Проблеми розподілу процесуальних витрат при звільненні особи від кримінальної відповідальності

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2021.69.66

Ключові слова:

процесуальні витрати в кримінальному провадженні, види процесуальних витрат, розподіл процесуальних витрат у кримінальному провадженні, визначення розміру процесуальних витрат у кримінальному провадженні, рішення щодо процесуальних витрат

Анотація

У статті досліджуються актуальні для правозастосовної практики проблеми, пов’язані з усвідомленням правового змісту статей 118 та 124–126 КПК України. На підставі узагальнення судової практики судів першої, апеляційної та касаційної інстанції зроблено висновок, що в Україні склалася неодноманітна судова практика розподілу процесуальних витрат стосовно осіб, кримінальне провадження щодо яких закрито, та правомірності стягнення з обвинуваченого на користь держави процесуальних витрат, пов’язаних із залученням експерта. Автори констатують, що кримінальне судочинство належить до ресурсовитратних видів державної діяльності, що обумовлюється багатьма факторами, зокрема тим, що ефективна протидія кримінальним правопорушенням та вирішення завдань кримінального провадження вимагає наявності в державі системи кримінальної юстиції, яка має об’єднувати органи та установи, наділені повноваженнями проводити досудове розслідування, здійснювати нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування, судовий контроль, судовий розгляд кримінальних проваджень, перегляд судових рішень, виконання покарань, створення та належне функціонування інституцій, що забезпечують здійснення захисту, представництва та надання інших видів правничої допомоги на професійній основі тощо.

Враховуючи значну вартість кримінального провадження, майже всі витрати, пов’язані з ним, покладаються на державу. Це не є випадковим, оскільки шляхом кримінального провадження реалізується публічний інтерес, виражений у ст. 2 КПК у вигляді завдань кримінального провадження. Разом з тим деякі процесуальні витрати доцільно стягувати з осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. Втім, питанням розподілу процесуальних витрат у кримінальному проваджені науковці приділяли недостатньо уваги. Це обумовило наявність дефектів нормативного регулювання в КПК України, які були успадковані ще з КПК 1960 р. Констатуючи відсутність єдності правозастосовної практики та підходів суддів до тлумачення положень глави 8 КПК «Процесуальні витрати», автори мету статті бачать у з’ясуванні сутності процесуальних витрат у кримінальному провадженні, вирішенні питання про їх розподіл під час закриття кримінального провадження на стадії досудового розслідування чи під час судового розгляду, зокрема звільненні особи від кримінальної відповідальності, а також про те, чи підлягають стягненню з обвинуваченого на користь держави процесуальні витрати, пов’язані із залученням експерта, у випадку закриття кримінального провадження та здійснення доктринального тлумачення положень п. 3 ч. 1 ст. 118 КПК стосовно визначення поняття витрат, пов’язаних із залученням експертів до участі в кримінальному провадженні, в їх системному поєднанні з Законом України «Про судову експертизу».

Посилання

Кримінальний-процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 р. № 4651-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/кримінальний%20процесуальний%20кодекс%20україни (дата звернення: 15.01.2022).

Капліна О. В. Проблеми визначення та розподілу процесуальних витрат у кримінальному провадженні. Проблеми законності. 2019. Випуск 144. С. 170–178.

Ухвала Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 9 квітня 2021 р. у справі № 203/241/17, провадження № 1-кп/0203/38/2021. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/96148670 (дата звернення: 15.01.2022).

Ухвала Дніпровського апеляційного суду від 23 червня 2021 р. у справі № 203/241/17, провадження № 11-кп/803/1562/21. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/98109966 (дата звернення: 15.01.2022).

Ухвала Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області від 22 грудня 2020 р. у справі № 348/1527/20, провадження № 1-кп/348/397/20. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/93716731 (дата звернення: 15.01.2022).

Ухвала Колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Івано-Франківського апеляційного суду від 16 лютого 2021 р. у справі № 348/1527/20, провадження № 11-кп/4808/72/21. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/94946217 (дата звернення: 15.01.2022).

Ухвала Верховного Суду від 12 квітня 2021 р. у справі № 348/1527/20, провадження № 1-кп/348/397/20. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/98109966 (дата звернення: 15.01.2022).

Ухвала Городенківського районного суду Івано-Франківської області від 4 лютого 2021 р. у справі № 342/1560/20, провадження 1-кп/342/139/2021. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/94624803 (дата звернення: 15.01.2022).

Ухвала Конотопського міськрайонного суду Сумської області від 17 серпня 2020 р. у справі № 584/800/20, провадження № 1-кп/577/441/20. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/91034694 (дата звернення: 15.01.2022).

