Тенденції наукових поглядів у сфері нормативно-правового забезпечення інформаційної безпеки України

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.70.3

Ключові слова:

інформаційна безпека України, забезпечення інформаційної безпеки, національна безпека, система, державна інформаційна політика

Анотація

У статті розглянуто концептуальні засади нормативно-правового забезпечення інформаційної безпеки в Україні з позицій різних дослідників. Проведений аналіз наукових джерел дозволив виявити, що нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки в цілому, так і на елементному рівні характеризується науковістю, системністю та має багато аспектів.

Нормативно-правове забезпечення є науково обґрунтована, послідовна система правових і інших засобів, за допомогою яких громадянське суспільство та держава здійснює вплив на інформаційні відносини і відносини, безпосередньо пов’язані з розробкою інформаційної безпеки, виходячи з черговості завдань та поставлених цілей, що виникають перед суспільством. Нормативно-правове забезпечення є більш широким поняттям порівняно з нормативно-правовим регулюванням.

Акцентовано увагу на основних завданнях державної інформаційної політики та з’ясована мета політики забезпечення інформаційної безпеки України, - це формування відкритого інформаційного суспільства, як простору цілісної держави, інтегрувального в світовий інформаційний простір з урахуванням національних особливостей і інтересів при забезпеченні інформаційної безпеки на внутрішньодержавному та міжнародному рівнях.

Виявлено недоліки державної інформаційної політики України в сучасних умовах, що пов’язані із недосконалістю нормативно-правової бази, відсутністю ефективної державної політики, недостатністю розвиненості національної інформаційно-комунікаційної інфраструктури.

Встановлено, що державна політика забезпечення інформаційної безпеки повинна базуватися на наукових і методологічних розробках, систематизованих і об’єднаних в єдину концепцію. Вона може бути представлена як сукупність національних цілей, інтересів і цінностей, стратегії та тактики, що розробляються та реалізуються державною владою для регулювання та вдосконалення безпосередньо процесів інформаційної взаємодії в усіх сферах життєдіяльності суспільства та держави.

На сьогодні одним із важливих напрямів стратегії нормативно-правового забезпечення інформаційної безпеки України є аналіз та удосконалення нормативно-правового регулювання в цій сфері.

Посилання

Ніщименко О. А. Інформаційна безпека України на сучасному етапі розвитку держави і суспільства / Наше право. 2016. № 1. С. 17–23.

Нашинець-Наумова А. Ю. Інформаційна безпека: питання правового регулювання. Київ: Видавничий дім «Гельветика», 2017. 168 с.

Баранов О. А. Правове забезпечення інформаційної сфери: теорія, методологія і практика. Київ: Едельвейс, 2014. 497 с.

Дзьобань О. П., Панфілов О. Ю., Чемчекаленко Р. А. Методологічний контекст дослідження проблеми інформаційної безпеки. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2014. № 2. С. 171–180.

Золотар О. О. Інформаційна безпека людини: теорія і практика : монографія. Київ : ТОВ «Видавничий дім «АртЕк», 2018. 446 с.

Заярний О. А. Правове забезпечення розвитку інформаційної сфери України: адміністративно-деліктний аспект: монографія. Київ: Видавничий дім «Гельветика», 2017. 700 с.

Максименко Ю. Є. Теоретико-правові засади забезпечення інформаційної безпеки України: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01. Київ, 2007. 236 с.

Золотар О. О. Інформаційна безпека людини: теорія і практика : монографія. Київ : ТОВ «Видавничий дім «АртЕк», 2018. 446 с.

Конституція України : Закон України від 08.06.1996 р. № 254к/96-ВР / Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

Ткачук Т.Ю. Правове забезпечення інформаційної безпеки в умовах інтеграції України : дис. док. юрид. наук : 12.00.07. Ужгород, 2019. 487 с.

Лисенко С. О. Конституційні засади розуміння інформаційної безпеки. Публічне урядування. 2016. № 4. С. 154–161.

Перун Т. С. Адміністративно-правовий механізм забезпечення інформаційної безпеки в Україні: дис.… канд. юрид. наук: 12.00.07. Львів, 2019. 268 с.

Хом’яков Д. О. Нормативно-правове регулювання інформаційної безпеки. Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави: збірник тез наукових доповідей науково-практичної конференції (Київ, 30 березня 2018 р.). Київ: НА СБУ, 2018. С. 182–184.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-18

Номер

Розділ

Розділ 1. Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень