Способи введення в оману суду або іншого уповноваженого органу

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2021.69.67

Ключові слова:

спосіб вчинення, підготовка, приховання, завідомо неправдиві показання, завідомо неправдивий висновок експерта, підроблені докази, неправдивий звіт оцінювача майна, неправильний переклад

Анотація

У статті розглянуто та обґрунтовано необхідність встановлення способу вчинення кримінального правопорушення, як центрального елементу криміналістичної характеристики. Проаналізовано та вивчено роботи провідних вітчизняних та зарубіжних вчених, які в своїх працях досліджували поняття спосіб кримінального правопорушення, його значення  та взаємозв’язок з іншими елементами криміналістичної характеристики. Всебічно досліджено поняття спосіб вчинення кримінального правопорушення. Встановлено, що більшість криміналістів до способу вчинення кримінального правопорушення включають певну систему дій яка включає в себе дії по підготовці, вчиненню і прихованню. Виявлено необхідність розроблення класифікації способів вчинення завідомо неправдивого способу введенню в оману суду або іншого уповноваженого органу, яка дозволить слідчому встановити ще невідомі елементі криміналістичної характеристики, визначити слідчі ситуації які склалися під час розслідування, вчасно оцінювати одержані показання та інші докази.

Проведено аналіз ст.384 КК України та в залежності від способу дії та її змісту виділені наступні способи введення в оману суду або іншого уповноваженого органу:

  1. Надання завідомо неправдивих показань.
  2. Складання та/або надання завідомо неправдивого висновку експерта.
  3. Подання завідомо недостовірних, або підроблених доказів.
  4. Складання та/або подання завідомо неправдивого звіту оцінювача.
  5. Складання та/або подання завідомо неправдивого перекладу.

У статі детально розглянуть виділені автором способи вчинення  надання завідомо неправдивих показань, які містять в собі дії по підготовці, вчиненню та прихованню. Висвітлені способи вчинення складання завідомо неправдивого висновку експерта в залежності від структури даного документа. Проаналізовано поняття доказів та встановлено способи подання завідомо недостовірних або підроблених доказів. В залежності від процедури оцінки майна та майнових прав автором виділені способи підготовки, вчинення та приховання складання та подання завідомо неправдивого звіту оцінювача. Визначено способи завідомо неправильного перекладу.

Посилання

Колесниченко А.Н. Коновалова В.Е. Криминалістическая характеристика преступлений : учебное пособие / А. Н. Колесниченко, В. Е. Коновалова. Харьков : Юрид. ин-т, 1985. 92 с.

Бахин В.П. Криминилистика. Проблемы и мнения (1962-2002 гг.).Киев, 2002. 268 с.

Шепітько В.Ю. Криміналістика : курс лекцій. Харків : Одиссей, 2003. 314 с.

Криміналістика : підручник : у 2 т. Т. 2 / за ред. А. Ф. Волобуєва. Харків, Харківський нац. ун-т внутр. справ, 2017. 312 с.

Криміналістика : підручник / В.Ю. Шепітько та ін. Київ : Ін Юре, 2016. 636 с.

Криміналістика : підручник / за ред. В.М. Глібко. Київ : Ін Юре, 2004. 728 с.

Криміналістика : підручник : Допущено МВС України / В.Д. Берназ та ін.. Харків : ХНУВС, 2011. 665 с.

Котлубаєва К.С. Способи завідомо неправдивих показань. Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. «Проблеми вдосконалення правового забезпечення 288 прав і свобод людини і громадянина» (м. Запоріжжя, 24-25 червня 2016 р.). Запоріжжя, 2016. С. 125-128.

Котлубаєва К.С. Завідомо неправдивий висновок експерта: способи вчинення. Актуальні питання судової експертизи та криміналістики : збірник матеріалів міжнарнародно науково-практичної конференції, присвяч. 95-річчю створення Харківського НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса (Харків, 10–11 жовтня 2018 р.). Харків : Право, 2018. С.113-114.

Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 № 4651-VI (в ред. від 08.08.2021 р.). URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/465117?find=1&text=%E4%EE%EA%E0%E7%E8#w18 (дата звернення 07.02.2022)

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-15

Номер

Розділ

Розділ 9. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність