Методологія дослідження юридичного обов’язку повнолітніх дітей піклуватися про своїх непрацездатних батьків та механізму його реалізації

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.70.6

Ключові слова:

методологія дослідження, теоретичний інструментарій наукового пошуку, гносеологічні принципи, наукові теорії, методологічні підходи, загальнонаукові методи пізнання, спеціально-наукові методи наукового пошуку

Анотація

В статті, на основі існуючих в сучасній юридичній науці підходів до трактування категорії методологія, визначено належний теоретичний інструментарій наукової розвідки юридичного обов’язку повнолітніх дітей піклуватися про своїх непрацездатних батьків та механізму його реалізації.

Встановлено, що незважаючи на достатньо тривалі доктринальні пошуки сутності методології дослідження, з приводу структури останньої досі точаться наукові дискусії. Визначено, що найбільш оптимальною є наступна структура методології наукового пошуку: гносеологічні принципи пізнання, що є основоположними ідеями, на яких ґрунтується наукова розвідка; наукові теорії, котрі являють собою систему логічно взаємопов’язаних обґрунтованих тверджень про соціально-правовий феномен; методологічні підходи, які обумовлюють загальну стратегію дослідження та його конкретний ракурс; методи, що являють собою сукупність прийомів та способів пізнання будь-якого явища правової дійсності.

На основі проведеного наукового пошуку зроблено висновок, що методологію дослідження юридичного обов’язку повнолітніх дітей піклуватися про своїх непрацездатних батьків та механізму його реалізації складають: а) принципи всебічності, повноти, об’єктивності, історизму; б) теорії юридичних обов’язків, конституційних обов’язків людини, механізму реалізації юридичних обов’язків; 3) діалектичний, системний, комплексний, аксіологічний методологічні підходи; 4) загальнонаукові методи аналізу та синтезу, індукції та дедукції, структурно-функціональний метод та спеціально-наукові методи дослідження, а саме: техніко-догматичний, порівняльний, компаративістський, правового моделювання. Наголошується, що ключову роль при здійсненні дослідження юридичного обов’язку повнолітніх дітей піклуватися про своїх непрацездатних батьків та механізму його реалізації відіграють методи наукового пошуку.

Посилання

Левченков О. І. Проблеми правового регулювання суспільних відносин: загальнотеоретичні аспекти : монографія. Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2012. 527 с.

Методологія. Словник української мови. Академічний тлумачний словник. URL: http://sum.in.ua/s/ metodologhija.

Бірта Г.О., Бургу Ю.Г. Методологія і організація наукових досліджень: навч. посібник. Київ: «Центр учбової літератури», 2014. 142 с.

Рабінович П. М. Методологія юридичної науки. Юридична енциклопедія : у 6 т. Київ : Вид-во «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 2001. Т.3. 792 с.

Керимов Д. А. Методология права (предмет, функции, проблемы философии права) : монография. 2-е изд. Москва : Аванта+, 2001. 560 с.

Кучук А. М. Методологія теорії держави і права. Теорія держави і права : підручник / кол. авт. ; кер. авт. кол. канд. юрид. наук, проф. Ю. А. Ведєрніков. Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ ; Ліра ЛТД, 2014. 486 с.

Петряев К. Д. Вопросы методологии исторической науки. Киев: Вища школа, 1971. 163 с.

Фаренік С. А. Логіка і методологія наукового дослідження. Київ: Вид-во УАДУ, 2000. 338 с.

Скакун О. Ф. Методы, общие (методологические) подходы и принципы в юридических исследованиях. Методологічні проблеми історико-правових досліджень: метеріали XXІІІ Міжнар. істор.-прав. конф. (м. Алушта, 24-26 вересня 2010 р.). Київ; Сімферополь, 2011. С. 19-27.

Боняк В. О. Органи охорони правопорядку України в сучасному вимірі: конституційно-правовий аспект: монографія. Дніпропетровськ: Ліра, 2015. 372 с.

Довбня С. О. Методологічні засади дослідження проблеми вітчизняного досвіду програмно-методичного забезпечення ігрової діяльності дітей дошкільного віку. Наукові записки Ніжинського державного ун-ту ім. М. Гоголя. Серія «Педагогіка і психологія». 2011. URL: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/2569/1/S_Dovbnya_%20 NNSPSP_4_PED_PI.pdf

Теорія держави і права: підруч. / кол. авт.; кер. авт. кол. Ю. А. Ведєрніков. 2-ге вид. перероб. і доп. Дніпропетровськ: Ліра ЛТД, 2015. 468 с.

Якимчук М. К. Проблеми управління в органах прокуратури України: теорія і практика : монографія. Київ : Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001. 440 с.

Дьячкова О.Н. Наукова теорія. Загальні проблеми філософії науки. Словник для аспірантів та здобувачів. URL: http://psychologis.com.ua/nauchnaya_teoriya-1.htm.

Юрчак І. Р. Обов’язки особи: теоретико-правовий вимір : автореф. дис. канд. юрид. наук : 12.00.01. Львів. 2017. 20 с.

Черновол О. П. Юридичні обов’язки людини і громадянина: теоретичні моделі правового забезпечення та реалізації : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01. Київ, 2019. 20 с.

Сердюк І. А. Інтерпретація поняття «методологічний підхід» у сучасній правничій науці. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2018. № 4 (97). С. 52-58.

Керимов Д. А. Философские основания политико-правовых исследований. Москва: Мысль, 1986. 332 c.

Кустовська О. В. Методологія системного підходу та наукових досліджень: курс лекцій. Тернопіль: Економічна думка, 2005. 124 с.

Шейко В. М., Кушнаренко Н. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: підручник. 5-те вид., стер. Київ : Знання, 2006. 307 с.

П’ятницька-Позднякова І. С. Основи наукових досліджень у вищій школі : навч. посібник. Київ, 2003. 116 с.

Фальковський А. О. До визначення поняття аксіологічного дослідницького підходу в методології юриспруденції. Актуальні проблеми держави і права. 2008. URL: http://www.apdp.in.ua/v40/11.pdf

Кочерган М. П. Поняття про методи наукового дослідження. URL: http://litmisto.org.ua/?p=15201

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-18

Номер

Розділ

Розділ 1. Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень