Учення щодо мети кримінального покарання в європейській політико-правовій думці нового часу

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.70.10

Ключові слова:

покарання, право, держава, злочин, злочинність, теорія, справедливість

Анотація

Розглядаються вчення щодо мети покарання у політико-правовій думці Нового часу. Увага акцентується на сутності покарання у працях тогочасних мислителів, його властивостях, доцільності тих або інших видів покарання. Констатується той факт, що заклик щодо гуманного ставлення до злочинців та засудження жорстоких покарань пролунав ще на початку XVI ст. Пізніше на кримінально-правових теоріях, у тому числі й теорії покарання, позначилися ідеї природно-правової доктрини. У Новий час набули популярності абсолютна і відносна теорії покарання. У зв’язку з цим стисло характеризуються погляди щодо мети покарання І.Канта, Г.В.Ф. Гегеля, Ч. Ломброзо, Е. Феррі, Р. Гарофало, І. Бентама, П.Й.А. Фейєрбаха, О.Ф. Кістяківського, Дж. Говарда, І.Я. Фойницького та ін. Встановлено, що з точки зору абсолютної теорії злочинець має бути покараний лише тому, що він здійснив злочин. Або ж злочинець підлягає покаранню заради торжества абсолютної ідеї. Будь-яка інша мета покарання не має значення. Покарання має бути неминучим і справедливим та відповідати злочину. Представники відносних теорій покарання знаходили виправдання та мету покарання не в ньому самому, а в тих результатах, які мають ним досягатися. Це може бути залякування, психологічний примус, виправлення, попередження інших злочинів тощо. Покарання розглядається як спосіб впливу на свідомість злочинця, воно має усунути злочинну волю останнього. Як бачимо, мислителі минулого розглядали покарання як кримінально-правову форму вирішення соціальних протиріч, антагонізму між суспільством і державою, між суспільством та особистістю. Соціально-політична ситуація сьогодення свідчить про зростаючу потребу у кримінальній репресії і вимагає ретельного теоретичного осмислення і законодавчого закріплення поняття, сутності покарання, системи покарань, а також розробки принципів і правового механізму призначення і виконання покарань. У звязку з цим досвід наших попередників щодо загальнотеоретичних проблем покарання може бути корисним і повчальним.

Посилання

Нильс Кристи. Пределы наказания. URL.: http://www.a-z.ru/assoc/sydebnprav/lib/n_cristy.htm

Богатирьов І.Г. Кримінальні покарання, не пов’язані з позбавленням волі (теорія і практика їх виконання кримінально-виконавчою інспекцією): автореф. дис. …д-ра юрид. наук: 12.00.08; Київський національний університет внутрішніх справ. Київ, 2006. 32 c.

Зубкова В.И. Уголовное наказание и его социальная роль: теория и практика. Монография. Москва: Норма, 2002. 304 с.

Зиньков Е.Н. Теория наказания в правовых учениях XVIII-XX вв.: дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.01. Владимир, 2006. URL.: https://www.dissercat.com/content/teoriya-nakazaniya-v-pravovykh-ucheniyakh-xviii-xx-vv

Кант И. Метафизика нравов. В 2-х ч. Кант И. Сочинения в шести томах. /за ред. В Ф. Асмуса. А. В. Гулыги, Т. И. Ойзермана. Москва: Мысль, 1965. Т.4. Ч.2. С. 256 С. 107–453.

Кант И. Критика практического разума. Кант, И. Сочинения в шести томах /за ред. В. Ф. Асмуса. А. В. Гулыги, Т. И. Ойзермана]. Москва: Мысль, 1965. (Философское наследие. Акад. наук СССР. Ин-т философии) Т. 4. Ч. 1. С. 311–504.

Гегель Г.В.Ф. Философия права. Пер. с нем.: Ред. и сост. Д.А. Керимов и В.С. Нерсесянц; Авт. вступ. ст. и примеч. В. С. Нерсесянц. Москва: Мысль, 1990. 524 с.

Оксамытный В.В. Уголовная политика Англии в свете правового утилитаризма И.Бентама. URL.: https://cyberleninka.ru/article/n/ugolovnaya-politika-anglii-v-svete-pravovogo-utilitarizma-i-bentama/viewer

Prof.Dr.WolfgangNaucke.PaulJohannAnselmRittervonFeuerbach.EnzyklopädiezurRechtsphilosophie.URL.: http://www.enzyklopaedie-rechtsphilosophie.net/autorenliste/19-beitraege/100-feuerbach-paul-johann-anselm- ritter-von

Кистяковский А. Ф. Элементарный учебник общего уголовного права. Общая часть. Киев, 1875. Т. 2. 413 с.

Таганцев Н. С. Русское уголовное право. Часть Общая: лекции. Москва, 1994. Т. 2. 358 с.

Фойницкий И. Я. Уголовное право. Учение о наказании: лекции. Санкт-Петербург: Типо- лит. Х. Ш. Гельперн, 1886. 450 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-18

Номер

Розділ

Розділ 1. Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень