Норми адміністративно-процесуального права: поняття та окремі аспекти співвідношення із нормами матеріального адміністративного права

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2021.69.46

Ключові слова:

адміністративне право, адміністративно-правова норма, адміністративно-процесуальне право, адміністративно-процесуальна норма, ознаки, сутність

Анотація

Здійснено спробу аналізу ознак та сутності норм адміністративно-процесуального права, а також окремих аспектів їх співвідношення із матеріальними нормами адміністративного права. Зокрема, зауважено, що норми адміністративно-процесуального права: є первинними елементами системи адміністративно-процесуального права; мають похідний характер від норм адміністративного права, оскільки забезпечують достатні процесуальні умови для порядку реалізації його регулятивних, охоронних та процедурних норм; мають обумовлену сферою об’єктивізації специфічну структуру; закріплюються у Кодексі адміністративного судочинства України та інших актах адміністративно-процесуального законодавства; спрямовані на правове регулювання суспільних відносин, що виникають у сфері адміністративного судочинства; мають своїм призначенням – справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів у сфері публічно-правових відносин з метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень з боку суб’єктів владних повноважень; реалізація забезпечується за допомогою системи певних засобів (державно-примусових, стимулюючих тощо).

Резюмовано, що норми адміністративно-процесуального права – це похідний від матеріальних правових норм первинний елемент системи адміністративно-процесуального права, який має обумовлену сферою об’єктивізації специфічну структуру, спрямований на правове регулювання суспільних відносин, що виникають у сфері адміністративного судочинства з метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень з боку суб’єктів владних повноважень.

Посилання

Иващенко К. Б. Соотношение материального и процессуального права в российском государстве: автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01. Саратов, 2018. 31с.

Дояр Є.В. Норми адміністративного права: сучасний погляд на ознаки та сутність. Аналітично-порівняльне правознавство. 2021. № 3. С. 91-97.

Лучин В.О. Процессуальные нормы в советском государственном праве. М., 1976.

Скакун О.Ф. Теорія держави і права: підручник. 2-е вид / пер. з рос. К., 2010. 525 с.

Калюжний Р. А., Атаманчук І. В. Розвиток процесуального права України. К. : «МП Леся», 2015. 188 с.

Желтобрюх І. Л. Адміністративно-процесуальний статус сторін в адміністративному судочинстві: питання теорії та практики: дис. … докт. юрид. наук: 12.00.07. Дніпро, 2010. 443 с.

Сорокин В.Д. Административно-процессуальное право: учебник / подгот. д.ю.н., проф. А.Н. Каплуновым. СПб: Изд-во Р. Асланова «Юридический центр «Пресс», 2008. 571 с.

Сорокин В.Д. Административный процесс и административно-процессуальное право. СПб: Изд-во Юридического института, 2002. 474 с.

Бахрах Д. Н. Советское законодательство об административной ответственности : учеб. пособие. –Пермь, 1969. 344 с.

Манохин В. М. Органы советского государственного управления (Вопросы формирования) / В. М. Манохин. – Саратов : Изд. Саратовского университета, 1962. – 163 с.

Мельник Р.С. Система адміністративного права України: дис. … докт. юрид. наук: 12.00.07. Харків, 2010. 415 с.

Административное право : учебник под ред. А. Е. Лунева. М. : Юридическая литература, 1967. 604 с.

Колпаков В.К. Адміністративно-деліктний правовий феномен. Національна академія внутрішніх справ України. К.: Юрінком Інтер, 2004. 528 с.

Кузьменко О.В. Адміністративний процес у парадигмі права : дис. … докт. юрид. наук: 12.00.07. Київ, 2006. 401 с.

Кузьменко О. В. Курс адміністративного процесу : Навчальний посібник. К. : Юрінком Інтер, 2012. 208 с.

Адміністративне право України : Підручник. Вип. 2, змін. і доп. / За заг. ред. Т. О. Коломоєць. К. : Істина, 2012. 528 с.

Адміністративне право України: Підручник / За заг. ред. Т.О. Коломоєць. К.: Істина, 2009. 480 с.

Стеценко С.Г. Адміністративне право України : навчальний посібник. Київ : Атака, 2007. 624 с.

Демський Е.Ф. Адміністративне процесуальне право України : навч. посіб.. : Юрінком Iнтер,. 2008. 496 с.

Бенедик В.І. Норми адміністративно-процесуального права : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07. Харків, 2012. 175 с.

Артеменко І. А. Адміністративна процесуальна норма: сучасні теоретико-методологічні наукові підходи. Правові новели. 2018. № 6. С. 52-57.

Миколенко О.І. Теорія адміністративного процедурного права : монографія. Харків : Бурун Книга, 2010. 336 с.

Кодекс адміністративного судочинства України : Закон України від 06 липня 2005 року № 2747-IV. Офіційний вісник України. 2005. № 32. Ст. 11.

Бевзенко В. М. Деякі теоретичні міркування щодо адміністративних процесуальних і процедурних категорій у вітчизняній адміністративно-правовій та адміністративно-процесуальній науці. Вісник Вищого адміністративного суду України. 2011. № 3. С. 56-62.

Комзюк А.Т., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. Адміністративний процес України : навчальний посібник. Київ : Прецедент, 2007. 531 с.

Лютіков П. С. Феномен юридичних осіб як суб’єктів адміністративного права: монографія. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2013. 252 с.

Джафарова М.В. Адміністративне процесуальне право України: питання теорії : автореф. дис. … доктора юрид. наук : 12.00.07. Харків, 2018. 43 с.

Миколенко А.И. Административный процесс и административная процедура: проблема соотношения. Вісник ОНУ. Правознавство. 2014. Т. 19. Вип. 1 (22). С. 152–160.

Про судовий збір: Закон України від 08 липня 2011 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3674-17#Text],

Про виконавче провадження: Закон України від 02 червня 2016 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1404-19#Text.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-15

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право