Структура публічного адміністрування

Автор(и)

  • Є. Жукова Кандидат юридичних наук, докторант Міжрегіональної Академії управління персоналом, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2471-5230

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2021.69.48

Ключові слова:

структура, елементи, форми публічного адміністрування, види публічного адміністрування, адміністративно-правове забезпечення, публічне управління

Анотація

Стаття присвячена з’ясуванню сутності структури публічного адміністрування Розкрито зміст поняття «структура». Обґрунтовано, що структуру слід розуміти як зовнішнє відображення системи, що представляє собою сукупність елементів, які характеризують сутність будь-якого правового явища або процесу. Особливу важливість має забезпечення за допомогою структурних зв’язків цілісності досліджуваного явища або процесу, а також його тотожність самому собі, незважаючи на зміни навколишнього середовища.

У статті встановлено, що для опису структури на методологічному рівні використовують низку її ключових ознак, до яких належать зв’язки (або взаємозв’язки), елементи, відносини, а також функції, тобто будь-яка структура складається із низки елементів, які перебувають у взаємозв’язках або відносинах одне з одним, виконуючи при цьому певні функції.

З’ясовано, що вид публічного адміністрування представляє собою автономну та незалежну від суб’єктивного сприйняття галузь діяльності публічних адміністрацій, у ході якої вони шляхом реалізації своєї компетенції, досягають цілей та відповідності місії свого функціонування. 

У статті визначено, що структура публічного адміністрування та її методологічно правильне вираження мають важливе значення для розгляду правових явищ, в яких завдяки структурному підходу, можна виокремити найбільш значущі елементи. взаємозв’язки між якими породжують певні закономірності, які знаходять своє закріплення як у сфері нормотворчої, так і правозастосовної діяльності. Як упорядкована сукупність певних зв’язків, що існують всередині явищ та процесів, і залишаються стійкими незалежно від зміни зовнішніх обставин, структура відіграє важливу роль у розумінні сутності публічного адміністрування. Для опису вказаної структури на методологічному рівні використовують низку її ключових ознак, до яких належить зв’язки (або взаємозв’язки), елементи, відносини, а також функції, тобто будь-яка структура складається із низки елементів, які перебувають у взаємозв’язках або відносинах одне з одним, виконуючи при цьому певні функції.

Посилання

Андреева И. В., Кошелева С. В., Спивак В. Л. Управление персоналом. СПб.: Издательский Дом «Нева»; М.: ОЛМЛ-ПРЕСС, 2003. 224 с.

Chandler A. D. Strategy and Structure: Chapters in the History of the American Industrial Enterprise. Alfred Dupont Beard Books, 2003. 463 р.

Бутейко О. Стратегия. Киев: КІС, 2015. 200 с.

Арабаджийски Н. Сущность теории публичного управления. Экономика и управление. 2006. №1 (117). С. 92−96.

Абрамов В.І. Концепт «номадична сингулярність» публічного врядування в умовах збройного конфлікту. Публічне врядування в Україні: стан, виклики та перспективи розвитку : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, присвяч. 100-річчю держ. служби в Україні (Київ, 25 трав. 2018 р.) : у 5 т. Т.4. С.103-105.

Миронюк Р.В. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Публічне адміністрування» //для здобувачів, що навчаються на другому (магістерському) рівні вищої освіти за спеціальністю 081 Право. Дніпропетровськ: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2016. 81 с.

Гончарук С.Т., Гурченко О.Ю. Форми публічного адміністрування: поняття і зміст. Сучасне право в епоху соціальних змін: матеріали ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. 26 лютого 2021 р. Київ Т.1. С. 157-159.

Біла В.Р. Правові форми публічного адміністрування: питання класифікації. Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика). 2019. №14. С.52-61.

Біла В. Правова форма як категорія науки адміністративного права. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Юридичні науки». 2017. № 876. С. 98–105.

Шопіна І.М. Поняття та цілі публічного адміністрування в секторі безпеки і оборони. Аналітично-порівняльне правознавство. 2021. №3. С.133-136. URL: http://app-journal.in.ua/wp-content/uploads/2022/01/27.pdf

Філософія Філософія : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. П. Щерба, В. К. Щедрін, О. А. Заглада; За заг. ред. С. П. Щерби. Київ: МАУП, 2004. 216 с.

Словник української мови: в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. Т.1. Київ: Наукова думка, 1970. 567 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-15

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право