Ухвала Калинівського районного суду Вінницької області від 1 квітня 2021 р. у справі № 132/283/21, провадження № 1-кп/132/193/21. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/96086032 (дата звернення: 15.01.2022).

Постанова Верховного Суду від 29 вересня 2021 р. у справі № 342/1560/20, провадження № 51-2331км21. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/100109239; (дата звернення: 15.01.2022).

Постанова Верховного Суду від 7 жовтня 2021 р. у справі № 584/800/20, провадження № 51-1800км21. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/100214747; (дата звернення: 15.01.2022).

Постанова Верховного Суду від 7 грудня 2021 р. у справі № 132/283/21, провадження № 51-4668км21. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/101809077 (дата звернення: 15.01.2022).

Ухвала Бахмацького районного суду Чернігівської області від 27 грудня 2017 р. у справі № 728/2420/17, провадження № 1-кп/728/223/17. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/71259881 (дата звернення: 15.01.2022).

Ухвала Апеляційного суду Чернігівської області від 27 лютого 2018 р. у справі № 728/2420/17, провадження № 11-кп/795/244/2018. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/72457180 (дата звернення: 15.01.2022).

Ухвала Верховного Суду від 25 червня 2018 р. у справі № 758/2420/17, провадження № 51-6496ск18. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/74963714 (дата звернення: 15.01.2022).

Ухвала Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області від 11 травня 2021 р. у справі № 149/83/21, провадження № 1-кп/149/101/21. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/96788912 (дата звернення: 15.01.2022).

Ухвала Вінницького апеляційного суду від 18 червня 2021 р. у справі № 149/83/21, провадження № 11-кп/801/755/2021. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/97883087 (дата звернення: 15.01.2022).

Постанова Верховного Суду від 9 листопада 2021 р. у справі № 149/83/21, провадження № 51-4371км21. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/101029203 (дата звернення: 15.01.2022).

Ухвала Сумського районного суду Сумської області від 1 вересня 2020 р. у справі № 592/10225/19, провадження № 51-4499ск20. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/91258903 (дата звернення: 15.01.2022).

Ухвала Полтавського апеляційного суду від 30 листопада 2020 р. у справі № 592/10225/19, провадження № 11-кп/814/1064/20. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/93356513 (дата звернення: 15.01.2022).

Ухвала Верховного Суду від 25 березня 2021 р. у справі № 592/10225/19, провадження № 51-4499ск20. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/95815800 (дата звернення: 15.01.2022).

Нор В. Т., Павлишин А. А. Судові витрати у кримінальному процесі України : монографія. Київ : Атіка, 2003. 176 с.

Поліщак Н. І. Процесуальні витрати у кримінальному провадженні України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. Львів, 2017. 211 с.

Уставъ уголовнаго судопроизводства. Систематическій комментарій / подъ общей редакціей М. Н. Гернета. М. : Изданіе М. М. Зіва. Вып. V. Ст. ст. 765–999. 1594 с.

Фойницкий И. Я. Курс уголовного судопроизводства : в 2 т. СПб. : Альфа, 1996. Т. 1. 552 с.

Судебные Уставы 20 ноября 1864 года съ изложеніемъ разсужденій, на коихъ они основаны. Ч. ІІ. Уставъ уголовнаго судопроизводства. СПб., 1866. 1594 с.

Уставъ гражданскаго судопроизводства. Съ законодательными мотивами, разъясненіями Правительствующаго сената и коментаріями русськихъ юристовъ. Изданіе 3-е, исправленное и значительно дополненное / составилъ И. М. Тютрюмовъ. Издание Юридическаго Книжнаго магазина И. И. Зубкова под фирмою «Законоведеніе». СПб., 1912. 1984 с.

Про судову експертизу : Закон України від 25 лютого 1994 р. № 4038-XII. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 28. Ст. 232.

Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затв. Наказом Міністерства юстиції України 8 жовтня 1998 р. № 53/5. Офіційний вісник України. 1998. № 46. Ст. 1715.

Інструкція про порядок і розміри компенсації (відшкодування) витрат та виплати винагороди особам, що викликаються до органів досудового розслідування, прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення, та виплати державним спеціалізованим установам судової експертизи за виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів, затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 1 липня 1996 р. № 710 (в ред. від 20 серпня 2019 р.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/710-96-п#Text.

Баулін Ю. В. Звільнення від кримінальної відповідальності : [монографія]. Київ : Атіка, 2004. 296 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-15

Номер

Розділ

Розділ 9. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність