Правові знання в системі вищої освіти неюридичних спеціальностей

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.70.11

Ключові слова:

правознавство, правова освіта, заклади вищої освіти, правничі навчальні дисципліни, методика викладання

Анотація

Стаття присвячена місцю та ролі правових знань в системі вищої освіти неюридичних спеціальностей. Спростовується хибне переконання про те, що правові знання потрібні лише фаховим юристам. З огляду на потреби розвитку верховенства права в Україні, ці знання є цінними і необхідними для всіх громадян. Особливе значення правові знання мають для людей з вищою (у тому числі неюридичною) освітою, адже вони покликані до будівництва Української державності – її політики, економіки, промисловості, освіти, культури тощо. Саме тому вивчення правничих навчальних дисциплін у закладах вищої освіти є надзвичайно важливим.

Проаналізовано співвідношення понять юридичної освіти та правової освіти. При цьому, юридична освіта охарактеризована як фахова підготовка майбутніх суддів, прокурорів, адвокатів та інших правознавців. Натомість правова освіта полягає у здобутті знань про державно-правові явища усіма члена суспільства. Досліджено нормативно-правову базу стосовно правової освіти, її переваги та недоліки. Виявлено потребу в правничих вміннях і компетентностях відповідно до затверджених стандартів вищої освіти неюридичних спеціальностей. Наголошено на необхідності розробки та прийняття окремого закону про правову освіту населення України. Запропоновано градацію обсягу правових знань залежно від особливостей конкретної неюридичної спеціальності вищої освіти.

Узагальнено досвід кафедри основ права України юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка щодо викладання правничих навчальних дисциплін на неюридичних факультетах. Дидактична методика у цьому напрямі повинна полягати у доступному та лаконічному, але водночас повному та інформативному наданні правових знань, тренуванні навичків і вмінь, їхньому засвоєнні й апробації. Відповідно існує потреба розробки та публікації окремих підручників, навчальних посібників, практикумів, робочих програм та інших матеріалів на правничу тематику для студентів неюридичних спеціальностей. Обґрунтовано доцільність функціонування в структурі класичного університету спеціалізованого підрозділу (кафедри), який забезпечує надання правових знань студентам неюридичних спеціальностей.

Посилання

Лісовий В. С. Знання. Енциклопедія сучасної України. URL: http://esu.com.ua/search_articles. php?id=16856.

Шульга А. М. Знання права (правоінформованість) як складова правосвідомості особи. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Кразіна. Серія «Право». 2018. Вип. 25. С. 25–28.

Рекотов П. Правова освіти у закладах вищої освіти неюридичного профілю. Право та державне управління. 2018. № 3 (32). Т. 1. С. 20–25.

Коваленко Н. Правова культура студентів неюридичних вищих навчальних закладів (концептуальний рівень). Часопис Київського університету права. 2005. № 4. С. 83–86.

Черниш Н. Формування правових компетентностей при підготовці фахівців неюридичних спеціальностей. Дидаскал. 2020. № 20. С. 41–43.

Макарова О. В. Правові основи регулювання правової освіти в Україні. Вісник Академії адвокатури України. 2012. Ч. 3 (25). С. 83–89.

Орлова В. О., Ангелов Г. В. Правова освіта студентів як запорука реалізації їхніх прав та обов’язків у процесі соціалізації. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». 2018. Вип. 1. Т. 1. С. 66–70.

Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 061 «Журналістика» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти: наказ Міністерства освіти і науки України від 20.06.2019 № 864. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2021/07/28/061-Zhurnalistyka- bakalavr.28.07-1.pdf.

Gądek A. Cele edukacji prawnej w uczelniach nieprawniczych. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. 2011. Nr 1. T. 18. S. 173–185.

Ляпунова Н. М. Викладання правових дисциплін у вищих навчальних закладах неюридичного напрямку: проблеми і перспективи. Вісник КДПУ імені Михайла Остроградського. 2007. № 5 (46). Ч. 1. С. 167–169.

Про Національну програму правової освіти населення: указ Президента України від 18.10.2001 № 992/2001. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/992/2001#Text.

Про вищу освіту: закон України від 01.07.2014 № 1556-VII. Відомості Верховної Ради України. 2014.№ 37-38. Ст. 2004.

Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (1661-2016): монографія / за заг. ред. В. М. Бурдіна, В. Т. Нора, І. Й. Бойка. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. 288 с.

Чужикова В. Г. Методика викладання права. Київ: КНЕУ, 2009. 425 с.

Купчак М. Я., Повстин О. В., Гонтар З. Г. Методика викладання правових дисциплін у вищих навчальних закладах ДСНС України. Вісник ЛДУ БЖД. 2016. № 13. С. 196–205.

Семків В. О., Шандра Р. С. Інтелектуальна власність: підручник для студентів неюридичних факультетів. Львів: Галицький друкар, 2015. 280 с.

Бедрій М. М., Сирко М. В. Теоретичні основи адміністративного права: навч. посіб. для студентів неюридичних факультетів. Львів: Сполом, 2018. 120 с.

Шандра Р. С., Бедрій М. М. Правова освіченість здобувачів вищої неюридичної освіти у контексті становлення правової держави в Україні: соціологічно-правовий аспект. Соціологія права. 2021. Вип. 1 (36). С. 47–52.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-18

Номер

Розділ

Розділ 1. Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень