Держава і революції. Частина VІI. Формування консолідованого, соціально-захищеного суспільства як провідна функція держави, що гарантує її існування, стабільний розвиток та національну безпеку

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.70.15

Ключові слова:

революція, суспільство, аристократія, меритократія, лібералізм, мінімальна держава, олігархія, соціальна держава, міжрегіональні економічні та господарські зв’язки, етатизм, консерватизм

Анотація

Стаття присвячена проблематиці формування консолідованого, соціально-захищеного суспільства як найважливішій функції держави, що гарантує її існування, стабільний розвиток та національну безпеку.

З’ясовано, що реальним фундаментом державності є не фантастичні революційні ідеї і новації, а сила держави, державний апарат і силові структури, що необхідні для утвердження влади та втілення у життя владних рішень.

Вказано на переваги аристократично-меритократичного правління, і, водночас, наголошено, що навіть владарювання «поганого» правителя є кращим, ніж авантюрна спроба його повалення.

Охарактеризовано рівень життєздатності нових режимів, утворених шляхом народної революції і військового перевороту.

Обґрунтовано думку про те, що саме держава сприяє формуванню народу як єдиної політичної спільноти, що вимагає від неї активної творчої діяльності та налагодження внутрішніх міжрегіональних економічних і господарських зв’язків, які повинні згуртувати суспільство та забезпечити його добробут. Зауважено, що ліберальний курс «мінімальної» держави є згубним, оскільки він унеможливлює розвиток зазначених зв’язків, виключає здатність держави до розвитку, робить її залежною від іноземців і є вигідним для панування клептократії та олігархії. Зазначено, що досвід багатьох країн світу вказує на доречність антиліберальної політики.

Вказано, що утвердження середнього класу та соціальної держави, як важливі засади суспільної стабільності, тісно споріднені з ідеями держави загального благоденства, патерналістської, етатистської держави, а також розкрито основні засади діяльності останньої.

Наголошено на неприпустимості прославляння революцій. Вказано на необхідність виховання громадянської свідомості на засадах етатизму і консерватизму. Висвітлено й узагальнено основні засади формування консолідованого, соціально-захищеного суспільства і попередження революцій тощо.

Посилання

Міжнародне право: навчальний посібник / за ред. М.В. Буроменського. Київ : Юрінком Інтер, 2006. 336 с.

Макиавелли Н. Государь; Рассуждения о первой декаде Тита Ливия. Санкт-Петербург : Азбука- классика, 2008. 272 с.

Шершеневичъ Г.Ф. Общая теорія права. Выпускъ первый. Москва: Изданіе Бр. Башмаковыхъ. 1910. 813 с.

Гумпловичъ Л. Общее ученіе о государствѣ.Санктъ-Петербургъ. 1910. 516 с.

Оборотов Ю.Н. Содержание аксиосферы государства. Актуальні проблеми держави і права. 2008. Вип. 40. С. 223-231.

Кухта Б. Аристократія / Політична наука. Словник: категорії, поняття і терміни / за ред. Б. Кухти. Львів: Кальварія, 2003. С. 28-29.

Оборотов Ю.Н. Современное государство: основы теории: учебный курс. Одесса : Астропринт, 1998. 132 с.

Оверченко М. Рынок кончился. Экономика. Экономическая теория. Ведомости. 2009. № 25 (1) февраль. С. 1.

Оверченко М. Рынок кончился. Finance.ua. 10.01.2009. URL: https://news.finance.ua/ru/news/-/148439/ rynok-konchilsya (дата обращения: 04.12.2021).

Архитектор макроэкономики (Джон Мейнард Кейнс и его макроэкономическая теория) / Г. Пайда и др. Ростов-на-Дону : Феникс, 1997.

Collected Writing of Maynard Keynes / editor Donald Moggridge. London : Cambridge University Press, 1980. Vol. 25.

Сисягин С.П. Современные взгляды на государственное регулирование рынка. Ветеринарная патология. 2005. № 4. С. 21-24.

Филонич В.С. Экономический этатизм/ Вісник Міжнародного Слов’янського університету. Серія: Економічні науки. 2005. 8, № 1-2. С. 68-70.

