Визначення інституту конституційної скарги як ефективного засобу правового захисту в доктрині й практиці Європейського суду з прав людини

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.70.17

Ключові слова:

конституційна скарга, механізм конституційної скарги, орган конституційного контролю, засіб правового захисту, повна конституційна скарга, нормативна конституційна скарга

Анотація

Інститут конституційної скарги є досить поширеним у багатьох європейських країнах, однак в Україні він з’явився лише у 2017 році. Впровадження такого засобу правового захисту зумовлено необхідністю захисту прав людини, з однієї сторони та превентивна роль органу конституційного контролю стосовно значної кількості скарг до Європейського суду з прав людини проти України – з іншої. Однак, «ефективність» такого інституту в обох площинах є досить відносною та залежить від багатьох елементів. На сьогодні, імплементована в Україні конституційна скарга, є лише зародженням механізму конституційного контролю за порушеними правами людини та не відіграє ролі саме «ефективного» засобу правового захисту як на національному так і на міжнародному рівні.

Дана стаття присвячена визначенню інституту конституційної скарги як ефективного засобу правового захисту в доктрині й практиці Європейського суду з прав людини, оскільки в одних справах і щодо певних країн Суд вважає конституційну скаргу «ефективним» засобом правового захисту в розумінні статті 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а в інших – ні. Відтак актуальним є визначення критеріїв «ефективності» індивідуального конституційного звернення, а також застосовність таких критеріїв до наявного в Україні конституційного механізму розгляду справ за конституційними скаргами.

З огляду на практику Європейського суду прав з прав людини, а також статистичних даних та даних соціальних опитувань критерії за якими конституційна скарга розглядається як ефективний засіб правового захисту в Європейському суді з прав людини є досить відмінними від тих, які інституйовані в Україні. Крім того, на «ефективність» конституційної скарги впливають також і внутрішньо-політичні процеси, які відображають довіру суспільства як до певних засобів правового захисту, так і до певних державних органів вцілому.

Посилання

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони від 21 березня 2014 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text

Сліденко І. Д. Феноменологія конституійного контролю. Генеза, природа і позиціонування в контексті аксіологічних, епістемологічних, праксіологічних, синергетичних аспектів: Монографія. К.: Істина, 2010. 624 с.

Проблеми та перспективи запровадження індивідуальної конституційної скарги в Україні: Монографія

/за ред. О. В. Петришин, Ю. Г. Барабаш, С. Г. Серьогіна, І. І. Бодрова. К.: Атіка-Н, 2010. 108 с.

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 01 листопада 1950 року. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text

Шевчук С.В. Принцип субсидіарності у діяльності Європейського Суду з прав людини та необхідність узгодження судової практики. URL: http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/9624/Shevchuk%2082- 89.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Сase of A, B and C v. Ireland, № 25579/05, 16 December 2010. URL: http://hudoc.echr.coe.int/ eng?i=001-102332

Керівництво з належної практики щодо національних засобів правового захисту (ухвалено Комітетом Міністрів Ради Європи 18 вересня 2013 року). С. 47. URL: https://rm.coe.int/ k-/1680695aab.

Draft Study on Individual Access to Constitutional Justice on the basis of comments by Mr.G. Harutyunyan, Ms.A. Nussberger, Mr P. Paczolay. European Commission for Democracy Through Law (Venice Commission). URL: http://www. venice.coe.int/webforms/documents/CDL-JU (2010) 018rev-e.aspx#P165_13720

Martin Kuijer. Effective remedies as a fundamental right/ Seminar on human rights and access to justice in the EU 28-29 April 2014, Barcelona Escuela Judicial Española & European Judicial Training Network. URL: https:// www.ejtn.eu/Outline_Lecture_Effective_Remedies_KUIJER_Martin.pdf

Рекомендація Rec(2004)6 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам «Щодо вдосконалення національних засобів правового захисту» ухвалений на 114-й сесії Комітету міністрів від 12 травня 2004 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_718#Text

Городовенко В. Ефективність конституційної скарги як засобу правового захисту в аспекті новел практики Європейського суду з прав людини. Вісник Конституційного Суду України, № 6/2019, 118-127 с.

Hasan UZUN c. la Turquie, № 10755/13, 30 avril 2013. URL: http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-119849

Gonzales and Others v. Spain, № 65107/16, 06 October 2020. URL: https://hudoc.echr.coe.int/ eng?i=001-204852

Draft Study on Individual Access to Constitutional Justice on the basis of comments by Mr.G. Harutyunyan, Ms.A. Nussberger, Mr P. Paczolay. European Commission for Democracy Through Law (Venice Commission). URL: http://www. venice.coe.int/webforms/documents/CDL-JU (2010) 018rev-e.aspx#P165_13720

Boštjan M. Zupančič, “Constitutional Law and the Jurisprudence of the European Court of Human Rights: An Attempt at a Synthesis”, Revus, 1 | 2003, 57-61.

European Court of Human Rights/ Analysis of statistics 2021. January 2022. URL: https://www.echr.coe.int/ Documents/Stats_analysis_2021_ENG.pdf

Звіт за результатами дослідження «Ставлення громадян України до судової системи», проведеного 18 грудня 2020 року Центром Разумкова на замовлення Офісу Ради Європи в Україні. URL: https://razumkov. org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/stavlennia-gromadian-ukrainy-do-sudovoi-systemy

Конституційний Суд України. Конституційні скарги. URL: https://ccu.gov.ua/novyna/konstytuciyni-skargy

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-18

Номер

Розділ

Розділ 2. Конституційне право; муніципальне право