Дотримання правил адміністративної юрисдикції як конституційна гарантія судового захисту

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2021.69.54

Ключові слова:

адміністративна юрисдикція, адміністративний суд, підстави повернення позовної заяви позивачеві

Анотація

У статті автор обстоює твердження, що порушення вимог юрисдикції суду не може становити непереборний процесуальний бар’єр для позивача у судовому процесі, пов’язаного із захистом та відновленням його порушених конституційних прав. Такий висновок зроблено за результатами порівняльно-правового аналізу положень КАС України, предметом правового регулювання яких є вирішення правової ситуації, що пов’язана з юридичним фактом встановлення непідсудності тієї чи іншої справи юрисдикції адміністративному суду. Чинний КАС України унормував вичерпний перелік підстав для повернення позовної заяви позивачеві, серед яких такої підстави, як «справа не підсудна цьому адміністративному суду», немає. Констатовано, що наразі КАС України фактично забороняє адміністративному суду повертати позовну заяву позивачеві, якщо судова справа йому не підсудна. І це правильно. У разі встановлення судом юрисдикційної непідсудності судової справи певному адміністративному суду, позивач не залишається наодинці зі своєю справою. Законодавство зобов’язало адміністративний суд запропонувати позивачу вчинити певні юридично значимі дії з метою реального забезпечення його гарантій на судовий захист своїх прав і свобод. Такий підхід законодавця напряму пов’язаний з необхідністю забезпечення оптимальної можливості реалізації принципів правової визначеності, доступності кожного до правосуддя, законності і верховенства права в цілому.

У статті зроблено висновок, що окремі питання судового адміністративного процесу, які пов’язані з юрисдикційним підпорядкуванням справ, потребують законодавчого доунормування задля подолання певної правової невизначеності, з якою може стикнутися позивач у суді першої інстанції.

Посилання

Кучерявенко М. П. До проблеми визначення юрисдикційності податкових спорів. Фінансове право. 2013. № 1 (23). С. 17 – 20.

Мельник Р. С., Бевзенко В. М. Загальне адміністративне право: навчальний посібник / За заг. ред. Р. С. Мельника. К.: Ваіте, 2014. 376 с.

Берназюк Я. О. Окремі питання розмежування предметної юрисдикції судів у справах за участю органів місцевого самоврядування. Науковий вісник Ужгородського нац. ун-ту. Ужгород, 2018. Т. 2. Вип. 49. С. 170 – 173.

Коломоєць Т. О. Розмежування юрисдикційних повноважень між адміністративними та господарськими судами: окремі проблемні питання сьогодення. Вісник Запорізького нац. ун-ту. 2009. № 1. С. 69 –78.

Рішення ЄСПЛ у справі «Беєлер проти Італії» (Beyeler v. Italy) від

січня 2000 р. (заява № 33202/96) URL https://ips.ligazakon.net/document/so2462/.

Ухвала Верховного Суду від 15 лютого 2021 р. (справа № 9901/30/21)

URL https://reyestr.court.gov.ua/Review/94873421.

Про утворення місцевих та апеляційних адміністративних судів, затвердження їх мережі: Указ Президента України від 16 листопада 2004 р., № 1417/2004

URL https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1417/2004#Text

Ухвала Верховного Суду від 11 січня 2021 р. (справа № 9901/9/21)

URL https://reyestr.court.gov.ua/Review/94044253.

Постанова Великої Палати Верховного Суду від 26 серпня 2019 р. (справа

№ 855/364/19) <https://reyestr.court.gov.ua/Review/83870667.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-15

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право