До питання вирішення трудових спорів у судовому порядку

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.70.28

Ключові слова:

працівник, роботодавець, трудові права, гарантії, трудові спори, судова юрисдикція, національне законодавство

Анотація

У статті на основі аналізу наукових поглядів вчених та норм чинного законодавства України розглянуто сучасний стан правового регулювання вирішення трудових спорів у судовому порядку, оскільки виникає багато питань, пов’язаних із визначенням юрисдикції суду під час розгляду таких спорів. Оскільки сучасний стан правового регулювання порядку розгляду та вирішення трудових спорів у судовому порядку не повною мірою відповідає вимогам реального захисту учасників трудових правовідносин, і насамперед працівника. Відтак необхідні ефективні правові механізми, щоб трудові спори вирішувалися повноважним юрисдикційним органом у суворій відповідності до закону, виходячи зі встановлених фактичних обставин справи. Звернено увагу на важливість правових позицій Верховного Суду у вирішенні трудових спорів, оскільки чинний Кодекс законів про працю України, як і загалом стан всього трудового законодавства в Україні, є застарілим, таким, що не в повній мірі відповідає умовам сучасності та динамічності розвитку трудових відносин. Завдяки правовим позиціям Верховного Суду заповнюються прогалини трудового законодавства, формується єдина національна судова практика, оскільки важливо захистити обидві сторони трудових відносин – роботодавця та працівника, дотриматися рівного балансу захисту їх інтересів в умовах ринкової економіки. Зауважено, що питань стосовно вирішення трудових спорів, пов’язаних із визначенням юрисдикції суду, можна було б уникнути, якщо б діюче трудове законодавство України не було позбавлене спеціальної норми, якою б урегульовувалися питання щодо судової юрисдикції. Тому в новому Трудовому кодексі України необхідно з урахуванням практики Європейського Суду з прав людини та спеціалізованих (трудових) судів Європейського Союзу врегулювати питання щодо судової юрисдикції, передбачивши правову норму, в якій були б закріплені чіткі критерії визначення та розмежування судової юрисдикції під час вирішення спорів щодо захисту трудових прав.

Посилання

Кодекс законів про працю України : Закон України від 10.12.1971 № 322-VІІІ. URL: http: zakon3.rada. gov.ua/laws/show/322-08

Бонтлаб В. В. Проблеми теорії та практики нормативно-правового регулювання вирішення трудових спорів (конфліктів): дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2019. 437 с.

Іншин М. Особливості вирішення трудових спорів у порядку господарського судочинства.

Підприємництво, господарство і право. 2016. № 12 (250). С. 105–108.

Трудовий кодекс України : Проект Закону України від 27.12.2014 №1658. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/ pls/zwеb2/wеbproc4_1?pf3511=53221

Цивільний процесуальний кодекс України : Закон України від 18.03.2004 № 1618-IV. Відомості Верховної Ради України. 2004. № № 40–42. Ст. 492.

Плахотіна Н. В. Проблеми регулювання трудових процесуальних відносин в українській правовій системі : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05 / Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. Луганськ, 2009. 20 с.

Лозовой С. В. Правове регулювання індивідуальних трудових спорів : автореф. дис. канд. юрид.

наук : 12.00.05 / Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. Луганськ, 2009. 20 с.

Безп’ята В. Ф. Судовий захист права на працю : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2012. 194 с.

Непочатих В. О. Розгляд трудових спорів у порядку цивільного судочинства судами першої інстанції : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03. Київ, 2016. 239 с.

Шумило М. Юрисдикція суду щодо спорів у сфері праці: практика Великої Палати Верховного Суду. URL: https://sud.ua/ru/news/blog/172146-yurisdiktsiya-sudu-schodo-sporiv-u-sferi-pratsi-praktika-velikoyi-palati- verkhovnogo-sudu

Постанова від 13.11.2019 № 761/24489/17 Верховний Суд. Велика Палата. URL: https://verdictum. ligazakon.net/document/86036696

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-18

Номер

Розділ

Розділ 3. Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право