Соціальні підстави кримінальної відповідальності за порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2021.69.57

Ключові слова:

наркоманія, соціальна обумовленість правових норм, зростання наркозлочинності, розкрадання наркотичних засобів

Анотація

          Поширення наркоманії є загрозою як громадському порядку, і громадському здоров'ю. Особи, які перебувають у стані наркотичного сп'яніння, можуть становити небезпеку для себе та для інших людей,тому ж вплив деяких наркотичних речовин на організм призводить до залежності і навіть до смерті. Держава покликана захистити свою населення від поширення цього явища. Одним із способів досягнення цієї мети є кримінально-правовий захист правовідносин, визначених державою як можливі та бажані. Якщо особа вчиняє діяння, що спотворює такі правовідносини, то держава, захищаючи правомірну модель поведінки, що в імперативному порядку дає кримінально-правову оцінку діям цієї особи.

        Об'єктом дослідження є суспільні відносини, що супроводжують незаконний обіг наркотичних засобів та психотропних речовин, регульовані законодавством України. Ці суспільні відносини виникають внаслідок вчинення таких діянь: спонукання до споживання наркотичних засобів та психотропних речовин; незаконного культивування рослин, що містять такі речовини; організації або утримання притонів або систематичного надання приміщень для їхнього(наркотичних засобів та психотропних речовин) споживання; незаконної видачі чи підробки рецептів чи інших документів, що дають право на їх отримання.

Питання криміналізації та декриміналізації являє собою специфічну ланку в системі функцій кримінально-правової політики. Воно становить складний механізм, що включає низку послідовних прийнять рішень і наступних за ними дій, які наприкінці призводять до виникнення підстав для застосування до осіб, винних у вчиненні певних діянь, кримінальної відповідальності або скасування останньої [2, с. 131]. Криміналізація чи декриміналізація діянь детермінується соціальною обумовленістю.

З огляду на багатокомпонентність проблеми та її соціальну поширеність (оскільки є масовою поведінкою певних малих соціальних груп та трансформує навіть соціальну структуру), можна робити висновки, що ефективна протидія такому негативному соціальному явищу як наркоманія  та наркозлочинність можлива виключно за комплексного підходу.

Посилання

Коробеев А. И. Криминализация и пенализация деяний как основное содержание советской уголовноправовой политики. Вопросы совершенствования уголовно-правового регулирования. Свердловск : Изд-во Свердлов. юрид. ин-та, 1988. 267 с.

Савінова Н. А. Кримінально-правове забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні: теоретичні та практичні аспекти: монографія. Київ : Вид-во ДКС, 2011. 281 с.

Пудовочкин Ю. Е. Учение об основах уголовного права: лекции. Москва : Юрлитинформ, 2012. 240 с.

Куц В. Поняття злочинності. Науковий часопис Національної академії прокуратури України. 2016. №2. С. 34–39.

Кудрявцев В. Н. Право и социальная действительность. Проблемы социологии права. Вильнюс, 1970. №1. С. 9-12.

Кузнецов А. В. Научная основа и информационная база советской уголовной политики. Вопросы совершенствования уголовно-правового регулирования. Свердловск: Изд-во Свердлов. юрид. ин-та, 1988. 294 с.

Карпец И. Каким быть уголовному законодательству? Соц. законность. 1987. № 6 С. 13-20.

Требін М. П., Воднік В. Д., Клімова Г. П. Соціологія : підручник. Харків : Право, 2010. 224 с.

Пащенко О. О. Соціальна обумовленість кримінально-правових норм: проблеми міждисциплінарних зв'язків. Наука кримінального права в системі міждисциплінарних зв'язків : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 9-10 жовт. 2014 р. Харків, 2014. С. 150–154.

Пащенко О. О. Обставини, що визначають соціальну обумовленість охоронних кримінально-правових норм (законів про кримінальну відповідальність). Актуальні проблеми кримінальної відповідальності : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 10–11 жовт. 2013 р. / редкол. : В.Я. Тацій (голов. ред.) та ін. Харків : Право, 2013. С. 210–213.

Прокоф’єва-Янчиленко Д. «Національний звіт за 2017 рік щодо наркотичної ситуації в Україні (за даними 2016 року). Поглиблений огляд наркоситуації в Україні». Київ, 2017. 176 с.

Гернет М. Н. Избранные произведения. Москва: Прогресс, 1974. 461

Габиани А. А. Кто такие наркоманы? Социологические исследования. 1992. № 2. С. 78–83

Габиани А. А. Наркотизм: вчера и сегодня. Тбилиси: Сабчота Сакартвело, 1988. 76 с.

Бабаян Э. А., Гонопольский М. Х. Учебное пособие по наркологии. Москва: Медицина, 1981. 304 с.

Личко А. Е. Наркотизм (употребление наркотиков) и подростковая наркомания. Психопатии и акцентуации характера у подростков. Санкт-Петербург: Медицина, 1977. С. 61–70.

Колесов Д. В. Эволюция психики и природа наркотизма. Москва: Педагогика, 1991. 312 с.

Колесов Д. В., Турцевич С. В. Наркотизм: сущность и профилактика. Москва: Знание, 1988. 48 с.

Аргунова Ю. Н., Габиани А. А. Правовые меры борьбы с наркотизмом. Москва: Юридическая литература, 1989. 63 с.

Козаченко А. В., Мирошниченко Н. А. Предмет наркотизма. Николаев–Одесса: Тетра, 1999. 64 с.

Краевский К. Проблема наркотизма в Польше и борьба с ним. Криминологические исследования в мире. Москва: Манускрипт, 1995. С. 61–71.

Панкин В. К. Организационные и тактические вопросы профилактики наркотизма: Методические рекомендации. Москва: ГУ УР МВД СССР, 1988. 55 с.

Рущенко І. П. Соціологія злочинності. Харків: Національний університет внутрішніх справ, 2001. 370 с.

Харабед К. В. Преступность и наркотизм. Москва: Юридическая литература, 1996. 44 с

Реджепов А. Эффективность уголовно-правовых норм ответственности за наркотизм. автореф. дис. … канд. юрид. наук. Москва: МГУ, 1983. 24 с.

Михлин В. М., Дюбин Е. А. Осторожно: белая смерть. Кишинёв: Штиица, 1989. 53 с.

Соболев В. А., Рущенко И. П. Молодёжь и наркотики (социология наркотизма). Харьков: Торсинг, 2000. 432 с.

Сердюк О. О. Соціологічне визначення категорії наркотизму та пов’язаних з нею понять. Український соціум. 2005. № 4. С. 46–51.

Шматов К. А. Уголовная ответственность за незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук. – Красноярск, 2007. 22 с.

Баюрка С. В., Бондар В. С., Карпушин С. А. Фармацевтичні аспекти тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії і токсикоманії: Навчальний посібник для студентів денної та заочної (дистанційної) форми навчання (дисципліна за вибором студента). Харків, 2017. 210 с.

Романова Л.И. Наркотики: преступления и ответственность. Владивосток, 2000. 279 с.

Тихий В., Панов М.І. Право людини на безпеку (конституційно-правові аспекти). Вісник Конституційного Суду України. 2000. № 6. С. 57–61.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-15

Номер

Розділ

Розділ 8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право