Концепція неюридичних спорів у судовій практиці України

Автор(и)

  • В. Заборовський Професор, доктор юридичних наук, професор кафедри цивільного права та процесу Ужгородського національного університету, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5845-7535
  • І. Переш Доцент, кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права Ужгородського національного університету, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3485-7278
  • А. Стойка Магістр права, асистент кафедри цивільного права та процесу Ужгородського національного університету, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2021.69.70

Ключові слова:

неюридичний спір, правосуддя, судовий захист, неефективний спосіб захисту, колективний позов

Анотація

В даній статті розкриваються проблемні питання, пов’язані з реалізацією конституційного права особи на судовий захист.

В рамках даного дослідження було проведено порівняння останніх редакцій положень Основного Закону, що визначають компетенцію судів загальної юрисдикції; а також розглянуті окремі думки суддів органу конституційної юрисдикції щодо редакції даної норми.

Для досягнення поставленої мети авторами була проаналізована актуальна практика вищого суду в системі судів загальної юрисдикції. На основі цього була сформулювала класифікація спорів, які не підлягають судовому розгляду, а саме справи: які мають політичний характер; що належать до виключної компетенції інших органів, або щодо яких відсутня правова регламентація; щодо яких особою обраний неефективний спосіб захисту; та справи, вирішення яких не матиме правових наслідків для прав, свобод та інтересів особи.

Робить застереження щодо запровадження обов’язкового досудового (позасудового) способу врегулювання спору, що суперечитиме попереднім правовим позиціям органу конституційної юрисдикції.

Досліджується знаменна сутність правосуддя взагалі та роль для нього розгляду справи по суті з винесенням справедливого рішення, де останнє виступатиме одиничним актом суспільної справедливості.

Актуалізується питання щодо того, що відсутність будь-якого іншого засобу правового захисту підірве саму суть закону доти, доки він є відмовою в правосудді. Самі ж спори є засобами виявлення права.

Проведене дослідження дає можливість дійти до висновку, що окремі види неюридичних спорів, зокрема ті, що законодавчо не регламентовані та ті, що не матимуть безпосереднього наслідку на права та інтереси особи, можуть привести таку особу в стан епістемічної амбівалентності, що є недопустимим у правовій державі.

Посилання

Конституція України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР. Голос України. 1996. № 128.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «Кампус Коттон клаб» щодо офіційного тлумачення положення частини другої статті 124 Конституції України (справа про досудове врегулювання спорів) від 9 липня 2002 р. № 15-рп/2002. Вісник Конституційного Суду України. 2002. № 4. С. 17.

Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) : Закон України від 2 червня 2016 р. № 1401-VIII. Голос України. 2016. № 118.

Реальный словарь классическихъ древностей по Любкеру / под ред. членов Общества классической филологии и педагогики Ф. Гельбке, Л. Геориевского, Ф. Зелинского, В. Канского, М. Куторги, П. Никитина. Санкт-Петербургъ : Изд. Общества классической филологии и педагогики, 1885. 1552 с.

Назаров И.Д. Категория правосудия в истории общественной мысли : дисс. … канд. филос. наук : 09.00.05. Иваново, 2016. 174 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / уклад. і гол. ред.. В.Т. Бусел. Київ ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005. 1728 с.

Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка : в 4-х т. 2-е изд. испр. и знач. умнож. Санкт-Петербург ; Москва : Изд. М.О. Вольфа, 1882. Т. 3 : П. 576 с.

Правосудие в современном мире : монография / В.М. Лебедев и др. ; под ред. В.М. Лебедева, Т.Я. Хабриевой. 2-е изд., доп. и перераб. Москва : НОРМА, 2017. 784 с.

Merriam-Webster Dictionary. Justice. 2021. URL: https://www.merriam-webster.com/dictionary/justice

Васьковский Е.В. Курс гражданского процесса. Субъекты и объекты процесса, процессуальные отношения и действия. Москва : Статут, 2016. 624 с. (Классика гражданского процесса).

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень абзаців третього, четвертого, п'ятого статті 248-3 Цивільного процесуального кодексу України та за конституційними зверненнями громадян Будинської Світлани Олександрівни і Ковриги Сергія Володимировича щодо офіційного тлумачення положення абзацу четвертого статті 248-3 Цивільного процесуального кодексу України (справа щодо конституційності статті 248-3 ЦПК України) від 23 травня 2001 р. № 6-рп/2001. Офіційний вісник України. 2001. № 22. Ст. 1004.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянки Дзюби Галини Павлівни щодо офіційного тлумачення частини другої статті 55 Конституції України та статті 248-2 Цивільного процесуального кодексу України (справа громадянки Дзюби Г.П. щодо права на оскарження в суді неправомірних дій посадової особи) від 25 листопада 1997 р. № 6-зп. Офіційний вісник України. 2003. № 28. Ст. 1377.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Осетрова Сергія Володимировича щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 55 Конституції України, частини другої статті 2, пункту 2 частини третьої статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України, частини третьої статті 110, частини другої статті 236 Кримінально-процесуального кодексу України та конституційним поданням Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ щодо офіційного тлумачення положень статей 97, 110, 234, 236 Кримінально-процесуального кодексу України, статей 3, 4, 17 Кодексу адміністративного судочинства України в аспекті статті 55 Конституції України (справа про оскарження бездіяльності суб'єктів владних повноважень щодо заяв про злочини) від 14 грудня 2011 р. № 19-рп/2011. Вісник Конституційного Суду України. 2012. № 1. С. 84.

Окрема думка судді Конституційного Суду України Гультая М.М. стосовно Висновку Конституційного Суду України у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) вимогам статей 157 і 158 Конституції України від 27 січня 2016 р. Вісник Конституційного Суду України. 2016. № 2-3. С. 109.

Окрема думка судді Конституційного Суду України Мельника М.І. стосовно Висновку Конституційного Суду України у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) вимогам статей 157 і 158 Конституції України від 27 січня 2016 р. Вісник Конституційного Суду України. 2016. № 2-3. С. 71.

Гаджиев Г.А. Этические основы философско-правовой категории «общее благо» в контексте конституционной экономики. Философия права в начале ХХІ столетия через призму конституционализма и конституционной экономики : по итогам совмест. заседания Московско-Петербургского филос. клуба с судьями Конституционного Суда Российской Федерации (г. Санкт-Петербург, 23 октября, 2009 г.) / сост. П.Д. Баренбойм, А.В. Захаров. Москва : Летний сад, 2010. 320 с.

Постанова Верховного Суду від 26 лютого 2019 р. у справі № 9901/787/18. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/80427799

Постанова Верховного Суду від 26 лютого 2019 р. у справі № 9901/663/18. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/80427442

Постанова Верховного Суду від 5 лютого 2019 р. у справі № 9901/638/18. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/79958174

Постанова Верховного Суду України від 15 листопада 2016 р. у справі № 800/301/16. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/63445933

Постанова Верховного Суду від 6 лютого 2019 р. у справі № 705/748/17. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/79883388

Постанова Верховного Суду від 3 квітня 2018 р. у справі № 820/5586/16. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/73369166

Дворкин Р. О правах всерьез / пер. с англ. М.Д. Лахути, Л.Б. Макеевой. Москва : РОССПЭН, 2004. 392 с.

Постанова Верховного Суду від 30 червня 2020 р. у справі № 317/2777/17. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/90458903

Постанова Верховного Суду від 26 лютого 2020 р. у справі № 210/5659/18. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/88138146

Постанова Верховного Суду від 11 вересня 2019 р. у справі № 523/4139/17. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/84344063

Постанова Верховного Суду від 23 березня 2021 р. у справі № 761/3540/20. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/96179831

Постанова Верховного Суду від 20 березня 2019 р. у справі № 804/4177/17. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/81171450

Постанова Верховного Суду від 1 жовтня 2019 р. у справі № 916/2721/18. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/84788861

Постанова Верховного Суду від 27 березня 2019 р. у справі № 826/4734/16. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/81014006

Постанова Верховного Суду від 30 січня 2019 р. у справі № 818/1526/18. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/79684962

Постанова Верховного Суду від 23 вересня 2019 р. у справі № 635/172/19. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/84583087

Постанова Верховного Суду від 5 червня 2019 р. у справі № 908/1568/18. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/82420676

Постанова Верховного Суду від 20 березня 2019 р. у справі № 808/3230/17. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/80854808

Постанова Верховного Суду від 15 травня 2019 р. у справі № 757/12726/18-ц. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/82120695

Judgment of the European Court of Human Rights in the case «Boulois v. Luxembourg» on April 3, 2012 (Application № 37575/04). URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-110164

Joint Dissenting Opinion of Judges Tulkens and Yudkivska in Judgment of the European Court of Human Rights in the case «Boulois v. Luxembourg» on April 3, 2012 (Application № 37575/04). URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-110164

Opinion Dissidente du Jude Pinto de Albuquerque en affaires de la Cour européenne des droits de l'homme «Károly Nagy c. Hongrie» le 14 septembre 2017 (Requête № 56665/09). URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-177136

Ненашев М.М. Юридические предпосылки спора о праве. Журнал российского права. 2007. № 8 (128). С. 28-37.

Постанова Верховного Суду від 6 травня 2020 р. у справі № 826/6968/17. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/89238390

Постанова Верховного Суду від 3 листопада 2020 р. справі № 917/1964/19. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/93268581

Постанова Верховного Суду від 7 листопада 2018 р. у справі № 295/4481/16-ц. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/78680684

Постанова Верховного Суду від 13 березня 2018 р. у справі № 914/881/17. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/72819699

Постанова Верховного Суду від 20 березня 2019 р. у справі № 810/5854/14. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/81171432

Постанова Верховного Суду від 13 березня 2019 р. у справі № 712/7385/17. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/81014004

Постанова Верховного Суду від 3 лютого 2021 р. у справі № 826/9464/18. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/95177480

Постанова Верховного Суду від 26 березня 2019 р. у справі № 807/1456/17. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/81329392

Постанова Великої Палати Верховного Суду від 12 лютого 2019 р. у справі № 826/7380/15. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/80427413

Постанова Верховного Суду від 18 грудня 2019 р. у справі № 202/9731/14-ц. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/86876872

Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів : Закон України від 3 жовтня 2017 р. № 2147-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2017. № 48. Ст. 436.

Постанова Верховного Суду від 05 червня 2018 року у справі № 338/180/17. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/74963905

Постанова Північного апеляційного господарського суду від 26 листопада 2019 р. у справі № 910/4178/19. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/85935584

Постанова Верховного Суду від 12 грудня 2018 р. у справі № 399/142/16-ц. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/79298376

Постанова Верховного Суду від 19 лютого 2020 р. у справі № 560/4030/18. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/87826891

Постанова Верховного Суду від 6 лютого 2019 р. у справі № 522/12901/17-ц. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/79988757

Постанова Верховного Суду від 11 лютого 2020 р. у справі № 234/18252/18. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/87732950

Постанова Верховного Суду від 26 червня 2019 р. у справі № 824/1115/18-а. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/82885770

Постанова Верховного Суду від 11 вересня 2019 р. у справі № 826/1773/18. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/84975980

Постанова Верховного Суду від 26 січня 2021 р. у справі № 522/1528/15-ц. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/95509407

Jugement de la Cour européenne des droits de l'homme «Stegarescu Et Bahrin c. Portugal» le 6 avril 2010 (Requête № 46194/06). URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-97971

Висновок Конституційного Суду України у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) вимогам статей 157 і 158 Конституції України від 20 січня 2016 р. № 1-в/2016. Офіційний вісник України. 2016. № 11. Ст. 477.

Окрема думка судді Конституційного Суду України Сліденка І.Д. стосовно Висновку Конституційного Суду України у справі за зверненням Верховної Ради України щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо правосуддя вимогам статей 157 і 158 Конституції України від 27 січня 2016 р. Вісник Конституційного Суду України. 2016. № 2-3. С. 132.

Герасимова А.Е. Конституционные основы права на судебную защиту в США : дисс. … канд. юрид. наук : 12.00.02. Москва, 2015. 182 с.

Кант И. Метафизика нравов. Собрание сочинений в 8-ми т. / пер. с нем. С.Я. Шейнман-Топштейн, Ц.Г. Арзаканьян ; под общ. ред. А.В. Гулыги. Москва : Чоро, 1994. Т. 6. 636 с.

Афонасин Е.В., Дидикин А.Б. Философия права. Учеб. пособ. Новосибирск : Новосибирский гос. ун-т, 2006. 92 с.

Dworkin R. Judicial Discretion. Journal of Philosophy. 1963. Vol. 60. Issue 21. рр. 624-638.

Schlag P. The Aesthetics of American Law. Harvard Law Review. 2002. N 115. рр. 1047-1116.

Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. Петроград : юридический книжный склад «Право», 1917. 234 с.

Гаджиев Г.А. Онтология права (критическое исследование юридического концепта действительности) : монография. Москва : Норма : ИНФРА-М, 2013. 320 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-15

Номер

Розділ

Розділ 10. Судоустрій; прокуратура та адвокатура