Коркуновъ Н.М. Русское государственное право. Т. 1. Введеніе и общая часть. Изданіе шестое, подъ редакціей и съ дополненіями М.Б. Горенберга, приватъ-доцента С.-Петербургскаго Университета. Санктъ- Петербургъ : Типографія М.М. Стасюлевича. Вас. остр., 5 л., 28. 1909.

Мироненко О.М. Арістотель / Юридична енциклопедія : в 6 т. / за ред. Ю.С. Шемшученка. Київ:

«Українська енциклопедія» ім. М.П. Бажана, 1998. Т. 1: А – Г. URL: https://leksika.com.ua/18780226/legal/ aristotel (дата звернення: 24.12.2021).

История политических и правовых учений: Учебник для вузов / под общ. ред. акад. РАН, д.ю.н., проф. В.С. Нерсесянца. 4-е изд., перераб. и доп. Москва : Норма, 2006. 944 с.

Сучасний тлумачний словник української мови: 65 000 слів / за заг. ред. д-ра філол. наук, проф. В.В. Дубічинського. Харків : ВД «ШКОЛА», 2006. 1008 с.

Köst E. Juristisches Wörterbuch. Bremen, 1961.

La Grande Encyclopédiques Larousse. 1961. T. 4. Art. «Etatisme».

Большая советская энциклопедия: в 30 томах / гл. ред. А.М. Прохоров. Изд. 3-е. Москва : Советская энциклопедия, 1978. Т. 30. Экслибрис – Яя, 1978. 632 с.

Лисенков С.Л. Етатизм / Юридична енциклопедія: в 6 т. / за ред. Ю.С. Шемшученка. Київ: «Українська енциклопедія» ім. М.П. Бажана, 1999. Т. 2: Д – Й. С. 367.

Мамут Л.С. Этатизм и анархизм как типы политического сознания (домарксистский период). Москва : Наука, 1989. 256 с.

Мюллер А. Элементы государственного искусства. Санкт-Петербург, 1809.

Фихте И.Г. Замкнутое торговое государство. Москва, 1923.

Штаммлер Р. Закономерность правового порядка и народного хозяйства. Киев, 1904.

Чичерин Б.Н. История политических учений: в 5 т. Москва, 1877. Ч. 4. 614 с.

Щекотихин В.Н. Этатизм и его роль в укреплении современной государственности: зарубежный опыт и российские тенденции. Вестник ВолГУ. Серия 4. 2008. № 1 (13). С. 115-122.

Берк Э. Размышления о революции во Франции и заседаниях некоторых обществ в Лондоне, относящихся к этому событию / сокращенный перевод с английского Е.И. Гельфанд. Москва : Рудомино. 1993. 144 с.

Берк Э. Размышления о революции во Франции и о прениях в некоторых лондонских обществах касательно сего события, содержащиеся в письме, предполагавшемся быть отправленным некоему благородному господину в Париж / пер. с англ. С. Векслер / под ред. А. Бабича. London: Overseas Publications Interchange Ltd, 1992. 411 с.

Крижановський А.Ф. Правопорядок суверенної України: становлення та тенденції розвитку (загальнотеоретичне дослідження): дис. д-ра юрид. наук : 12.00.01. Одеса, 2009. 469 с.

Менделеев Д.И. О покровительственной системе. Письмо Николаю II (июнь 1897 г.) / Документ хранится в Музее им. Д.И. Менделеева при Ленинградском Государственном ордена Ленина университете им. А.А. Жданова под №№ Ю37П и 1050/6.

Камю А. Бунтующий человек. Философия. Политика. Искусство / перевод с французского. Москва : Политиздат, 1990. 415 с.

Душенко К.В. Большая книга афоризмов. Издание 6-е, исправленное. Москва : Издательство ЭКСМО- Пресс, 2002. 1056 с.

История Древнего Рима: учебник для вузов по специальности «История» / В.И. Кузищин и др.; под ред. В.И. Кузищина. 4-е издание, переработанное и дополненное. Москва : Высшая школа, 2000. 383 с.

Histoire de la Révolution de France: précédée de l’exposé rapide des administrations successives qui ont déterminé cette Révolution mémorable. Garnery, 1797. 410 p.

Гусев В.А. Консервативные идеологии. Социс. 1994. № 11. С. 129-135.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-18

Номер

Розділ

Розділ 2. Конституційне право; муніципальне право