Публічна адміністрація, державне управління та електронне урядування: особливості взаємозв’язку

Автор(и)

  • М. Міхровська Кандидат юридичних наук, докторантка Науково-навчального Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка , Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0949-6124

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2021.69.50

Ключові слова:

діджиталізація, цифрові трансформації, публічне управління, адміністративна реформа

Анотація

Докорінні трансформаційні зміни, що відбуваються в Україні останні декілька десятиліть, не могли не відобразитись на суттєвій зміні термінів, що їх вживає законодавство. Так, терміни «електронне урядування», «діджиталізація», «цифрові послуги» стали постійними супутниками життя громадян. Однак, важливим є те, що поряд новими сучасними термінами в законодавстві вживаються також і інші, котрі є досить застарілими і потребують перегляду. Одним із таких термінів, на нашу думку, є поняття «державне управління». З огляду на те, що цей термін вважався ключовим за радянських часів в науці адміністративного права, мав особливу мету та специфічні методи реалізації, його застосування до сучасних явищ, таких як, наприклад, електронне урядування є не тільки недоречним, але й абсолютно невдалим з огляду на те, що основою електронного урядування та цифрових трансформацій є якраз демократизація стосунків між державою та громадянином, за допомогою сервісних складових.  Більше того, продовження застосування такого терміну в законодавстві фактично нівелює усю сутність адміністративної реформи, що триває в України вже понад 25 років, головною метою якої якраз і була трансформація застарілої системи державного управління у нову, демократичну, направлену на забезпечення прав та свобод людини систему.

У статті проведено порівняльний аналіз між термінами «державне управління» та новим, сучасним терміном «публічна адміністрація» як в загальному розумінні, так і в сфері електронного урядування зокрема.

Автором зроблено висновки, що через низку важливих причин поняття «державне управління» має бути замінене на більш сучасне поняття -  «публічна адміністрація», яке давно стало ключовим в законодавстві Європейського Союзу.  Підкреслено, що саме «публічна адміністрація» має стати тим базовим терміном, на який спиратиметься все інше законодавство, в тому числі, передусім, закони, що визначають статус та повноваження органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Посилання

Козлов Ю.М. Государственное управленческое и административное право. 1978.

Опрышко В.Ф. Советское право.1990.

Державне управління: теорія і практика: Монографія В.Б.Авер’янов, В.М.Шаповал, Н.Р.Нижник та ін. Юрінком – Інтер. 1998. 431 с.

Класики політичної думки. Від Платона до Макса Вебера. Під ред.. проф.. Є. Причепія. ВК ТОВ «Тандем». 2002. 584 с.

Voltaire.Pensées sur le gouvernement. 1752 ( OEuvres complètes de Voltaire , éd. Louis Moland (Paris, Garnier, 1877-1885), tome 23 (523-534) URL: http://www.livres-et-ebooks.fr/auteur/Voltaire-738/

Советское административное право под ред. Р.С.Павловского. Киев. «Вища школа» .1986.

Атаманчук Г.В. Теория государственного управления: Курс лекций. Юрид.Лит., 1997. 400 c.

Советское административное право. Госюриздат, 1958. 300 с.

Юсупов В.А., Волков Н.А. Научные основы государственного управления в СССР. Изд-во Казанского ун-та. 1972.

Алехин А.П., Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М. Административное право Российской Федерации. Изд-во «Зерцало». 1996. С.19

Колпаков В. К., Кузьменко О. В. Адміністративне право України: Підручник. Юрінком Інтер. 2003. 544 с.

Коліушко І. Пріорітети розвитку українського адміністративного права // Адміністративне право в контексті європейського вибору України. Збірник наукових праць. К.: Міленіум, 2004. С.10-13

Авер’янов В.Б. Адміністративна реформа і правова наука. Право України. 2002. №3. С. 20-27

Авер'янов В.Б. Людиноцентристська ідеологія як основа реформування українського адміністративного права в умовах інтеграційного процесу Держава та регіони. Сер. Право. 2010. Вип. 2. С. 87-92.

Гнидюк Н. Визначення поняття публічної адміністрації в ACQUIS COMMUNAUTAIRE. Законодавство України: Наук.-практ.коментар. 2006. №10. С.74-77

Комашко М.В. Деякі проблемні питання делегування повноважень у сфері здійснення місцевого самоврядування Держава та регіони. Сер.Право. 2001. №2. С.27-31

МІХРОВСЬКА, М. Державне управління та публічна адміністрація: шлях до демократії. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки, 2011, 88: 90-93.

БІЛОЗЕРСЬКА, Т. О. Реформування публічної адміністрації в Україні як крок до європейської інтеграції. форум права, 2007, 2: 11

Міхровська М.С. Електронне урядування та державне управління: питання співвідношення. Науковий вісник публічного та приватного права. 2021. № 2. С.52-56

Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні. Розпорядження Кабінету Міністрів України. № 649-р. 2017. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/649-2017-р#Text.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-15

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право