Час дії договору як період існування цивільного зобов’язання

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.70.23

Ключові слова:

строк цивільного договору, тривалість дії зобов’язання

Анотація

Дана наукова стаття присвячена дослідженню актуального питання про час дії цивільно-правового зобов’язання та його пов’язаність зі строком дії договору. Згідно з чинним законодавством України суб’єктивні права та обов’язки учасників договірних зобов’язань діють, допоки не будуть припиненими. Будь-яке зобов’язальне відношення має свою тривалість, і строк є ключовою його характеристикою та входить до змісту зобов’язання. Це стосується, як регулятивних відносин (у непорушеному стані), так і охоронних (тих, що автономно виникають і розвиваються після правопорушення). Автором обстоюється теза, що тривалість регулятивних відносин визначається сторонами у договорі, і саме упродовж дії договору право кредитора та обов’язок боржника мають бути здійснені. Після спливу визначеного терміну (а строк є суттєвою обов’язковою умовою договірного зобов’язання) регулятивне правовідношення припиняється. Між тим, наголошується на тому, що сучасне законодавство не визначає збіг строку як підставу для припинення зобов’язання. Це є його істотним недоліком. Надані конкретні пропозиції щодо правового унормування цього питання. В статті проаналізовано реальні взаємини, що складаються між контрагентами стосовно дострокового припинення дії договору. В може бути припинена не лише внаслідок односторонніх вчинків сторони, а й за згодою контрагентів та в результаті настання інших явищ. Автором доведено, що договір закінчується з припиненням зобов’язань, котрі входять до змісту договору. Інакше кажучи, він припиняється саме внаслідок вичерпаності умов. Також достроково може припинитися і не виконаний договір. Це можливо за взаємної згоди учасників, або за волевиявленням одного контрагента, якщо то передбачено угодою, або встановлено законом. В статті детально вивчені підстави та механізми цих діянь, особлива увага приділена розірванню договору у якості санкції за неналежне виконання його умов. Критично оцінені окремі критерії відмежування розірвання договору від відмови від нього, передусім за ознаками реституційних наслідків. Також розглянуті аспекти, що виникають внаслідок дострокового припинення договору: після закінчення дії регулятивних зобов’язань може породити інші – охоронні. Ці зобов’язання пов’язані з поверненням виконаного (наприклад, зворотним переданням орендованої речі), відшкодуванням шкоди, виконанням в натурі зустрічного обов’язку тощо.

Посилання

Иоффе О. С. Обязательственное право. М. : Юрид. лит., 1975. 880 с.

Фролов Ю., Фролова Г. Некоторые проблемы применения сроков исковой давности, их отличие от иных сроков в гражданском праве. Підприємництво, господарство і право. 2001. № 10. С. 45-47.

Луць В.В. Строки і терміни у цивільному праві: монографія. К.: Юрінком Інтер, 2013. 320 с.

Шовкова О.В. Позовна давність як різновид цивільно-правових строків. автореф. дис.. … канд.. юрид. наук. Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. Харків, 2008. 20 с.

Цивільне право України: підручник у 2 кн. / О.В.Дзера (кер. авт.. кол.), Д.В.Боброва, А.С.Довгерт та інш.; за аг. ред.. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової. К.:Юрінком Інтер, 2002. Кн. 1. 720 с.

Гуйван П.Д. Позовна давність. Монографія. Харків: Право, 2012. 448 с

Міхно О. До питання про припинення цивільно-правових договорів, пов’язаних з передачею майна у власність. Підприємництво, господарство і право. 2004. № 10. С. 78-81.

Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: вид. 2-ге, змін. і доповн. / за ред. В.М.Коссака. К.: Істина, 2008. 992 с.

Міхно О.І. Припинення та розірвання цивільно-правового договору: співвідношення понять . Підприємництво, господарство і право. 2003. № 9. С. 21-24.

Ткачук А.Л. Значення вини у відносинах відповідальності за порушення договірних зобов’язань: Дис.

… канд.. юрид. наук. К.: 2002. 236 с.

Дякович М.М. Припинення цивільного правовідношення як спосіб захисту. Часопис Київського університету права. 2015. № 4. С. 153-156.

Бабич І.Г. Розірвання договору та принцип справедливості. Римське право і сучасність / Матеріали міжнародної наукової конференції. За ред..Є.О.Харитонова. Одеса: Фенікс, 2014. С. 50-56.

Договірне право України. Загальна частина: навчальний посібник / Т.В.Боднар, О.В.Дзера, Н.С.Кузнєцова та ін.; за ред..О.В.Дзери. К.: Юрінком Інтер, 2008. 896 с.

Процьків Н.М. Правове регулювання розірвання цивільно-правових договорів за цивільним законодавством України. Автореф. дис.. … канд.. юрид. наук. К., 2003. 19 с.

Бородовський С. Окремі питання зміни і розірвання договору в Цивільному праві України. Право України. 2005. № 3. С. 43-46.

Остапчук О.В. Про односторонню відмову від договору оренди. Вісник господарського судочинства. 2004. № 1. С. 169-175.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-18

Номер

Розділ

Розділ 3. Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право