яке переходить у власність держави для використання в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану за умови попереднього або наступного повного відшкодування його вартості; вилучення майна – позбавлення державних підприємств, державних господарських об’єднань права господарського відання або оперативного управління індивідуально визначеним державним майном з метою його передачі для потреб держави в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану. За своїм призначенням усі описані вище процедури опосередковують спільну мету – надання майна для потреб держави в умовах правового режиму воєнного, надзвичайного стану чи за інших надзвичайних обставин.

Посилання

Цивільний кодекс України № 435-IV від 16.01.2003. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text (дата звернення: 17.10.2021).

Особливості застосування рішень Європейського суду з прав людини при розгляді цивільних справ: навч. посібник / У. Б. Андрусів, О. Б. Верба-Сидор, Ю. В. Верхола та ін. Львів: ЛьвДУВС, 2019. 404 с.

Протокол до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 20.03.1952. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_535/conv#Text (дата звернення: 02.04.2022).

Про інститут реквізиції в цивільному праві: Роз’яснення Верховного Суду. URL: https://ips.ligazakon.net/ document/view/vss00832?an=1 (дата звернення: 02.04.2022).

Юркевич Ю.М. Зміст права власності та автономне значення поняття «майно» у практиці Європейського суду з прав людини. Науковий журнал «Приватне та публічне право». 2019. № 2. С. 50-54.

Білецький Д.М. Способи припинення права приватної власності за цивільним законодавством України: автореф. дис… канд. юрид. наук. Одеса. 2018. 23 с.

Коссак В. Експропріація і вилучення майна: європейська судова практика. Право України. 2016. № 1. С. 93-100.

Крат В.И. Принудительное прекращение права собственности. Харьковская цивилистическая школа: право собственности: монография / под ред. И.В. Спасибо-Фатеевой. Харьков: Право. 2012. С. 296–327.

Навальнєва Н. Поняття конфіскаційних санкцій у цивільному праві. Jurnalul Juridic Național: Teorie și Practicăс. Septembrie 2018. С. 128-133.

Ромовська З. Українське цивільне право: Загальна частина. Академічний курс. Підручник. К.: Атіка, 2005. 560 с.

Чаплик І.Д. Поняття реквізиції як способу припинення права власності. Актуальні проблеми приватного права в умовах євроінтеграційних процесів в Україні: збірник тез доповідей учасників науково- практичного семінару (11 листопада 2021 року) / за заг. ред. М. С. Долинської, І. В. Красницького, Ю. М. Юркевича. Львів: ЛьвДУВС, 2021. 228 с. С.137-139.

Крупник Р.В. Поняття реквізиції земельних ділянок. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXVІ звітної науково-практичної конференції (6 – 7 лютого 2020 р.): у 2 ч. Ч. 1. Львів: Юридичний факультет ЛНУ ім. І. Франка, 2020. 250 с. С. 161-163.

Спасибо-Фатєєва І.В. Оформлення переходу права власності на нерухомість. Нотаріат для вас. 2007. №1/2. С. 87–92.

Спасибо-Фатєєва І.В. Цивілістика: на шляху формування доктрин : вибр. наук. пр. / І.В. Спасибо- Фатєєва. Х. : Золоті сторінки, 2012. 696 с.

Крупник Р.В. Охорона та захист майнових прав власника (володільця) у разі примусового вилучення земельної ділянки: цивільно-правовий аспект: дис… доктора філософії в галузі права. ЛНУ імені Івана Франка, Львів. 233 с.

Кузнецова Н.С. Недействительность сделок (к вопросу об антисоциальных сделках и последствиях их совершения). Вибрані праці. Київ: ПрАТ «Юридична практика», 2014. С. 375–395.

Чаплик І. Ознаки реквізиції за цивільним законодавством України. Теоретико-прикладні проблеми правового регу лювання в Україні: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Львів, 10 грудня 2021 р.) / за заг. ред. І. В. Красницького. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2021. 404 с. С. 384-387.

Спасибо-Фатєєва І.В. Форми права власності. Вісник Академії правових наук України. 2009. № 3. C. 145–154.

Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану: Закон України № 4765-VI від 17.05.2012. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4765-17/conv#Text (дата звернення: 02.04.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-18

Номер

Розділ

Розділ 3. Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право