Тенденції розвитку функцій адвокатури в Україні

Автор(и)

  • М. Стефанчук Доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри нотаріального, виконавчого процесу та адвокатури, прокуратури, судоустрою ННІ права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6239-9091

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2021.69.71

Ключові слова:

адвокатура, функції адвокатури, адвокатська діяльність, врядування адвокатської професії, тенденції розвитку

Анотація

У статті висвітлено деякі сучасні тенденції розвитку функцій адвокатури в Україні.

Констатовано, що однією із основних проблем, які зумовлюють необхідність подальшого удосконалення здійснення правосуддя, на сучасному етапі реформування його системи в Україні, визначено функціональну недосконалість системи адвокатури.

Метою статті визначено встановлення сучасних тенденцій розвитку функцій адвокатури в Україні та передумов, що їх детермінують, а також викладення власного бачення стосовно перспективних напрямів розвитку цього інституту.

Встановлено, що серед сучасних тенденцій розвитку функцій адвокатури в Україні можна виокремити: вибіркове та непослідовне впровадження адвокатської монополії на здійснення представництва іншої особи в суді; розширення контрольних повноважень держави щодо адвокатури з огляду на особливий потенціал адвокатської професії; обмеження прав органів адвокатського самоврядування у сфері формування суддівського корпусу через зміни у законодавчому підході до формування органів суддівського врядування, згідно з якими повноваження органів адвокатури у цій сфері втрачають ознаку безпосередності та стають суб’єктно опосередкованими; наявність передумов для зміни існуючої моделі врядування адвокатської професії.

Запропоновано перспективні напрями розвитку окреслених питань, що зводяться до правової регламентації державою права на доступ до суду з урахуванням вимог принципів рівності та справедливості, зокрема у питаннях можливості впливу на вартість послуг з представництва не лише її інтересів в суді, а й з урахуванням потреб та ресурсів окремих осіб; визначення пріоритету принципу конфіденційності адвокатської діяльності з метою уникнення ризику можливого конфлікту із завданнями адвокатури та сутністю адвокатської діяльності при розширенні контрольних повноважень держави стосовно адвокатури; модернізації моделі врядування адвокатської професії з переходом до моделі спільного регулювання, орієнтуючись на споживача правових послуг та досвід країн з високими показники ефективності функціонування системи правосуддя.

Посилання

Право адвокатів на самоуправління потребує додаткових механізмів реалізації. URL: https://zib.com.ua/ua/149866pravo_advokativ_na_samoupravlinnya_potrebue_dodatkovih_mehan.html (дата звернення: 18.01.2022 р.).

Про Стратегію розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 2021 – 2023 роки: Указ Президента України від 11 червня 2021 року № 231/2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/231/2021#Text (дата звернення: 18.01.2022 р.).

Кравчук В. М. Реформування інституту прокуратури: пропозиції до здійснення. Прокуратура України в умовах європейської інтеграції: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (19 травня 2016 року). К.: Національна академія прокуратури України, 2016. С. 162-165.

Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 5 липня 2012 р. № 5076-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17 (дата звернення: 18.01.2022 р.).

Проект Закону про внесення змін до Конституції України (щодо скасування адвокатської монополії) від 29 серпня 2019 р. № 1013. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66242 (дата звернення: 18.01.2022р.).

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення можливостей самопредставництва в суді органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб незалежно від порядку їх створення: Закон України від 18 грудня 2019 р. № 390-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/390-20#Text (дата звернення: 18.01.2022 р.).

Самопредставництво юросіб: рівняння з багатьма невідомими. URL: https://zib.com.ua/ua/141950samopredstavnictvo_yurosib_rivnyannya_z_bagatma_nevidomimi.html (дата звернення: 18.01.2022 р.).

Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження засобів масової зброї: Закон України від 6 грудня 2019 р. № 361-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#n831 (дата звернення: 18.01.2022 р.).

Бакаянова Н.М. Проблеми законодавчого визначення функцій адвокатури України. Адвокатура: минуле, сучасність та майбутнє : матер. X Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 6 листопада 2020 р.). Одеса, 2020. С. 28-31.

Іваницький С. О. Теоретичні основи організації адвокатури в Україні: монографія. К. : Інтерсервіс, 2017. 795 с.

Вільчик Т. Б. Інститут адвокатури України: нові підходи та тенденції розвитку. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2015. № 6. Том 1. С. 25-28.

Бірюкова А.М. Правовий статус адвоката і адвокатури: вітчизняна модель у контексті процесів глобалізації : дис. ... докт. юрид. наук : 12.00.10 / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Київ, 2019. 508с.

Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та деяких інших законодавчих актів України (щодо статусу і гарантій адвокатської діяльності та формування і роботи органів адвокатського самоврядування)» № 1794-1 від 4 лютого 2015 р. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53817 (дата звернення: 18.01.2022 р.); проект Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» № 9095 від 6 вересня 2018 р. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64557 (дата звернення: 18.01.2022 р.).

Бакаянова Н. М. Функціональні та організаційні основи адвокатури України :дис. ... докт. юрид. наук : 12.00.10 / Нац. ун-т «Одеська юридична академія». Одеса, 2017. 487с.

Фурса С.Я. Адвокатура крізь призму національної правової доктрини. Право України. 2019. № 12. С. 16-41.

Кращі практики врядування правничої професії. URL: https://newjustice.org.ua/wp-content/uploads/2017/09/New-Justice_Report_Bar_Hawley_Feb_2017_UKR.pdf (дата звернення: 18.01.2022 р.).

Яртых И. С. Адвокатура и власть. М.: Издательство «Юрлитинформ», 2003. 176 с.

Вільчик Т. Б. Регулювання адвокатської професії: світові тенденції. Адвокатура: минуле, сучасність та майбутнє : матер. X Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 6 листопада 2020 р.). Одеса, 2020. С. 607-611.

Наша судова система побудована так, що суди не виявляють довіри до адвокатів. URL: https://unba.org.ua/publications/7132-nasha-sudova-sistema-pobudovana-tak-sho-sudi-ne-viyavlyayut-doviri-do-advokativ.html (дата звернення: 18.01.2022 р.).

Постанова Великої Палати Верховного Суду від 6 травня 2020 року у справі № 160/9696/18 . URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/89961622 (дата звернення: 18.01.2022 р.).

Постанова Великої Палати Верховного Суду від 16 жовтня 2019 року у справі № 160/109/19. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/86365286 (дата звернення: 18.01.2022р.).

Левчишина О. Л. Розгляд та вирішення в адміністративному судочинстві України публічно-правових спорів за участю організацій саморегулівних професій : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Київський нац. ун- т ім. Тараса Шевченка. Київ, 2019. 198 с.

Олександр Новіков звернувся до Голови ВРУ: НАЗК вважає некоректним виключати членів кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури з переліку суб’єктів декларування. URL: https://nazk.gov.ua/uk/novyny/oleksandr-novikov-zvernuvsya-do-golovy-vru-nazk-vvazhaye-nekorektnym-vyklyuchaty-chleniv-kvalifikatsijno-dystsyplinarnyh-komisij-advokatury-z-pereliku-sub-yektiv-deklaruvannya/ (дата звернення: 18.01.2022 р.).

WJP Rule of Law Index. URL: https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/global/2021/ (дата звернення: 18.01.2022 р.).

Values and Identities of EU citizens. Special Eurobarometer 508. October-November 2020. URL: https://data.europa.eu/data/datasets/s2230-94-1-508-eng?locale=en (дата звернення: 18.01.2022 р.).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-15

Номер

Розділ

Розділ 10. Судоустрій; прокуратура та адвокатура