До питання про соціально справедливу систему обчислення штрафу як кримінального покарання

Автор(и)

  • О. Чебан Кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного та адміністративного права Національного транспортного університету, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2021.69.63

Ключові слова:

покарання, штраф, грошове стягнення, грошовий еквівалент, неоподатковуваний мінімум доходів громадян, податкова соціальна пільга, середньомісячна заробітна плата

Анотація

В статті аналізується питання про соціальну справедливу систему обчислення штрафу, як кримінального покарання, та обґрунтовується пропозиція про доцільність перегляду грошового еквіваленту, в якому обраховується штраф, оскільки в Україні реально назріла необхідність у критичному аналізі останнього.

Автором доведено, що чинний грошовий еквівалент, в якому обраховується штраф у санкціях статей Особливої частини КК України, не відповідає сучасним вимогам суспільства, вносить суттєвий дисбаланс щодо визначення розміру шкоди та міри відповідальності за вчинене кримінальне правопорушення та абсолютно не враховує майновий (фінансово-економічний) стан винного. Пропонується взяти за основу для соціально справедливої системи обчислення штрафу середньомісячний дохід винного, який включатиме розмір заробітної плати, пенсії чи стипендії, грошові доходи від підприємницької або іншої законної діяльності, доходи у виді відсотків за банківськими вкладами, доходи від цінних паперів, земельної ділянки, нерухомого та іншого рухомого майна. Відтак, розмір штрафу за вчинене кримінальне правопорушення залежатиме від сукупного доходу винного, буде реальним та обґрунтованим з огляду на економічний (майновий) стан винного. І, що найголовніше, враховуючи різні статки та доходи осіб в Україні, штраф дійсно відповідатиме кримінально-правовому змісту принципу справедливості.

Визначено, що застосований для винної особи штраф одночасно має бути, з одного боку, відчутним, з іншого, – посильним та справедливим. Штраф швидше має справляти не репресивно-каральне, а превентивне значення в його загальному та спеціальному аспектах. Тому для визначення його такої попереджувальної ролі доцільно на нормативному рівні закріпити адекватну величину для його обрахунку та розмір, співмірний як з фінансово-економічним становищем винної особи, так і з вчиненим нею протиправним діянням. Названою справедливою величиною має стати середньомісячний дохід винного, останній якраз набув свого широкого застосування в прогресивних зарубіжних країнах для обчислення штрафу як кримінального покарання. 

Посилання

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / За ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. 7-ме вид., переробл. і допов. Київ: Юридична думка, 2010. 1288 с.

Кримінальний кодекс України: Закон України № 2341-ІІІ від 05.04.2001р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text (дата звернення 13.01.2022р.).

Олійник О. Проблемні питання сучасної системи покарань: вітчизняний та зарубіжний досвід. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 2. С. 191-196. URL: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/2/36.pdf (дата звернення 20.01.2022р.).

Про практику призначення судами кримінального покарання: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 7 від 24.10.2003р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0007700-03#Text (дата звернення 21.01.2022р.).

Остапчук Л.Г. Запобігання ухиленню від відбування покарання у виді штрафу. Право і суспільство. 2018. № 2 частина 2. С. 174-178. URL: http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2018/2_2018/part_2/32.pdf (дата звернення 21.01.2022р.).

Дудоров О. О., Хавронюк М. І. Кримінальне право: Навчальний посібник / За заг. ред. М. І. Хавронюка. Київ: Ваіте, 2014. 944 с.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності: Закон України № 4025-VI від 15.11.2011р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4025-17#Text (дата звернення 21.01.2022р.).

Марисюк К.Б. Кримінально-правове регулювання покарання у вигляді штрафу потребує вдосконалення. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки. 2015. № 827. С. 280-285. URL: https://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2017/jun/4858/marysyuk0.pdf (дата звернення 20.01.2022р.).

Податковий кодекс України: Закон України № 2755-VI від 02.12.2010р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text (дата звернення 20.01.2022р.).

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо визначення розміру грошового стягнення за вчинення адміністративного або кримінального правопорушення: Проєкт Закону України № 8547 від 03.07.2018р. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=8547&skl=9 (дата звернення 21.01.2022р.).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-15

Номер

Розділ

Розділ 8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право