Окремі зауваження щодо тяжких тілесних ушкоджень

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2021.69.60

Ключові слова:

розлад здоров’я, втрата працездатності, розлад здоров’я, поєднаний зі стійкою втратою працездатності, тілесні ушкодження, тяжкі тілесні ушкодження, ознаки тяжких тілесних ушкоджень, середньої тяжкості тілесні ушкодження, легкі тілесні ушкодження

Анотація

Факти заподіяння тяжких і середньої тяжкості тілесних ушкоджень та практика проведення при цьому судово-медичної експертизи свідчать про те, що наслідком кримінально протиправного посягання на здоров’я жертв у непоодиноких випадках є розлад здоров’я, поєднаний зі стійкою втратою працездатності. Судова-медична експертиза зіштовхується з правовою невизначеністю при встановлені таких наслідків. У Правилах судово-медичного визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень, затверджених Наказом Міністерства охорони здоров’я України № 6 від 17 січня 1995 року пунктом 2.1.6 встановлено, що розлад здоров’я – це безпосередньо пов’язаний з ушкодженням послідовно розвинутий хворобливий процес. І далі ці Правила вказують, що розміри стійкої (постійної) втрати загальної працездатності при ушкодженнях встановлюються після наслідку ушкодження, що визначився, на підставі об’єктивних даних із огляду документів, якими керується в своїй роботі медико-соціальна експертна комісія. Проте сьогодні Наказом Міністерства охорони здоров’я України 05.06.2012 № 420 регулюється Порядок і Критерії встановлення медико-соціальними експертними комісіями ступеня стійкої втрати професійної працездатності у відсотках працівникам, яким заподіяно ушкодження здоров’я, пов’язане з виконанням трудових обов’язків. Разом з тим, КК України ознакою тяжких тілесних ушкоджень називає розлад здоров’я, поєднаний зі стійкою втратою працездатності не менш як на одну третину, середньої тяжкості тілесних ушкоджень – тривалий розлад здоров’я або значну стійку втрату працездатності менш як на одну третину, легких тілесних ушкоджень – короткочасний розлад здоров’я або незначну втрату працездатності. Інакше кажучи, чинний КК України не вказує ні на загальну, ні на професійну працездатності. Констатується наявність правової невизначеності, що ставить під правовий сумнів висновки судово-медичної експертизи. Отримані результати уможливили виявлення прогалин в регулюванні порядку встановлення розладу здоров’я, поєднаного зі стійкою втратою загальної працездатності, як характерної риси тяжкого тілесного ушкодження. Віднайдені шляхи подальшого вдосконалення порядку проведення експертних досліджень розладу здоров’я, поєднаного зі стійкою втратою загальної працездатності, як характерної риси тілесного ушкодження, що сприятиме уникненню помилок в судово-медичній та судовій практиках.

Посилання

Правила судово-медичного визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень: Наказ МОЗ України № 6 від 17 січня 1995 року. URL: http://search.lіgazakon.ua/l_doc2.nsf/lіnk1/REG791.html (дата звернення: 13.01.2022).

Про затвердження Порядку та Критеріїв встановлення медико-соціальними експертними комісіями ступеня стійкої втрати професійної працездатності у відсотках працівникам, яким заподіяно ушкодження здоров’я, пов’язане з виконанням трудових обов’язків : Наказ Міністерства охорони здоров’я України 05.06.2012 № 420. Офіційний вісник України. 2012. № 71. Ст. 2887.

Тагаев Н. Н. Судебная медицина. 2-е изд., перераб. и доп. Харьков : «Фактор», 2012. 904 с.

Инструкция о порядке организации и проведения врачебно-страховой экспертизы. Москва : Финансы и статистика, 1986. 110 с.

Вирок Компаніївського районного суду Кіровоградської області від 30.01.2019 у справі № 391/847/18. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/79508840 (дата звернення: 13.01.2022).

Правила проведення комісійних судово-медичних експертиз в бюро судово-медичної експертизи: Наказ МОЗ України № 6 від 17 січня 1995 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0256-95 (дата звернення: 13.01.2022).

Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. Київ : Ірпінь : ВТФ «Перун», 2007. 1736 с.

International Standard Classification of Occupations: ISCO-08. – International Labour Office. Geneva : ILO, 2012. 420 p.

Причепій Є. М., Чекаль Л. А., Черній А. М. Філософія : підручник. Київ : Академвидав, 2007. 592 с.

Соціологія : підручник / за заг. ред. В. Г. Кремня. Харків : Фактор, 2006. 768 с.

Климов Е. А. Психология профессионального самоопределения. Ростов-на-Дону : Феникс, 1996. 512 с.

Вирок Гадяцького районного суду Полтавської області від 02 червня 2016 року в справі № 526/951/16-к. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/58222443 (дата звернення: 13.01.2022).

Ухвала колегії суддів Першої судової палати Верховного Суду від 29 листопада 2018 року в № 711/9623/16-к. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/78326878 (дата звернення: 13.01.2022).

Інструкція про проведення судово-медичної експертизи: Наказ МОЗ України № 6 від 17 січня 1995 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0254-95 (дата звернення: 13.01.2022).

Mytrofanov I. I. and other Health disorder assosiated with permanent disability as the sign of bodily harm. Wiadomosci Lekarskie. 2021. Vol. LXXIV, issue 6. Р. 1396–1400.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-15

Номер

Розділ

Розділ 8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право